Etiket: Alemdaroğlu

• Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017

            Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün (3)
 
           Teşhîs eder “Bu Ülke”de merhum Cemil Meriç,

Üç-başlı derdi: Terceme, taklid ve intihâl!.. 

…………………………………………………………………………………………………….

Gàfil, sanır ki ehven-i şerden hayır gelir;

Hâlâ, geçerli der; suyu görmüş, teyemmümü!..  

 ……………………………………………………………………………………………………

                    Devlet nizâmı vermeli bir yön siyâsete;
              Tercîh olunmasın diye ruhsat azîmete!..
              …………………………………………………………………………
                    Vakt erdiğinde, Hazret-i Nùh‘un torunları,
             Hiç şüphe yok ki, Mescid-i Aksâ‘yı feth_eder!..
             …………………………………………………………………………………………………….
                           Eyvah rükûu, secdeyi bilmez hayâtına!..
              Bir gün gelir, “törenle” kılarlar namâzını!..
              …………………………………………………………………………..
              Sen bellisin.. masonluğu beyhùde gizleme…
              Bilmez misin ki damla denizden nişânedir!..
              …………………………………………………………………………..
                    Mağlûbiyetle harbi kapatmış.. siyâseten,
              Gàlib pozundadır Yunanistan.. Mudanya‘da!..
              …………………………………………………………………………….
             San’atçılıkdı, belki modellildi niyyeti;
             Onbeş yaşında “fuhş-i cedîd” oldu kısmeti!..
                           ……. İslâmî Edebiyat Ocak 1991 sayı:11 ………………………………………………
             (Tahsil?) deyip, Yeşilçam‘a namzet yetiştirir;
             Islàhı şart olan liseler, baş-sorumludur!..
                    …………………………………………………………………………………………………..
             Erkek tanıştırır baba, yâhut birâderi;
             Ondört yaşında fuhşa cevaz var, nikâh yasak!..
                    ………………………………………………………………………………………………….. .
             Görsen de, görmesen de olur.. zevki kalmadı;
             Ayyaşların mekânı Beşiktaş‘la Taksim‘i!..
                          …………………………………………………………………………………………………….
             “Mescidde saz çalınmalı!” derken hatâ eder;
             Şahin Filiz; kenîsede mevlid okutsa ya!..
                           ….. ADD‘nin Zonguldak’da düzenlediği “Çağdaş Cumhuriyeti Kuşatma ve Din İstismârı”
                    konulu panelde Prof.Dr.Şahin Filiz, “… adam öldürülüyor camide de saz niye çalınmasın”
                    dedi. GOOGLE …………………………………………………………………………………………  
      
           Şi’rinde örnek al.. kavuşursun murâdına;

Yahyâ Kemâl Beyatlı’yı, hem, Mehmed_Âkif’i!..

…………………………………………………………………………………………………….

Zâyi’ olur, yayınlayamazsam, şiirlerim;

Kâfî gelir mi ömrü fakıyrin?.. Hüdâ bilir’..

……………………………..21.08.1998……………………………………………….

Tutman gerek kıyâmete-dek güçlü, devleti;

Rabbim tamâma erdirir_İslâmı.. nùrunu’..

………………………………………………………………………………………………..

Zannetme rütbe, akçe ve şöhret libâsıdır;

Mü’minlerin gözettiği, Hakk’ın rızâdır!..

…………………………….18.02.1986………………………………………………..

Yâ Rab, şükür; ömür-boyu “iyyâkena’büdü”,

İyyâkenestaiyn”i gönülden çıkarmadım!..

………………………………………26.09.1971……………………………………….

Sen şâh isen de bekleme bir câha serfürù;

Minnet Hüdâ’ya, Zât-ı risâletpenâh’adır!..

………………………………………17.05.1986………………………………………..

Mîrim; bugünkü hâline aldanma, ibret al :

Gün geldi, şâh iken, niceler çâha düştüler!..

                           ………………………………………….12.07.1972……………………………………..

Nâmùsumuzla can-verebilmek şiârımız;

Mühtâc isek de sarsılamaz i’tibârımız!..

…………………………………………………………………………………………

Boşdur ricâl-i devlete başvurmalar, ricâ;

Tek çâredir Müsebbibü’l-esbâba ilticâ!..

………………………………………………………………………………………………

              Her feylesof sorar: “bu ne?, nerden?, neden?, nasıl?”

Gayretdeler Müsebbibü’l-esbâb’ı keşf için!..

……………………………………………………………………………………………………………

İnkâr eder, Müsebbibü’l-esbâb’ı bilmeyen…

Devrimci arka çıkmada evrimci yandaşa!..

….Anadolu aydınlanması…………11.04.1998……………………………………..

Biz korkmayız Müseylemeler çıksa ortaya;

İfnâ eder Hüdâ gene kezzâbı zeyd ile!..

……………………………………………………………………………………

Kaşlar çatık.. dönüşdü uhuvvet husùmete;

Allàh akıl fikir vere her müslüman kula!..

………………………………………………………………………………….

Bilsin cihanda kardeşi, mü’minse mü’mini;

Ensar Muhâcîrîn’i kucaklar, sever gibi!..

…………………………………..19.01.1998…………………………………………

           Ey müslüman ve san’ata meclûb olan kişi;
           Lûtfet hatırladıkça üç_İhlâs‘la Fâtiha!..
           …………………………………………………………………………….. 
            Devletçe farklı olsa da milletçe hepsi bir :

Hırsızların, seçilmişi yâhut atanmışı!..

……………………………………………………………………………………………

Hortumlayanla göz-yumanın yandı nârına;

Bir canlı yok mu millet-i merhùmeden yana?!..

………………………………………………………………………………………………………

Sen çok yedin, ben_az!.. benim_indimde farkımız!..

Yüz yıl geçince ben diriyim, sen kadavrasın!..

…………………………………….16.02.1984 Perşembe………………………………………….

Bir yolculuk ki sonsuza, imkânsız_avdeti;

Hiç kimseler götürmedi sırtında devleti!..

………………………………Yeni Nesil 17.03.1985…………………………..

Korkup da sorma, “söylediğim suç mudur?” diye;

Fincancının katırları ürkerse suçlusun!..

…………………………………………………………………………………………….

Zencîri parçalar güce sâhipdi, bağlasan;

Konjonktürel hukùka yenik “tanksavar-Hasan!..”

Ekim-Kasım-Aralık 1999 sayı:31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………..

Döndürdü âşikâreye ma’rùfa hıncını;

Münker, gelip çıkardı kınından kılıncını!..

…Anadolu aydınlanması…… 15.01.1998 ……………………………………………………..

Put yaptı gàfilin biri nefsin hevâsını;

Dünyâda her nefes, dile; Rabb’in rızâsını!..

…………………………………………….11.06.1998……………………………………….

Kârhâne vergi verdi mi kutsal kazancı, hâ?..

Sığmaz mukaddesâta tasallud lâikliğe!..

…26.06.1977  (Vergi dâirelerinin girişinde: “Vergilendirilmiş kazanç

kutsaldır” levhası vardı; sonraları kaldırıldı.)  ..Anadolu aydınlanması

Alçakça bir plânla döver Sırp; Gorazde’yi;

Kandırdılar, “muhâfaza altındadır!” diye!..

Birleşmiş Milletler, 1993’de Gorazde’yi “sözde” koruma altına almıştı.

Hollanda askeri Sırplara gözyumdu…. 10 Nisan 1994 Pazar günü, Türkiye’nin

bazı illerinde Gorazde katliamı kınandı.   ……………………………………………

Bir kin ki, Haçlı saldırısı’ndan kalıntıdır;

Kıbrıslı Türk’e: “-Olsun_azınlık!” diyor, Batı!..

………………………………………..1997…………………………………….  

Tatbîka koymayın dedi yüzlerce âyeti;

Korkuyla beklesin iki dünyâda zilleti!..

..09.07.1997 AKİT’de Yaşar Kaplan’ın  “Demirel’den inciler” başlıklı

yazısından: [Demirel diyor ki: “Kur’ân-ı Kerîm’in 6666 tane âyeti var.

Bunların 6436 tanesi müslümanlıkla ilgilidir. 239 tanesi de dünya işleri

İle ilgilidir. Biz bunlara inanıyoruz, müslümanız. Ama dünya ile ilgili

Âyetlere gelince onların tatbîki mümkün değil”.]  NOT: Demirel, bu

konuşmayı Televizyonda yaptı..   …………………………………………………..

             Mevkî-makàmı terke şikâyetçi olmadı;
             Her hâlükârda şapkayı elden bırakmıyor!..
                    ………………………………………………………………………………………………                                     

Fikrinde bir değişme görülmekte, pek mühim..

Meşhurdu söz: Bulun 226’yı!..

…………………………………………Haziran 1997……………………………………

Çıplak-nezir siyâsete, İslâm’a dahl-edip;

Tayyîp için; troyka’yı teslis’le bir tutar!..

… [ÇIPLAK-NEZİR: (Google’dan: “Birden ne oldu ise oldu, programın ünlü

konuklarından bay çıplak nezir –Y.N.Öztürk– …..]   [TROYKA: (GOOGLE’dan:

“Üçlü.. Üçlü atla çekilen rus kızağı.. Üçlü yönetim]   Prof. Dr.Salim Öğüt’ün

“Allah İle Aldatmak” başlıklı kitabı s.116-117’den: [AKP-ABD-AB teslisi,

tevhidi boğma ihtirasının en çarpıcı ve şaşırtıcı örneklerinden birine

vücut veriyor (…) Bu satırların yazarı (…) Yaşar Nuri Öztürk‘tür ve yazısına da

“Teslis Tevhidi Boğuyor” başlığını uygun görmüştür.] ……………………………..

Makbul sayıldı devr-i Kamer sözde-aydını :

Kem sözle geçmez_akçeyi sâhiplenen kişi!..

…..BAKINIZ: Prof.Dr.Salim Öğüt’ün “ALLAH İLE ALDATMAK” başlıklı

kitabı, sahîfa: 124 ……………………………………………………………….

Ücretli-yol.. yakıt.. telefon.. köprü.. çay.. şeker..

Mes’ut, ne varsa herşeye zam yaptı.. yılmadan!..

………………………………………19.07.1997…………………………………………..

Mes’ut, diyor, celâllenerek, halka seslenip:

Cumhuriyet okulları olsun İmam-hatip!..

………………………………………..Ağustos 1997…………………………………………

Mes’ut; 5+3 diye pankart açanlara;

Of, Maçka ilçesinde “karârım karar!” dedi!..

…Anadolu aydınlanması………….09.08.1997…………………………………..

Teftiş ve kontrol bu mu?.. Vâlî Bey_istemiş;

İstanbul’un vakıfları baskın yaşar, gece!..

…………………………………….AKİT 21.08.1997 …………………………….

Mes’ut kazandı!.. Çıktı 8 yıl kesintisiz;

Hiç şaşma mâl olursa siyâsî hayâtına!..

………….Anadolu aydınlanması………………………………………………….  

Üstünlüğün hukùku!” Yavuz Gökmen’in sözü!..

Yoktur hukùka saygı, riâyet; kural-mural!..

…….. HÜRRİYET 22.08.1997 Yavuz Gökmen: Ben de, geçenlerde “Hukùkun

üstünlüğü, üstünlüğün hukùku mu diye sorduğum bir yazı yazdım  ……………

Üstünlüğün hukùku”nu Mes’ut yürütmede;

Hep “râinâ” diyenleri mâhirce gütmede!..

…………………………………….Ekim 1997………………………………………………

Mes’ut’la Topçu; Cumbaba’dan aldılar Onay;

Âlî makàma çıktı Kararnàme garsona!..

…………………………………….23.09.1997…………………………………………….

Gündemde şimdi bizde Lafonten Masaları :

“Birlikde av peşinde güvercinle kurt, arı!..

………Ekim-Kasım-Aralık 1999 sayı 31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…………………

Kimmiş Kütahya, Ankara’nın kahramanları?..

Cumhuriyet kadınları” sarhoş mu, haçlı mı?..

….. 08.08.1997 AKİT’den: Ankara’da İHL’lerin kapatılması için TBMM’ne

dilekçe götürenlere Atatürk resmi gösteren “cessur kız”ın, Amerikalıyla evli

İtalyan asıllı katolik (haçlı) Chantal Zakari olduğu anlaşılmıştı. Kütahya

Mitingi provokatörü Zühal Sönmez’in ise, bu eylemi sırasında 210 promürlük

Alkollü olduğu, Kütahya Valiliğince ortaya çıkarılmıştır.. ………………………….   

Başkan Gülay boşandı ve namzetse yok dedi;

Bir evlilik çıkardı 9 günde şapkadan!..

……………. 30.09.1997………………………………………………………………………………

Başkan Gülay boşandı, pek az sürdü dulluğu;

Bir tâze evlilikle Avusturya yolcusu!..

…. 30.09.1997 SABAH’da Necati Doğru: Gülay tatardır.. Babası çiftlik sahibi,

zengin ve Demirel’in sevdiği kişi olduğu için 5 yıl önce Gülay da DYP’ye girdi.

Ve Çatalca’ya belediye başkanı oldu. …………………………………………………………….  

Vermiş karârı anlaşılan.. iş, tamam gibi!..

Özden, diyor: Refah kapatılsın hamam gibi!..

 …….10.11.1997 TRT-1 TV’deki “Politikanın Nabzı” programında Yekta

Güngör Özden’in söylediği ve GÖZCÜ 11.11.1997’ye manşet olan söz:

“Sağlık kurallarına uymayan bir hamamı kapatabileceksiniz, demokrasi

koşullarına uymayan bir pariyi kapatamayacaksınız; olur mu öyle şey?”

Üç başlı iktidar.. ve azınlık hükûmeti..  

Tâviz verip de besledi destekçi Baykal’ı!..

……………………………………14.11.1997………………………………………….

Zûlmün yeter vatandaşa üç başlı iktidâr;

Sâyende şimdi Türkiye en borçlu ülkedir!..

……………………………………………………………………………………………………

Derler ki suçlu, dîni siyâsette kullanan;

Rahşan, Diyarbakır’dan_oy almış başörtülü!..

… 24.06.2002 AKİT’de Lütfi Caner: [ … Ecevit, Diyarbakır’da da  seçimlerde

Rahşan Ecevit’in başına örtü takmış, bir grup başörtülü genç kızımızın oyunu

almak için o kızlarımızın ellerini havaya kaldırarak “yardımcı olacağını”

söylemişti..]…………………………………………………………………………………………….

Tek çâre göç!.. kapanmış-okullar.. ne aş, ne iş..

Köyler yakıldı.. abluka altında köylüler!..

…….26.11.1997 TRT-3 Televizyonunda Ömer Vehbi Hatiboğlu’nun 16.55’de

Meclis konuşması: (Olağanüstü Hâl’in 4 ay daha uzatılmasının görüşülmesi)

Hatiboğlu’ndan sonra konuşan Mustafa Balcılar (ANAP-Eskişehir) yukarıdaki

İddiaları ele almamış; yalnızca: Siz ne yaptınız? Dün dündür, bugün bugüncüsünüz

demiştir.

                   Köy, mer’a yaktılar.. doğunun halkı n’eylesin?..
             Göçmüş büyük şehirlere… Keyfinde zûlm eden!..
                          ……………………………………………………………………………………………………………

Yardımcısıyle Orhan Oğuz etti istifâ;

Çıkmazdadır RTÜK frekanslar ihâlesi!..

… 06.12.1997 GAZETELER: Baçbakan Mes’ut Yılmaz, MGK

Kararını RTÜK’e gönderince Başkan Orhan Oğuz ve yardımcısı

Fatih Karaca istifa ettiler. ……………………………………………………….

Tecritçi” rektör oldu.. Bu tercihle Cumbaba;

Kollar, korur, tutar gibi devrimci, çağdaşı!..

…………… 22.12.1997   Prof.Dr.Kemal Alemdaroğlu, başörtülü bir doktoru,

müzeye hapsederek görevlendirmişti..  ..Anadolu aydınlanması………………..    

Mes’ut; desîse, zûlm ile âbâd olur sanıp;

Jan Dark’ı yaptı Türkiye’nin.. Tansu Çiller’i!..

………………………………………………28.01.1998…………………………………………….

Tecrîd edilmişiz.. o kadar yalnızız ki biz;

“Tek dostumuz!” diyor, Ecevit, şimdi Saddam’a!..

…….. 10.02.1998 MİLLİYET Yalçın Doğan: “Ecevit, sun Bakanlar Kurulu’nda

tane tane konuşuyor: Bizim komşularımız arasında tek dostumuz Saddam’dır.

Mes’ut; “Elimde belge, kaset var!” diyordu hep;

Allah bilir, harâm olacak Başbakanlığı!..

……………………………………………….12.02.1998……………………………………………..  

Uhtendedir demokrasinin şampiyonluğu;

Devrinde darbe, muhtıra; hâlen dayatma var!..

……… SABAH 25.02.1998 Rauf Tamer: Halkı 2 kere müdahaleye ve sayısını

Bilmediğimiz kadar muhtıraya  muhatap edip sonra da demokrasi şampiyonu

kesilmek ne güzel (…)  ……………………………………………………………………….

Sarsmaktadır Klintın’ı uçkur skandalı;

İster Irâk’a saldırı… Gündem değiştirir!..

………………………………………..30.01.1998………………………………….                

Müphem şekilde verdi beyânat Güneş Taner :

“Mâlûm değil ki eksiğimin eksik_olduğu!…”

……………………………………………….16.02.1998 TV’ler …………………………………..

İfşâ olundu hayli, “derin devlet”in rolü;
Olsun “derin demokrasi” bin derde panzehir!..

…YENİ ŞAFAK 02.03.1998 Aydın Menderes: “Derin demokrasi”, herkesin birbirini                               saygı ve sevgiyle, anlayıp kucakladığı bir Türkiye meydana getirecektir.  ………….. 

                    Devrinde görmek_istemeyen tez kıyâmeti;
              Allàh’ın_emri.. ehline versin emâneti!..
              …………………………………………………………………………… 

Mazlùm imam-hatipli, tesettürlü müslümân..

Mevkî: Eyüp.. Pazar günü eller duâdadır!..

………………………………..22.02.1998……………………………………………………  

Tùran Güneş, zemân-ı evâilde söylemiş :

Armut çürükse, yerde veyâ dalda, farkı yok!..

 24.02.1998 günü TV Kanal-7’de 20.45’de Mehmet Ali Barlas nakletti   

Gel, gör yazar-çizerleri.. zikzak yapıp durur.

Hâkim düşünce, medyada, “al-ver hesapları!..”

…..23.03.1998 AKİT’de Hasan Karakaya: Medyanın büyük bölümünü eline geçiren

ve hükümetlerle çeşitli “al-ver” hesapları içinde bulunan patronlar, birer birer

susturmaktadır gazetecileri/yazarları.. İşte; sayın Nazlı Ilıcak da susturuldu. ……………

“-Çok parti?” “-var!”..seçim ve hükûmet de var.. Fakat;

Denmektedir neden “pretoryen demokrasi?..”

……………………..29.03.1998……………………………………………………………………….. 

Yanlış bakıp da tehlike gör müslümanları;

Sürdür hatânı, tehlike say müslümanlığı!..

 …19.03.1998…….. RP kapatma dâvâsında Başsavcının suçlamaları………..

Yüklendi iktidâra da Abdüllatif Şener :

“Meclis çalıştı.. yaptığı işler fason!” dedi!..

………………………………TV’ler 14.04.1998………………………………………

Rektör Alemdaroğlu “Yasak!” der, koyup yasa:

“-Türbanlılar fakülteye aslà alınmasın!.. “

……Anadolu aydınlanması…..AKİT: 11.05.1998………………………….

Mes’ut çıkıştı hışm ile asker ve Baykal’a;

Teslîmiyette kıldı karar.. Bir lider değil!..

….. 05.06.1998 ÖNCÜ’de Memduh Bayraktaroğlu: [ Her zaman sayın

Yılmaz’ın lider olamayacağını söyler dururdum. (…) Lider teslimiyetçi

Değildir. (…) Komutanlara çıkıştıkdan sonra nasıl geri döndüğünü herkes

hatırlıyor. Nitekim son olarak yine teslimiyetçiliğini ispatlamıştır. (…)

… sayın Baykal ile görüştükden sonra, önümüzdeki Aralık ayı sonunda

istifa edebileceğini söyleyebilmiştir. ]

Baydur deyince “medya satılmış!” fenâ kızıp,

Sormakta Ekşi: Kaç kişi vardır satılmadık?..

 11.06.1998 HÜRRİYET Oktay Ekşi ; TİSK (Türkiye İşveren Sendikalar

Konfederasyonu) Genel Başkanı Refik Baydur  …………………………………

Bir bir çekildi halk’a uyup Mumcu, Köksalan,

Derken Bülent Akarcalı, Halit Dumankaya!..

.. Tabandan gelen baskı sonucu; TBMM Adalet Komisyonu üyeliğinden

ANAP Astanbul Milletvekili Halit Dumankaya da çekildi. Bülent Akarcalı,

Erkan Mumcu, İrfan Köksalan ise daha önce istifa etmişlerdi. Görüşülen

tasarıda, memur ve yedeksubayların mürtecî sayılabileceği de vardı.

12.061998 …Anadolu aydınlanması……………………………………………….

Rektörlerin görevleri tahsîli önlemek!..

Türban!”, “sakal-makal!” diye atmak fakülteden!

………………………………………….12.06.1998…………………………………………….

                Mes’ut karâra bağladı: KOÇ-Ford için, SEKA

Versin bedâva 20 trilyonlık_arsayı!..

….. 26.06.1998 gazeteler:  CHP Milletvekili Bekir Yurdagül, 20 trilyon

değerindeki , SEKA’ya ait 1600 dönümlük orman ve 2.derecede tarım

arazisinin 08.06.1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile niçin bedelsiz

olarak Koç-Ford ortaklığına devredildiğini ve diyet borcu karşılığında mı

verildiğini sordu. Kocaeli Barosu Başkanı Cengiz Sarıbay da iptal ve

yürütmeyi durdurma davası açtı. ……………………………………………………

Bir belge zûlme, bordro!.. memur grevdedir..

Mes’ut diyor ki yüzde 30 zamma râzı ol!..

……………………………………………………………………………………………….

Ben köylüyüm!” diyen Baba, destekliyor, neyi?

Halk mùsıkîsi?. Yok!. Resital, pop ve senfoni!..

… 24.06.1998  TV ekranlarında piyano resitali dinliyordu. ……………………..

….Anadolu aydınlanması………………………………………………………………..

Baykal; dağıttı Bosna’da Boşnak kadınlara;

Yurdunda, şimdi,der ki: Yasaktır başörtüsü!.

….Anadolu aydınlanması………25.06.1998………………………………………………  

Kànun gerektirir “kişilik hak” başörtüsü;

Suçtur: Genelgedir diye kànun çıkardı YÖK!..

.. Temmuz 2001 sayı 34 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………………………..

Âkif bu marşı millete etmişdi armağan;

Devlet demiş ki: Dinleyemezsin başörtülü!..

… Temmuz 2001 sayı 34 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan………………………….

Temsîl eder Diyânet’i Başkan ve Hey’eti..

Kur’ân’ı dinliyor başaçık bir hanım Üye!..

…..Temmuz 2001 sayı 34  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………………….

Alkışla karşılarsa da ashâb-ı meş’eme;

Çıplak, Beyaz nezirlere buğz etti Müslümân!..

…..Temmuz 2001 sayı 34 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………………………..  

Market,Fiesta,Pembe ve Şok,Karnaval, Bahar..

Dinç, Aydın’ın cerîdesi bunlar.. kupon satar!..

……………………………………………AKİT 01.07.1998…………………………………………

 

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..