Etiket: Dr.Cahit Öney

• Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017
Terk etmedim tevâzuu her hâl ü kââârda;
Şi’r âleminde istemedim “ünlü” olmayı !..
 
 
Şi’r âleminde ben ne edîbim, ne şâirim;
Bir parça hisliyim, değişik seste söylerim!..
 
 
Hislendiğim zaman.. kalemim sustu, söyledim;
Teşbih değil, mecâz ile oldum haşır-neşir!..
 
 
Zevk almadınsa, bil ki, hitâbım değil sana;
Bâkîce şi’rimin dili, Yahyâ Kemalcedir!..
 
 
Yoktur bugün fakültede eş’ârım_anlayan;
Târihçi, terceman.. gramer, dilde hâceler!..
 
 
Körler diyârı hâkimi şehlâ imiş meğer;
Şâir değil, garip-gurebâdan görür bizi!..
 
                                    *
 
“Dindar subay da kurmay_olur!” dendi.. anladık :
Çektik sonunda hâtime vahşî lâikliğe !..
akit 21.06.2012 sahîfa 1’de haber başlığı: [ Dindar subay artık kurmay olabilecek ]
C,Öney’in eski bir beyti : [ “İngiliz normal, Fransız sert lâiklikten yana; / Bir devirdir uygular
vahşî lâiklik Türkiye !.. ” VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün 
 
 
Abdülhamîd’i anmada rahmetle, Müslümân..
Kaldırdı, İttihadcılar_isyân edip, kazan..
 
 
Kürd olmanın cezâsı değil çekdiğin zulüm;
Sünnî; rejim muhâlifi düşman sayılmada!..
 
 
Devrimlerin zarùreti tahkîk edilmedi..
Hüccet kılındı Türk’e Lozan.. işte gerçeği..
Madde 37
 
 
İhmâli Müslümâna Lozan Madde 43’ün :
İmkânı var mı Cum’aya oğlunla gitmenin?..
Memur baba vazifesi başında, oğlu okulda veya özel dersanede … 
 
 
Mehmetçiğin Çanakkale Harbi’nde sözleri :
Allah rızâsı varsa, savaş, Türk’e farz olur!..
Zamânın 5. Ordu Komutanı Limans Von Sanders hâtıralarında şu ifâdeyi kullanıyor:
(…) yine her yerde “niçin çarpışıyorsunuz?” diye sordum (…) ‘Allah rızâsı için’  cevâbını
verdiler. [ VAKİT  18.03.2004’de Vehbi VAKKASOĞLU ]
 
 
Devlet silâh bıraktı.. yenilmişti ordusu;
Farz oldu ehl-i sünnete millî mücâdele!..
… 15 Mayıs 1919!da Denizli Müftüsü Ahmed Hulûsî Efendi, halka: (…) Müftünüz olarak cihâd-ı mukaddes fetvâsını
îlân ve teblîğ ediyorum. (…) demiştir.  Prof.Dr. Ali Sarıkoyuncu: MillÎ MÜCADELEDE DİN ADAMLARI …
 
 
Turhan Tayan, karâra muhâlif kalıp, dedi :
Etmem kabul, eşi mestùre kurmay’ı !..       24.06.2012
akit 24.06.2012  s.3’deki haberden: [ Komisyonda kabul edilen teklifin
raporu hazırlanarak Meclis Genel Kurulu’na gönderildi. Raporda CHP Bursa
Milletvekili Turhan Tayan‘ın muhalefet şerhi yer aldı. Tayan, şerhinde
eşi başörtülü subaylara yasağın devam etmesini savundu. (…..) ]
 
 
Şimşek gibiydi.. hùn akıtan vardı, dîdeden..
Mühtâc imiş, sonunda, fedâkâr hekimlere !..
 
 
İzhâr-ı hakka hizmet için gayret eyledi      13.07.2012
Tertib ve iftirâ yıkamaz Ahmet Ünlü’yü!..
 …. İnternet’e göre: 17.05.1998’de Hızır Ali Muratoğlu ile 03.09.2006da Bayram Ali Öztürk
Hoca efendiler Çarşamba câmii içinde katledilmişlerdir. Ahmet Ünlü hoca efendi de aynı câmi’
bağlılarındandır ve zincirleme bir hareket akla gelmektedir. Sayın Savcı’nın, “sanığın da
lehine delil arama bâbında” araştırma yapması, kamu vicdânını rahatlatacaktır.   ….
20.07.2012 akit s.1’deki haberden: [ “İsmailağa davasında SKANDAL” (….) 1 ve 6 nolu klasörlerin
bulunamadığı öğrenildi. (………)  ]  
     
 
“Ârif Nihâd’ı karşına al, bayrak aç!” diye;
Vermiş bu aklı hangi “metin şerhi” uzmanı??..    Neşri: 24.06.2012  20:56
…  akit 25.06.2012 s.3’de, Asım YENİHABER’in “Bakan ve şair!” başlıklı köşe-yazısının son cümleleri:
[ Şair bu mısraları yazmakla, gerçekten mezar kazacak veya kuşların yuvasını bozacak olabilir mi? Çocuklara da
böyle bir telkinde bulunmak istediği düşünülebilir mi?     Kim bu  bakanlıktaki “ördek”?  Hangi çocuk bu şiiri
okuyup kuş yuvası bozmaya gitmiş?   Çocuklar, şiir dilini bakanlık ördeklerinden daha iyi biliyorlar!    Bakan,
hangi dili biliyor? Şiir dilini mi, ördeklerin vak vakını mı? ]      [ NOT: Benim tahmînim. TÜRK DİL KURUMU
Sahîfa 3  BAŞKÂTİPLER bölümündedir.  C.ÖNEY ]
     Yukarıdaki fotokopi ve benzerlerinin açıklaması için tık’layınız: ŞİİRLERİM > Rubailerim
 
Derken…  Şiir yorumladı işletme uzmanı;
Şâir de, katdı hicvine işletme örneği!…                 25.06.2012
 
 
Millet diyor: unuttu mu, inkâr mı eyledi?…
Sormaktadır hesâbı Gürüz’den Ağır Ceza!..          26.06.2012
akit 26 Haziran 2012 Salı s.1’de haber başlığı: [ 3 MAYMUN NUMARASI TUTMADI ] 
 
 
Bekler mezarda sabr ile Ârif Nihâd özür..
Gerçek şudur ki, şâiredir şi’re saldırı!!…      26.06.2012  13:40
 
 
Ver bir emir, hatâlı karardan rücù için;
Görsün kitaplarında çocuk, şanlı BAYRAK’ı!..   27.06.2012
 
 
Ârif Nihâd’ı anlamadan vurdu BAYRAK’a…
Merhùma arka çıkmada milyonla aşığı!..             28.06.2012
… [ … Arif Nihat Asya bu kısmları çıkaranlar için, “elleri kırılsın, elleri kırılsın” diye
dua etmiş.  Yeni Mesaj’da  Töre dergisi Ekim 1972’den alıntı yaparak yazanProf.
Dr. Nurullah Çetin 
 
 
Çıkmış denildi Derviş’e dâvet, Komisyon’a…
Tahmîn edilse, zor mu: Uyar zikri fikrine?..       29.06.2012
Milliyet 29.06.2012 s.1 “Darbe Komisyonu’ndan Kemal Derviş’e çağrı” 
 
 
Ördek mi, köstebek mi bu?.. Başkâtibin biri!..
Zannımca; istifâyı düşünmekte.. gün sayar!..      29.06.2012 Cuma
Bakan’a yanlış bilgi veren ve hâmîsi istifâ etmelidir
 
 
BAYRAK ve şâiriyle bu mevzù kapanmasın..
Hazmetmeyiz “kitaptan_atılmak cezâsı”nı!..      30.06.2o12
Sayın Başbakanımız!.. Ârif Nihat Asya merhùmun BAYRAK şiirine
kısıtlama gibi bir icrâat değil; baş-gıdâm yoğurda jelâtin katanları halka
duyurmanızı bekleriz. [ Sayın Başbakanım:Minâreler süngü ..” şiiri de
kısıtlı mı?.. ] Sayın Başbakanımız: Şu türkü de yasaklandı mı? :
Yar üstüne yar seveni KURŞUNLAMALI !!

“Îman ve san’at_arkadaşım..kardeşim!” diyen,           10.07.2012
Ârif Nihâd’a karşı hücum, kahreder beni!..
 
 
Ârif Nihâd’a gördü hakàret revâ, felek…
Tâciz değildi.. sâdece îkazdı yazdığım!..                   01.07.2012
 
 
Özgür değil Tiyatro.. özerk olsa, der, Günay..
Tâtil bitince, Meclis’e Kànun sunulmalı..                         04.07.2012
ntvmsnbc 15:37 TSİ  o3 Temmuz 2012 Salı  E.GÜNAY, ntv canlı yayında:
[ Özelleştirme derseniz yanlış olur. Özerkleştirme, özgürleştirme. (…) konu
herhalde yeni yasama döneminde gündeme gelecek. (…..)  ]
Geniş açıklama için bknz: TÜRK DİL KURUMU s.3’deki KARGAŞA fotoğrafı
 
 
Israrla, her sorumluya seslendi Başbakan;
“Irmak yataklarında konut yapmayın!” diye…                05.07.2012
 
 
“Millî ve SOYLU san’at”ı öksüz, yetim bırak;
Lâyık görüp ÖZERKLİK’i hep “ÇAKMA san’at”a!..             05.07.2012
Geniş açıklama için bknz:TÜRK DİL KURUMU s.3’deki KARGAŞA fotoğrafı
 
 
Kayboldu târihî 750 çalgımız..
Vicdan azâbı çekmede elbet sayın Günay!..             15.07.2012
Türk musikisi çalgıları müzesi sâhibi Etem Rùhî Üngör’ün vefâtının ertesi
11 Ağustos 2009 günü, bu site’nin “TÜRK MUSİKİSİ” bölümünde, ilgilenmesi
gerekenleri uyarmış idim. ( Bakınız: Türk Dil Kurumu sahîfa: 1 )
 
 
Yıllar boyunca seyrine bakmakla geçti hep..                    15.07.2012
Ders müfredâtı yapmadı Talim ve Terbiye!..
 
Kandilli Geleneksel El sanatları Merkezi açılışında “Ecdattan devralınan kültür!” diyen
                                          Muhterem Başbakanımıza:
 Eğitim fakülteleri ve Güzel sanatlar meslek liselerinde Türk musikisi öğretilmiyor.
Bu müesseselerde Türk musikisi eğitimi almış müdür de yok, hoca da.. İTÜ Türk Musikisi
Devlet Konservatuarı, 30 küsur yıldır mezun veriyor; mezunlarından doç.dr., prof.dr. olanlar
var. İlk ve orta öğretimde (Türk musikisi çocuk ve okul şarkıları, Klasik Türk musikisi çalgıları
ve Türk musikisi nazariyatı, tarihi ile) millî musikimizin öğretilmesi gerekir. İlk 4 yılda yalnız
Türk musikisi, 2nci 4 yılda: Türk musikisi(ağırlıklı) ve Batı müziği(fikir verici). (X)
 
Meclis olur mu suçlusu?.. mevkùteler!.. Günay..          17.07.2012
Tezkan sorar: Tiyatro mu,  vicdan azâbı mı?..
… 1) 16.07.2012 Milliyet Mehmet Tezkan: [ Aldatıldığını hissediyorsan gereğini yaparsın..
Ha bu bi taktikse..  Tiyatroysa.. ]   2) 17.07.2012 akis.1  8 sütun manşet Medya kahbeliği‘nden:
 [ 120 …. derken … tahliye edilenlerin sadece 21 olduğu; … yalnızca 1’inin Hizbuttahrir üyesi … geriye kalan
20’sinin sol örgüt mensubu olduğu, ….. Fatih Demirci’nin hâlen Sincan F Tipi Cezaevi’nde olduğunu ….. ]
NOT: Mevkùte: Periyodik, Gazete..
 
Noksan haber mi?.. SÖZCÜ “berâat!” yazar.. ama;     20.07.2012
“4 yıl 3 ay hapis, Atabeyler!” diyor, akit!..
20 Temmuz 2012 akit s.21’de  Ali İhsan KARAHASANOĞLU [ Başbakan’ın evine yakın bir yerde,
iki yüzbaşı öncülüğünde ev tutulmuş.. Evde yapılan aramada, patlayıcılar, bir ajandada Başbakan’a suikast ile
ilgili kroki ve birden fazla köstekli saat bulunmuştu.. (…) Sonuçta, “izinsiz patlayıcı madde bulundurmaktan
4 yıl 2 ay hapis cezasını almış, “Beraat ettiler” denilen askerlerimiz!  (…..)  Bakalım Yargıtay ne diyecek? ] …
 
 
Âdil seçimdi Sùriye’nin hakkı, ey Esad;
Baskıyla gitmiyor babadan kalma bir rejim!..    21.07.2012
 
 
Gerçek ne?.. Sonbahar mı, Arap ilkbahârı mı?
Yanmaktadır şehirleri, halkıyla Sùriye !.. 
               
 
“Yanmış!” denip, ceset.. Madımak ört-bas olsa da;
Allah sorar hesap, Paşa mahdùmu Erdal’a!..         25.07.2012
18 Temmuz 2012 akit s.1  6 sütunda başlık: ‘Hepsi yandı’ raporu sahte   Manşet altında:  37 kişinin öldüğü
Sivas olayları sonrasında  Ankara GATA’dan alel acele bir ekip Sivas’a götürüldü. Otelin içinde ateşle enselerinden
vurulan insanların vücutlarındaki kurşunlar, Galip Deniz isimli astsubay tarafından çıkarıldı ve yaralar dikildi..
Nümune Hastanesi’ne gelen Erdal inönü, Başheki’e; ‘Hepsi yandı’ diye yazın talimatı verdi… Başhekim direndi, istifa
etti”  23 Temmuz akit  s.1  8 sütünda manşet:  19 YILLIK YALAN  Manşet altında (…)  19 yıldır saklanan bu fotoğrahlar,
“Şeriatçılar yaktı” denilen 37 kişiden hiçbirinin yanmadığını ortaya koyuyor. Dahası, cesetlerden bazılarının enselerinden
25 Temmuz 2012 SÖZCÜ   s.11  8 sütunda:  Akit’in Madımak iddiası yalan çıktı. Manşet altında: (……..) Aynı fotoğrafın
orijinali ortaya çıktı. Meğer Akit’in kurşun yarası dediği şey kızın saç örgüsüymüş.
Dr.C.Öney: Mezhepler-arası husùmeti sona erdirmek için, 37 kabrin açılarak otopsi yapılması gerektiği kanâatindeyim.
 
 
Bilmek gerek… Şu şartla çıkar haklı Yargıtay :                  27.07.2012
Doktor demişse: 1 kereden her şey_olmuyor!..
VAKİT  27 Temmuz Cuma 2012 s.1’den: [ Yargıtay’ın adeta “Bir kereden bir şey olmaz” diyerek,
aldatılan eşin boşanma kararını bozmasına hukukçulardan sert tepki geldi. ] 
 
 
Durdurdu salta halka Mısır.. askerî rejim…                14.08.2012
Son buldu ordu sultası.. millet rahatladı!..
Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi; Yüksek Askerî Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ve
Genel Kurmay Başkanı Sami Annan’ı emekliye sevk edince millet rahatladı    NOT> Eğitimli köpeğin salta durması:
iki ayağı üzerine kalkıp, ön ayaklarını ileri uzatmastdtr.  …
 
 
Reddetti salta durmayı sâdık köpek gibi..                 16.08.2012
Allàh’a bin şükür ki Mısır halkı hür bugün!..
 
 
Bekler muhâlefet, ediversin hatâ diye..                     16.08.2012
Gark oldu at değiştiren_ırmak geçilmeden!..
 
 
Eyler Muhammed_Abduh’u tasvip “mealciler” :
“Dînî inancı bozmada dînin sapıkları!..
… “DİNLERARASI DİYALOG FİTNESİ” İstanbul 2012 II.Baskı a) s.21> Mealcilik –  Sünneti-İcmaı
kàle almamak b) s.25> “Dinin başı yine dinin kılıcıyla kesilebilir…” uyarısı, Abduh’dan, Efgani’ye
öğüttür!..  …
 
 
Gàfil!.. Suyun gürültüsü îkàza yetmedi:
Dîvârı yıktı, hergün_öperken, ayâğını!..
… “DİNLERARASI DİYALOG FİTNESİ” İstanbul 2012 II.Baskı s.26> Su; duvarı, ayağını öpe öpe yıkar.
 
 
Gerçek vahim.. çıkardı Necip Fazıl ortaya..
Dersim’de kan döken: Rejimin 6 parmağı!..
25 Ağustos 2012 Cumartesi STAR Gazetesi’nin hediyesi 27 Ocak 1950 tarih, Altıncı yıl sayı:16 hediyesi
BÜYÜKDOĞU a) s.2’deki “ALTIPARMAK” ve b) s.3’deki “Doğu Faciası” başlıklı yazı..
 
 
Dersim felâketinde Necip Fazıl’ın sözü
Târîhe düştü not: Kızıl_akmış, Murat suyu!..
01.09.2012 Cumartesi STAR Gazetesi s.1 Manşet-üstü: [ ÜSTAD NECİP FAZIL’IN TARİHİ DERSİM MAKALESİ:
DOĞU FACİASI  MURAT SUYU KIZIL AKIYORDU ]
 
 
Mazlumların müdâfiidir Milletim, benim..
Üzmekte “Mültecîlere ev verme!” sözleri…    30.08.2012
STAR gazetesi 30 Ağustos 2012 s.1 manşet-altı: [ CHP Milletvekili İlhan Cihaner,
Suriyeli mültecileri suçlu ilan ederek Hataylılara, “Sığınmacılara evlerinizi kiralamayın.
Ev verenlere de selamı sabahı kesin” dedi.  ]
 
 
Gözler Dışişleri’nde, Davit Petraeus’dadır..
“Daaavut” değil, bizim spikerler “Davut” diyor!..(*)
 
(*) “Haaakan” “Hakan” değilse de, “Daaavut” neden “Davut” ?..
aksam.com.tr – 03.09.2012 10.50 [ … Petraeus’un, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la bir araya gelmesi bekleniyor.  … ]
NOT: TV spikerlerimiz, “Obaaama”, diyebilirlerse de. ” Daaavut” demesini beceremezler..
Hiç olmazsa, TRT‘nin yalnızca HABER SPİKERLERİNE, “Daaavut” demeleri emir buyurulsa…
 
 
Çağdaşların, açıklanamaz cehli sehl ile;        04.09.2012
Tahmîn odur ki, hâcesi Başkâtip’in biri!..
“Başkâtip” için bakınız: Türk Dil Kurumu>Sahîfa 3
 
 
Olmuş yazık ki sâdece, “5 yıl meraklısı;
Çağdaş ve bir de arkeolog kültür“ün Günay!..
06 Eylül 2012 akit gazetesi s.14’den: [ Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay,
(………….) “Tamamen tarihle, kültürle, arkeolojiyle ilgili özel meraklarıma dönük işler
yapmak istiyorum” dedi. ]
 
 
Cephânelikde,  21.15’de patlama?..           07.09.2012
Mes’ùl olan, Adâlete versin hesâbını!..
Cephânelik; 6x4x2,30 m. büyüklüğünde yapılar toplamı olmalıdır. Bu küçük yapıların :
Aralarında 10 metre boşlık bırakılmalıddır; dört duvarı çok sağlam, tavanı zayıf olmalıdır;
pencere ve kapıları birbirine bakmamalıdır; elektrik kontağı da düşünülmelidir.  …
TSK; “Cephanelik Mimarisi” konusunda çalışmalar yapmalı, projeler üretmelidir.
 
 
Tahlîli doğru yapmalı.. aldanmayın sakın..        09,09.2012
Gerçek, “Arap bahârı” mı, “Sünnî bahârı” mı?..
 
 
Münker, Nekir’le başlayacak sorgu herkese;
Fânî hayatta rehberin_Allàh’ın emridir..
 
 
Bildir bilinçlenen, çoğalan müslümanlara:
Despot lider gider, eseren bâde ayn olur!..
12 Eylül 2012 akit gazetesi s.7’de Mustafa ÖZCAN’ın, El Bahi el Edgam/Tayyip Erdoğan
başlıklı köşe-yazısından: [ (…) Arap Baharıyla birlikte despot liderler yıkılacak ve eseren bade ayn
olacaklar. Yani bir varmış bir yokmuş haline gelecekler. (…) ….mealindeki hadiste Peygamberimiz
Müslümanların çoğalmasını emrediyor ve ….. (…..) ]
 
 
Kast sisteminde, Mâliye, yapmakta bütçeyi..
Mâdemki parya.. göz çıkarıp kaş yapar hekim…
…  Gereksiz sezaryen, katarakt operasyonu, stent, ilâç, MR, BT, vs. vs. vs.
 
 
Mâlî reform için Yunanistan ve Portekiz;
Öğretmeliydi halkına böbrek ticâreti!..
MİLAT gazetesi 15.02.2013 s.13: [ Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk,
      organ bağışından çok organ satışı talebi olduğunu nildirdi. ]
 
 
Tefrîk edin “hakàret”i “özgür düşünce”den..
Çekmez Muhammed ümmeti “tahkîr”i sîneye…
İnternet-HABERTÜRK’den [ Ukrayna ziyareti kapsamında Yalta’da konuşan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, (…) İslâmın yüce değerlerine ve Hz. Peygamber’e hakaret, fikir ve inanç hürriyeti içinde
değerlendirilemez” (…) dine hakaret insanlara saldırma gerekçesi olmaz” (…) dedi. ]
“DİNLER ARASI DİYALOG FİTNESİ  2.Baskı İstanbul s.71’den: [ Biz Müslümanlar Peygamberler hakkında nezih ve temiz
inançlara sahibiz. Onlar gibi “Hazret-i Lût’un iki kızı babalarını sarhoş ettiler ve onunla yatıp gebe kaldılar” demiyoruz. Biz
Hazret-i Süleyman’ın hâşâ âhir ömründe putperest olup putlara taptığını iddia etmiyoruz. Biz Hazret-i Davut’un, karısı ile
yatmak için Urya’yı savaş’a gönderip öldürttüğü gibi çirkin bir iddia ileri sürmüyozuz. 2.Baskı: Şubat 2012  ]
 
 
Yüklendi Ahmet Ünlü’ye “insan ticâreti”..
Şâhit konuştu.. tahliye bekler sevenleri..
(…) [ Lemghari ve Hajjaj, Fas’tan resmi makamlar aracılığıyla gönderdikleri yeni ifadelerinde,
Türkiye’deki ifadelerinin zorla alındığını ve Ahmet Mahmut Ünlü diye birisini hiç tanımadıklarını
söylediler. ] 18 Eylül 2012 Salı, akit s.14’deki Cübbeli Hocanın tahliyesini bekliyoruz başlıklı haberden
 
 
Asker, hukukçu, mülkiye mensùbu pâyidâr;
Almakta parya aylığı doktor emeklisi!..
…………………………………………………………………………..
 
Gerçekleşir mi “6 Nisan emri” Erdoğan?..      19 Eylül 2012
Doktor emeklisinde ümitler tükenmede…
İnternet’den.Yenisafak.com 9 Nisan 2012: Sağlık Bakanı Recep Akdağ, [ Başbakanımız, bu konuda 
 (doktorların emekli maaşlarında iyileştirme) bize çalışma talimatı verdi. arkadaşlarımızla… ] 
 
 
Bekler hekim emeklisi aylardır Erdoğan..
Akdağ ve arkadaşları hâlâ çalışmada…            02 Ekim 2012
İnternet’den(09 Nisan 2012): Sağlık Bakanı Recep Akdağ, [ Başbakanımız, bu konuda (doktorların
emekli maaşında iyileştirme) bize çalışma talimatı verdi, arkadaşlarımızla.. ]
 
 
Mahkûm edildi gençlerimiz ÇAKMA KÜLTÜR’e..   07.10.2012
“Tanzîmat’ın uzantısı san’at” korunmada!..
TRT: İllerimizdeki ” 24 perdeli Türk Musikisi ” Çocuk korolarına, dernekler korolarına yer vermez
 
 
İbrâhimîydi zevki.. Mesir mâcununda güç..
Yıllar geçer mi “Sensin efendim!” demekle de?..
TRT: 28.06.2011 Miraç Gecesi İslâm âlemine, Emin Güven Yaşlıçam yönetimindeki ” Çukurova
Senfonik Orkestrası mârifetiyle armonize Tekbîr. Salât-ı ümmiye ve İlâhîler dinletti. Bununla yetinmeyip,
aynı programı 15.07.2011 Berat Gecesi tekrarlakta mahzur görmedi  …  
 
 
İlk dersde der Bakan Recep Akdağ, Fakültede:   07.10.2012
ZAM YOLDA kaldı.. bekleye doktor emeklisi…
Medi Magazin 15 Eylül 2012 [ Doktorların emeklillik maaşlarını yükseltemedik
Medi Magazin 24 Temmuz 2012   Emekli doktora ZAM YOLDA ] 
 
 
Doktor emekli gözler “uzun, ince bir yol”u..        08.10.2012
Akdağ, jet-ambulansa emir verse, tez gelir…
 
 
Sütler kesilmez_oldu, yoğurtlarsa ekşimez?..
Her firmanın yapılsa gıdâ kontrolleri…
 
 
Her Müslümânı parya görürken Hıristiyân,
Müslimle eş-değer biliriz Gayrı müslimi!..
 
 
ZAM YOLDA:  Narkotik ilâcın saklı ismidir;
Yut, gör.. mışıl mışıl uyutur, ninni istemez!..
 
 
Asker, Hukukçu, Mülkiye erkânı: zirvede!..
KAST SİSTEMİ’nde “PARYA ” görürler hekimleri!..  20.01.2013
YENİ ANAYASA, MİLLETE; ” İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kütleyiz” dedirtebilecek mi?” …      
 
 
                                
______________________________________________________________________
 
(X)       27 -28 Nısan 1985 tarihlerinde Ankara Kavaklıdere Atatürk Bulvarı’ndaki Türk Dil Kurumu
Konferans salonunda, “Türk Kadınları Kültür Derneği Merkezi/ANKARA tarafından düzenlenen
“Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi Sempozyumu”nda sunulan tebliğler, adı geçen dernek tarafından
“Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi” başlığı altında aynı yıl, kitap olarak yayınlanmıştır. Dernek Başkanı Sabahat Gülay’ın açılış konuşması, sahîfa 5’dedir.         Tebliğ verenler:
 
 
       Ecz.Memduh Cumhur, Dr.Alâeddin Yavaşça, Tülin Yakarçelik, Av.Ercümend Berker, Yavuz Özüstün,
Dr.Cahit Öney(Sahîfa 109-124), Cinuçen Tanrıkorur(125-184).
 
 
        TALİM ve TERBİYE KURULU’na tavsiye ettiğim bu kitapda, İlkokul 1.sınıftan başlayarak, müfredat
programlarını belirtmiş idim. Tebliğimin sonundaki cümleleri aynen naklediyorum:
 
      
         Özet olarak:   Millî kültür mîrâsımızın ana unsurlarından olan Türk musikisi edebiyatı
ürünleri ilk, orta ve yüksek öğretim seviyeleri için programlaştırılırken, okula yeni başlayacak
çocuğun evinden getirdiği çekirdek repertuar(x) ele alınıp, “küçük parçalara ayrılmış yeni
bilgilerin devamlı eklenmesi metodu” ile ve ürkütüp bezdirmeğe sebep olmadan
zenginleştirilmeli, geliştirilmelidir.
 
 
(x) 18.07.2012 EK’i >   İlkokul çağına gelmiş bir Hıristiyan çocuğun, evinden okula götüreceği bir çekirdek repertuarı yoktur; o; pediatrik formasyonu, okulda (veya özel öğretmenden) ve kiliseye gittiğinde edinebilecektir.
 
 

İlgiliMakaleler: