Kategori Arşivi: Çeşitli

• Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017
 
     “Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün” (1)  

Bir kumandan verdi, cengâver Murad Han’dan, Hümâ :

Pâdişah Sultan Mehemmed Han Muzaffer Dâimâ!..

…..İslâmî Edebiyat..Ocak..2010..Sayı  49……………………………………………………………………………

Gitti seçkin kadrolar, ard-arda birkaç darbede;

Ustalık taslar çıraklar, yapmamışken kalfalık!..

……………………………………………………………………………………………………………….

           “-Karşılıksız çek’de 4-5 yıl sürer dâvâ!” neden?..
     Böyle olmuş çek-senet tahsîli, derler, mafyanın!..
          ….. 03 OCAK 2011 AKİT s.3’den: [ …. 3 bin TL.lik çekin …. 2 yıl sonrasına ilk duruşma tarihi
          verilen davanın 4-5 yıldan önce bitmeyeceği … Borçlular açısından ülkemiz imtiyaz ülkesine
          dönüştü. Korkuyoruz, insanlar kendi haklarını kendileri arama yoluna gider diye.  …………
          Aynı haber 03 Ocak 2011 BUGÜN s.1’de manşet: [ YARGI YOKSA MAFYA VAR ] ……………..
     Onca yıllık metresiymiş.. ifthâr eyler Suna!..
     Der ki kànun, suçludur toz konduran nâmùsuna!
        ………….. İslâmî Edebiyat  Ocak 1991 Sayı: 11 ………………………………………………
    
         Gülle bülbülden bahis yok.. hak ver_ey kàri’ bana;

Bâğ ısırganlarla dolmuş, kargalar “gak, gak!” diyor!..

……………………………………………………………………………………………………………………  

İster_altındaymış_üstündeymiş_oğlum, çık yola;

Aynıdır toplam değer.. yalnız, palan zerdûz ola!..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Kısmetimmiş.. geçti ömrüm, bir bilen yok kadrimi;

İstemem.. taş dikmeyin, hiç bulmasınlar kabrimi!..

                                    Vasıyyetimdir!

……………………………..  21.08.1975  ………………………………….

Kalmamış erbâbı san’at.. anlaşılmaz, sır gibi..

Söylerim eş’ârımııı yalnız der uu dîvâre ben!.. …13.10.1972…  Meşhùr beyt: [ Aklınaa mecnunların tahsin ki, ketm-ii râz edip; / Geh sipihree, geh der uu dîvâre söyler söylese! ]    ……..   

Tîr-i hicrân eylemiş sùraaah sùrah sînemi;

Sùz-i dil söyler yakıynimden geçen bâd-ıı sabâ!..

……………………………………………………………………………………………………………..

Bir tehî peymânesin; ağyâaar içmiş bâdeni;

Pek münâsibdir heman dîvâre vursam ben seni!..

…………………………………20.02.1979………………………………………………………..

      Sen ne söylersin, ne söyler çeşm-i fettânın bana;
      Vuslatın ağyâre kalmış, pây ü dâmânın bana!..
      ………………………………………………………………….
     Âşık oldun, nâre yandın; hem basarsın nâreyi;

“Yâre kurbânım!” demişken, derd edersin yâreyi!..

         … İSLÂMÎ EDEBİYAT Ekim-Kasım-Aralık 2010 Sayı:52  …………………………..

Gerçi nutkun pek müessir, gerçi dâvùdî sesin;

Sus, yeter; devran sağırdır sùr-i İsrâfîl’e de!..

…………………………………………27.02.1972…………………………………………………………….

Gördüğün boynunda ilmek kendisin destârıdır;

Server olmak, ser verip sır vermeyenler kârıdır!..

….İslâmî Edebiyat..Ocak 2010..Sayı 49………………………………………………………..

Bilmiyor mâdemki; haykır, yaz-çiz_öğret câhile;

Zâlim_ednâdır benim dînimce kâfirden bile!..

…..İSLÂMÎ EDEBİYAT  Ekim-Kasım-Aralık 2010  Sayı: 52 …………………………………..

         Başbakanlar geldi geçdii.. ilk ziyâret Çiller’in..

Gitti İsrâîl’e, mahzùn oldu İslâm âlemi!..

…………….Başbakan Çiller’in İsrail ziyâreti: 03.07 Kasım 1994…………………..

Bâri buğz et.. dâr-ı İslâm döndü kan deryâsına;

Zevk alır sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten köpek!..

………………………………………………………………………………………………………………

Etti ta’cîz Arş’ı.. sürdürmekde zâlim zûlmünü;

Sen devâm et sabra.. her fir’avna bir Mùsâ gelir’..

…… Ekim-Kasım-Aralık 2010  Sayı: 52  …………………………………………………………… 

Pek büyüksün.. belki yıldızdan da yüksek menzilin;

N’eylesen düşmez dilimden “Lâuhibbu’l-âfilîn!..”

…………………….15.01.1985 Salı  En’am : 75 – 79 ……………………………………………

Hâkimiyyet milletindir!.. “Kayd”ı yok, hem, “şart”ı yok;

Hür seçimden gelme Meclis!.. Başka ölçek, tartı yok!..

……………………………………………….31.05.1985…………………………………………………

Esme ey bâd esme, ağyârın gözünden kıl nihân;

Âşık-ıı bîdâr için mâni’ değildir dâmeni!..

        …………………………………………..1976……………………………………………

İngiliz normal, Fransız sert lâiklikden yana;

Bir devirdir uygular vahşî lâiklikTürkiye!.. 

….Anadolu aydınlanması………………………………………………………………………..

Müttefik sanman hatâdır.. bir pazarsın dostuna..

Dâimâ satmak diler.. yalnızca tâlip postuna!..

……………………………………………20.08.1985………………………………………………..

Mürtecî sermâye, eşhas fişlenir hem dışlanır;

İrticâyıı Türk Cezâ Kànùnu târîf etmiyor!..

….Anadolu aydınlanması……..1997…………………………………………………….

…….

Hakkı izhâr eyle yâ Rab, bâtılıı ibtâl edip;

Nùr iken dermân, umarlar nâr-ı beyzâdan meded!..

…………………………………….. Mart 1994………………………………………………………….

Uyduruk lâf yokdur_İstnbullu Pîrimzâde’de;

“Bağlam,aymazlık,yaşam,görkem,gizem” sözcükleri!..

……………………………………………………………………………………………………………………

Üst’e isyân eyleyenler bir kazan kaldırdılar;

İftirâ, şiddet, zulüm, nefret saçıp saldırdılar!..

………………………………………27 Mayıa…………………………………………….

Sustular mâkable şâmil zûlm eden kànunlara;

Suçludur her başmuharrir 60 – 61 yılı!..

………………………………………………………………………………………………………………

Emr edip mâsıyyetii umdun itâat her zamân;

Ayrı düştün milletinden.. hem sağırdın, hem de kör!..

………………………………………Sahîh-i Buhârî  1239,1240 …………………………………………….

Evvelâ bir arkadaş bul, sonra çık derler yola;

“Yolculuk dînî!” diyenler, mürşid-ii kâmil bula!..

       ….. İSLÂMÎ EDEBİYAT  Ekim-Kasım-Aralık 2010 Sayı: 52 ………………………..

Sustu vicdanlar ve îdâm oldu Adnan Menderes;

Bir nedâmetdir ki eylerler şefâat, Butto’ya!..

………………………………………….25.03.1978…………………………………………………

Şâhid olsun Barla, Bitlis, Vân, Emirdağ, Nurs, Erek;

Bir neferden, orda istimdâd-ı nùr etsen gerek!..

…..mevtâyı kaybedenlere .. İSLÂMÎ EDEBİYAT Ekim-Kasım-Aralık 2010 Sayı: 52 ……

Yükselir her gün dolar, yıllardır artar külfetin;

İ’tiraz yok!.. Bütçe imkânınca maktù, ücretin!..

……………………………………….. 17.03.1985……………………………………………………..  

“-Bâde nùş eyler de –içmem!- derse, ondan korkarım!..

Söylesem: “Zevkim araktır!”.. mikrofondan korkarım!.”

……………………………”Evrensel Beyitler”den………… arak = rakı ……………………………….

Ordinaryus verdi fetvâ: Suçlamazsan suçlusun!..

Oldu hayfâ ol devir dârülfünun dârülcünun!..

…………………………………….. 15.09.1985 ……………………………………………….

Menderes, îdâmı beklerken prostat yokluyor!.. 

Kim bu âdem?.. Ordinaryus bir hekim.. Dr.Tavat!..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Der Genel Kurmay: “siyâsî davranır Van Savcısı!..”

Bahseder Ertuğrul_Özkök “Genç subaylar”dan, neden?..

….. 22.03.2006 HÜRRİYET’de E.Özkök: [Van savcısının iddianamesi ne kadar siyasî amaçlı

ise Genel Kurmay bildirisi de o kadar siyasî amaçlı (…) Bu bildirinin adresi kim? Kükümet mi?

Hiç hakları yok. Çünkü hükümet bu konuda orduya destek verdi. Öyleyse geriye o malum kitle

kalıyor. Yani “Genç subaylar” ]    

“Bütçe imkânınca” zam yaptın “benim me’mùrum”a;

Sattığın petrol, demir.. her şey “dolar bağlantılı”!..

………….Ocak 1993  sayı:19 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…………………………………………

İftirâlar mesned olmuş bunca yıllık cevrine;

İrticâ; avdet demektir câhiliyyee devrine!..

……………………………………………………………………………………………………….

Bir programdır ki dostum, on yılaa mühtaç demek;

Ömrübillâh 55’likler perîşan, aç demek!..

………………..17.11.1984…………. O tarihte ortalama ömür 65 yıl idi.   …………………….

“Kıl namâzın Türk isen Türkçenle!” der Çıplak-nezir;

Bence maksad: Tam kapansın yurtda Kur’an kursları!..

….. Nisan-Mayıs-Haziran 2001 tarihli, 33 sayıkı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan ……….

……Anadolu aydınlanması……………………………………………………………………………..

Her taraf çirkâba batmış.. sağ ve soldan çâre yok;

Bir vakitler nùr_içen kavmin kapanmış kısmeti!..

………………………………………………………………………………………………………………….

Kasdedenler kahrolurlar bir dilin kàmùsuna..

Din, sınır, bayrak ve kàmus.. “milletin nâmùsu”na!..

…………………………………..24.08.1995………………………………………………………………………  

Ey münâfık!.. Korkmayız biz levm ü zemminden senin;

Nerde olsak hakkı söyler, hak yolundan dönmeyiz!.. 

……………………………………28.07.1986………………………………………………………………..

Merhamet kıl, et şefâat ey Nebiyy-iii muhterem;

Ümmetin kii nâ-murâd-üü nâ-ümîd-üü bî-mecâl!..

…………………………………………………………………………………………………………………

Bir jiroskop monte etmiş devletin mâbâine;

İngiliz’den bir tuzak, kànùn-i aslîdir Lozan!..

…………………………………………………………………………………………………………

“Mânevî ortak değerler” güçlü kılsın devleti;

“Bir” yapan şey buydu 65 yıl evvel milleti!..

…………………………………..23.07.1985……………………………………………………….

Kalmamış me’mùra yüzsüzler, sülüklerden para;

Zûlmü hoş gör rey verirsen böyle insafsızlara!..

…………………………………..22.09.1986…………………………………………………………….

“İstemek senden, atâ benden!” diyor Mâbùdumuz;

Mustakıym olmak, duâ etmek düşer âbidlere!..

….İslâmî Edebiyat..Ocak 2010..Sayı 49………………………………31.03.1986……………….

Etti matbùâtı sevk 3-5 Selânik dönmesi;

Üflüyorlar durmadan.. mümnün mü nùrun sönmesi?!..

…1970….     İNTERNETHABER.COM 04.03.2008 Yalşın Küçük’e göre Sabetaycılar

(Dönmeler) İsmail Cem, Hülya Avşar, Kemal Derviş, Cem Boyner, Behice Boran, Mazhar

Alanson, Gülben Ergen, Dinç Bilgin, Tansu Çiller, Yaşar Kemal, Sami Kohen, Deniz Akkaya,

Naim Talu, Altan Erbulak, Yunus Nâdi, Sedat Simâvî, Vitali Hakko, Yılmaz Erdoğan, Ayşe

Arman, Sertap Erener, Çevik Bir, Rahşan Ecevit. Bak: “Bilin ki yüzde 30  “………………  

Bir kerâmettir ki menkùl kendisinden, söylenir:

“Aldı kuvvet Beyti Dost’dan, oldu Nur Serter, doçent!..”

… 06.12.2007 YENİ ŞAFAK, 13.12.2007 HÜRRİYET(Ahmet Hakan),

14.12.2007 AKŞAM gazeteleri………………………………………………………..

Eyledin zâlim, cehennemden beter dünyâmızı;

Kalmamıştır hîç ümîdin dâr-ı ukbâdan yana!..

……………………………………26.06.1998…………………………………………………………

     Haçlı zâlim!.. Etme teklif Türk’e teslîmiyyeti;
     Müslüman; teslîm olandır çünkü Kur’an, Sünnet’e’..
            ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bî-edeb dergâha girdin, istedin tanbùr u ney;

Olmaz olsun Sâmirî-meşreb ziyâret… Lâmisas!..

…..31.10.1972…….Tâhirü’l-mevlevî, Mesnevî-i şerîf şerhinden…   ………………

Zikr-i cehrî suç sayılmış, seddolunmuş tekkeler;

Nakşıbendîyiz şükür biz.. âsüman dergâhımız!..

… Türkiye Diyânet Vakfı İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ Cilt 32 Nakşıbenldiyye

maddesindeki sayfa 342/343’den> [[  Nakşibendîlik’te topluca icrâ edilen zikre “hatm-i hâcegân” ismi verilir.

(…) Meşhur hâtm-i hâcegân usulü şudur: Yedi Fâtiha sûresi, yüz salavât, yetmiş dokuz İnşirâh sûresi,

bin bir İhlâs sûresi, yedi Fâtiha, yüz salavat.  Bunlar zikre katılan kişilere belli miktarlarda taksim edilir ve

alçak sesle okunduktan sonra dua yapılır (bk. HATM-i HÂCEGÂN). Tarikatın bazı kollarında farklı uygulamalar olmakla

birlikte halvet uygulamasına ve musiki dnlemeye(semâ) genellikle ilgi gösterilmemiştir.  NECDET TOSUN ]]

    

Hâkimiyyet milletinmiş… Milletin seçtikleri,

Bekliyor icrâ için her dem atanmıştan komut!..

………………………………Mayıs 1997…………………………………………………………  

Bir hükûmet devrilir Meclis içinden, rey’ ile!..

Şâhidiz Meclis dışından hiylelerle devrine!..

………………………………….01.07.1997………………………………………………

24 yıl bekleyenler şimdi fırsat buldular;

Geldi Mes’ut oldu mâni’ dînimin tedrîsine!..

…Anadolu aydınlanması………. 1997……………………………………………..

Kadrolar tenkîs edilmiş, câmiin yok vâiizi;

Va’zı merkezden verenler, dinle ekrandan diyor!..

…Anadolu aydınlanması………24.11.1997……………………………………………………

Saydı rektörler “yasak!”, “tahsîle mânî!” türbanı;

Der ki Fethullah Gülen: Tahsîli tercîh eyleyin!..

………………………………………….14.03.1998 HÜRRİYET…………………………………….  

Geldi bak teskîne kâfî bir beyânat, muhtıra;

Başbakan aslan gibiyken, şimdi süt dökmüş kedi!..

…………………………………………..28.03.1998…………………………………………………………….

İşverenler sağlıyorlar enflâsyondan kazanç…

Kârlı Devlet!.. Çünkü; insafsız, büyük bir işveren!..

………………………………………………….10.04.1998…………………………………………………..

Cindoruk der kii; hükûmetler yönetsin devleti;

Halkı gütmek, halkı tahkîr etmeden mümkün değil!..

……… DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk 05.04.1998 Tokat konuşmasında :

     hükûmetin görevi devleti yönetmektir, halkı değil (…) dedi.  ………………………………………….

“Oldu mâni’ zâil, avdet eylesin memnù!” dedik;

Gül, sunar zenbùra hârın; reng ü hoş-bù, bülbüle!..  28.07.07

….Aksi halde şöyle derdim:    “Oldu mâni’ zâil, avdet eylesin memnù!” dedik;

                                                    Gül kulak vermiş fakat zenbùra.. bülbül n’eyleye?!.

zenbùr: eşek arısı………..Bakınız: Sandık gelince ortaya, millet cevap verir; …………………

Sùret-ii hakdan gelirsin, bizce mâlûm siyretin..

Masken_altından sırıtmış kıp-kızıl mâhiyyetin!..

…………………………………….10.10.1984……………………………………………..

Verdi me’zunlar mühendishâne-ii şâhânemiz;

Yerle yeksân oldu ta’mir bekleyen vîrânemiz!..

……………………………………..26.09.1984……………………………………………….

Mevlevî-meşreb mizâcımdır sükûtun sâiki;

Etse ta’n eslâfa her kim, dinlesin feryâdımı!..

……………………………………..NİSAN 1991…………………………………………….  

Ey tabib; vurdukca neşter, azdırırsın yâreyi;

Bilmiyorsun.. bir bilenden sor da öğren çâreyi!..

…..İslâmî Edebiyat..Ocak 2010..Sayı 49………………………..20.06.1985………………. 

50 yıldır, belki 10’dan fazla gördüm başbakan;

Zûlm edersin zamla bîinsâf.. elinden, el-amân!..

……………………………………………29.12.1985……………………………………………………….  

Tıfl-ı ebcedhân iken mu’ciz-beyân olmuş hemân…

Bâğa destursuz girenler baaağ-bân olmuş hemân!..

…………………………………………….29.03.1993……………………………………………………

Bak Sitanbùl’un “Celâlî gasbı bed-bünyân”ına;

Müslümânın kasd ederler mâlınaaa hem cânınaaa!..

………[ Bak Sitanbùl’un şu Sâdâbâd-ı nev-bünyânına; / Âdemin canlar katar

âb uuu havâsııı cânına ] Lâle devri şâiri Nedîm’in kasîdesinin ilk beyiti………..

Nerdedir dersin.. öğüttük.. kaldı buğdaydan kepek!..

Kurd’u ehlîleştirirsen, kurd olur sâdık köpek!..

……………………………………………..09.12.1997……………………………………………….

Aklı: evvel, fikri: sânî, zikri: sâlis pür-zekâ;

Aldı sırtlandan zağarlık, tilkiden kurnazlığı!..

………………………………………………………………………………………………………..

Sen beyânat ver “rejim hürdür, demokrattır” diye;

Bunca yıldır haykırır millet: “Yasaksız Türkiye!..”

………………………………………………………………………………………………………………….

Sen cefâ ettikçe sustum, var deyip bir hikmeti;

Kustuğum kan sanma.. içmiştim kızılcık şerbeti!..

………………………………………………………………………………………………………………..

Yâaar teşrîf-ii kudùmün gözledim yıllar-boyu;

Geldin ammâ n’eyleyim kii zahme vurdun sîneme!..

………………………………………………………………………………………………………………..

Varsa idrâkin görürsün, hem düşersin dehşete: 

Ehl-i sünnetdir bütün millet, fakat yok ehl-i farz!..

……………………………………………………………………………………………………………….

Beş kadından dördünün var şimdi aklından zoru;

Kalmamışdır farkı dünyânın da bîmarhâneden!..

…………………………………17.01.1973………………………………………………………..

Der ki İlhan Selçukaydınlanmanın baş bilgesi– ;

İrticâ olmakta engel, topyekûn çağdaşlığa!.. :

… Anadolu aydınlanması….. 26.03.2008 TARAF’da Yıldıray Oğur, “Resmî

ideolojimiz Ergenekon” başlıklı yazısında: “…..Aydınlanma bilgesi İlhan

Selçuk……”………………………………………………………………………………………..

Dinledik vaktiyle Yektâ Güngör_Özden’den neler :

Madrabaz, sersem, uşak, aptal ve köşk değnekçisi!..

… 1) 08.04.2008 SRAR’da Prof.Dr.Sami Selçuk : [ 1990’lı yıllarda bir yüksek yargı

organının Başkanı, kendi gibi düşünmeyenler hakkında neler söylemedi ki ‘ sersem,

beyin özürlü, madrabaz, ruh hastası, uşak, köpek, köşk deynekçisi, aptal, dönek,

demokrasi mikrobu, vatan haini vb… ’  Böyle bir yargıca güvenebilir misiniz?

Ama o yargı görevini emekli oluncaya dek sürdürdü. Kendi mahkemesinden bile

çıt çıkmadı ] .    2) 09.04.2008 VAKİT sayfa 9 manşeti :

[ Kendisi gibi düşünmeyenlere ‘ beyin özürlü-sersem-köpek ‘ diyen yargıca güvenilir mi?

Manşet altında : Yargının bağımsızlığı ve yargıya güven konularının sıkça dillendirildiği

şu günlerde, Yargıtay Onursal Başkanı Prof. Sami Selçuk; Anayasa Mahkemesi’nin eski

başkanlarından Yekta Güngör Özden’in kendisi gibi düşünmeyenler için söylediği ve

gazetelere de yandıyan “Sersem, beyin özürlü, madrabaz, ruh hastası, uşak, köpek, köşk

değnekçisi, aptal, dönek, demokrasi mikrobu, vatan haini” sözlerini hatırlatarak (…) ]……

         “Soykırım yoktur!” diyen mahkûm_olur İsviçre‘de;
      Dostluk_imzâsıyla alkış toplamış Türk, Ermeni!..
      …..İmzâ sonrası, Ermeni(Sarkisyan), “Soykırım dolayısıyla hakkımızdan vazgeçmedik!” dese 
           alkışlanacak ve biz buna cevâben: “Soykırım yapmadık!” desek, İsviçre kanunlarına göre 
           suç işlemiş olacaktık. Ermeniyle anlaşma imzâ yeri olarak İsviçre’yi kabûl etmemeliydik………….
           ………………………………………………………………………………………………………………………..
           Çıksa bir mensùbu soysuz, mesleğinden tard olur;
      3-5 alçak doktorun îcâdı “organ mafyası” !..
         …… “Organ mafyası” dendi mi, akla “çocuk hırsızları” gelir; “ahlaksız doktor” ve hastane
         işletmecisi olmasa, organları için çocuk çalan hırsız olur mu? ……………………………………
         ……………………………………………………………………………………………………………….
         İlkokul 5, Orta 3 yıldır.. 8 yıl toplamı!..
      “Kızlar_ondördünde örtünsün!” diyor İslâm bize!..
            ….Sayın H.GÜL’ün İlkokuldaki kızının başını örteni cehâletle suçlamasıüzdü. 5 Yıllık İlkokul
         ve 3 yıllıkOrtaokulkaldırılıp ikisi birleştirilerek 8 yıllık “İlköğretim” okulu” ihdâs olundu
         Dolayısıyla, “İlkokul” diye bir kuruluş yok! 5 yıllık mecbùrî tahsil de 8 yıla yükseltildi. BENCE:
          İlkokul -sınıföğretmenli!- ve mecbùrî 3 yıl, Ortaokul ise 5 yıl olsa daha iyi olurdu. Her köye,
         mezraya 8 yıllık okul ve öğretmen için bütçe yetersiz kalır. ……………………………………………
         ……………………………………………………………………………………………………………………..
        Bahtının miftâhı şùrâ, meşverettir yurdunun;
     Yok demek hükmünde millî kültürün yardımcısı!..
     ……………….. 21.12.2011 ……………………………………….
     Eylem_ister şimdi..  kesmiş lâfla yıkmaktan ümit;     1 Haziran 2013
     Çırpınır inşâ için Taksim’de Tahrir Meydanı!..
     … İNTERNET’den 1) Erol Çömez: Taksim Tahrir Meydanı değildir  2) Adnan Baştopçu: Taksim Gezi Parkı’ndan “Tahrir” çıkmaz.:
     Harcadım 80 yılım, gayrııı zamânım kalmadı;     07.09.2013
     Câhilim ben.. bildiğim yok “hùùùş-der-dem”den öte!..        

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..
Kategori: Çeşitli  | Comments off