Etiket: Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

• Cuma, Temmuz 21st, 2017

Hüseyin ÖZTÜRK’ün 19.03.1997 tarihli AKİT’de çıkan yazısı aşağıdadır:
           [[  Medya değil, yalan makinası
Yakın tarihe bir yolculuk yapalım ve medyanın geçmişte ülkenin başına bugünkü belayı o günde nasıl sardığını görelim. Yalan, iftira ve komplo mirasına sahip çıkıldığına şamil olalım.
                                                                    ***
 9 Haziran 1960 Hürriyet:
       “Sabıkların Harp Okulu’nun imhasına dair korkunç planı.”
  5 Haziran 1960 Akşam:
         “Korkunç cinayetler aydınlanıyor. Bir çukura gömülen 3 ceset bulundu.”
  9 Haziran 1960 Akşam:
          “Gürsel eski iktidarın Harbiye’yi imha tasavvurlarını açıkladı. Celal Bayar, Harbiyelileri imha için korkunç fikirler ortaya atmış.”
   4 Haziran 1960 Milliyet:
          “Milli Birlik Komitesi öldürülen gençlerin, makinelerde kıyılarak toz haline getirildiğine dair haberler alındığını açıkladı.”
  28 Mayıs 1960 Dünya:
          “Ankara şenlik içinde”  “Nasıl Yakalandılar?”
  31 Mayıs 1960 Dünya
          “Korkunç plan ele geçti. Demokrat Parti iktidarı düşmeseydi dün geniş bir katliam hareketine girişilecekti.” İKİNCİ BASKI: “Katliam Planı”  “DP’nin 40 milyon lira sarfıyla üniversiteyi ve Harbiye’yi imha için teşkilat kurduğu anlaşıldı.”
  30 Mayıs 1960 Yeni Sabah:
          “Bazı gizli planlar ele geçti.”  “Mahut Tahkikat Komisyonu İnönü’yü hudut dışı etmeye, 116 mebus, 15 general, 20 profesör ve bazı gazetecilere ceza vermeye hazırlanıyordu.”
   1 Haziran 1960 Yeni Sabah:
          “Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’un planına göre bir manevra esnasında hürriyetçi subaylar bir sığınağa alınıp bazı çapulculara imha ettirileceklerdi.”
  31 Mayıs 1960 Vatan:
          “Bir yandan CHP’yi kapatmak mevzuunda temaslar yapılırken, bir yandan aydın kıyımı için hazırlığa girişildiği söyleniyor.”
   9 Haziran 1960 Vatan:
          “Harbiyeliler bir meydana toplanacak, bombalar, makinalı tüfekler, özel adamları tarafından imha edileceklerdi.”
  29 Mayıs 1960 Cumhuriyet:
          “Öldürülen üniversitelilerin mezarları tesbit ediliyor.”
    2 Haziran 1960 Cumhuriyet:
        “Buzhane ve çukurlarda bulunan cesetler”
    3 Haziran 1960 Cumhuriyet:
        “Bütün yurtta bayram devam ediyor. Bayar ve Menderes’in resimleri indirildi.”
   30 Mayıs 1960 Ulus:
        “Sabık iktidarın tertibi yarıda kaldı. İstanbul Taşlıtaria’da parayla tutulan adamlara dağıtılmış 7 bin silah ve asker elbisesi ele geçti. Depolar bulundu Tahrip teşkilatı yakalandı. Bu silahlarla yüzlerce kişi yok edilecekti.”
    11 Haziran 1960 Ulus:
        “İstanbul’da 9 ceset bulundu.”
    31 Mayıs 1960 Tercüman:
         “Üniversitelileri öldürdükten sonra meçhul yerlere gömen polisler sorguya çekiliyor.”
         “Beyazıt Meydanı’nı kiralık katiller, üniversiteli kanına bulamıştı.”
         “İhtilal dediğin işte böyle olmalı.”
                                                          ***
         Şimdi bir an bu haberleri uydurabilen ya da bu haberlere inanabilen karakterleri düşünün…
         İkbal için bu haberleri yalan olduğunu bile bile yayabilenn karakterleri düşünün.
         Bu karakterlerle bir devre son verildiğini, bir Başbakan’ın iki bakanın idam edildiğini, yüzlerce kişinin hapse mahkûm edildiğini düşünün.
         Yukarda örneklerini verdiğimiz haberlere aylarca devam edildiğini düşünün.
         CHP’nin “kıyma yapılan” öğrencilerle ilgili üç kişilik bir araştırma grubu kurduğunu, grup “Böyle bir şey yok” şeklindeki raporunu okuduğunda İsmet İnönü‘nün “Olmaz. Yoktur demeyeceksiniz, vardır imajını vereceksiniz” dediğini düşünün.
         İki hafta boyunca ihtilalcilerin isimlerinin bilinemediğini, kimliklerinin 13 Haziran 1960, rütbelerinin 15 Haziran 1960 tarihinde açıklandığını düşünün.
         Düşünün düşünebildiğiniz kadar.
         ………………………………
         * Öteki Menderes, R. Şükrü Apuhan ]]
İlâveten, benim düşündüklerim:      
                                                                                             DEVAM EDECEK 
 
  

         27 MAYIS HUKUK FÂCİASI
                 R u b â î l e r :
 A)  Etrâfını cellâtları sarmış.. gidiyor!..
       Sırtında beyaz gömleği varmış.. gidiyor!..
         Zincirli bilek.. sırtı dönük.. boynu bükük..
         Türk milleti! Kısmet bu kadarmış.. gidiyor!.. 

 A) Kim kırdı ümit verdiğimiz son dalı da?..
Son hâtıra, boş kubbede bir hoşca sadâ!..
Gün, onyedi Eylüldü; yıl_altmışbirdi;
Evlâd-ı vatan düştü şehîd İmralı’da!..

                      
A) Can tende iken, verdi elem Yassıada;
Rùh uçtu,  ceset kaldı esîr İmralı’da!..
Takdîr-i İlâhî bu imiş.. boş ne desek;
Allàh’a bırak.. son vererek feryâda!..

 
A)  Bir kin ki, bulunmaz bu devir insanda;
      Yıllar geçiyor.. kaldı cesed zindanda!..
      Gel; sen de duâ eyle: Ziyâretgâhı,
      Yârabbi, nasîb olsun_Eyüpsultan’da!..
      ………….. 17.09.1970 …………………………………………
 
A) Gök mâvi, ufuk penbe.. ne hoştur şu bahar!..
     Lâkin, niye gönlümde sebepsiz gam var?..
     Takvimdeki yaprakda: MAYIS 27
     Gök mâvi ve bülbüller_öter, güller_açar!..
     ……………. 27.05.1969 ………………………………………… 
A) Mümkün mü unutmak?.. Yaşıyor hâtırası!..                   18.09.2013
   Âsîlerin emriyle hüküm, yüz karası!..
   Cebren edilir âilesinden tahsîl;
   Îdâm edilen Menderesin “ip parası“!..
                           
 
A)Türk milletinin hâdimi, mahbùbu idi;
    Her doğruluğun sâhibi, meclûbu idi!..
    Îdâma sebep, umdesidir merhùmun :
    “Îmanlı Büyük Türkiye!” matlùbu idi!..
A) Sarsılmadı aslà şerefiii, ünvânı;
Her çağda O baş-tâcı, gönül sultânı!..
Üzdüyse de bir hayli kader Çamlıbel‘i;
Kurtuldu şükür hem şerefiii, hem cânı!..
 
A) Âlâmını söyler bize bir YASSI KİTAP… (1)
     His sâhibi her şahsa ve târîhe hitap!..
     Ormandaki ahvâli arar ÇAMDEVİREN..(2)
     Kasvetli bulutlarla kararmış mehtap!..
     ………….. 19.06.1970 Ankara …………………………………
     (1) ZİNDAN DUVARLARI: Şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in, Yassıada
            tutukluluğunda yaşadıklarını dörtlüklerle anlatan,
            küçük boyda albüm şeklindeki şiir kitabı. TAN GAZETESİ VE MATBAASI 1967 İSTANBUL
            ZİNDAN DUVARLARI ismi, şâirin en bilinen şiiri “HAN DUVARLARI”nı hatırlatıyor.
            ZİNDAN DUVARLARI, 2 Bölüm: I- ADADAN KIT’ALAR  II- ÖLÜM KALIM ARASINDA
            Kitap albüm şeklinde ve her sahîfada 1 kıt’a bulunmakta.. Kıt’alara başlıklar konmuş..
           I-  ADADAN KIT’ALAR Haziran 1960 – Eylül 1961 Kader ve keder birliği ettiğimiz arkadaşların aziz hâtırasına: 7 – 80. sahîfalarda 74 dörtlük mevcut ve hepsi de Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün) vezninde.. İlk dörtük: YASSIADA  Bilmiyor gülmeyi sâkinlerinin binde biri; / Bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada. / Kuşu hcran getirir, dalgası hüsran götürür; / Mâvi bir gözde elem katrasıdır YASSIADA.
           II- ÖLÜMLE KALIM ARASINDA (Celâl Yardımcı’ya ithâf olunmuştur.) : 83 – 94. sahîfalarda 12 dörtlük mevcut ve hepsi de Mef,ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün vezninde.. İlk dörtlük: Rûhum mu, vücûdum mu vedâ etti seninle? / Gelmişti o gün sunduğun iksir bana zemzem. / Menfâya değil, gurbete mecbûr oluşumdan, / Rûhum kalıp, evden yola çıkmıştı cenâzem. 
       
          
     (2) ÇAMDEVİREN: Şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in; hiciv ve
            mizahi şiirlerinde kullandığı mahlâs. 

A)Milletçe nasîb âh u enin, gözyaşı mı?..
Kim, söyle yolundan çeviren yoldaşımı?..
Kahr etti cevâbındaki bîgâneliği :
Zencîri şıkırdatma.. şişirdin başımı!..

 
 
A) İnsan, bu devir, âdem-i zîşan bulamaz..
     “Ben bîtaraf_olsam!” dese, imkân bulamaz!..
     Çıkmışsa eğer doğru yazan bir gazete;
     Kàrî çok_olur, bankadan_îlân bulamaz!..
     …. Muhâlif gazetelere îlân verilmiyor 1961 ………………….
 
A)Bizden gelecek fayda, deyip, memlekete;
    Yazdıkları bir gayr-ı müessir reçete!..
    Gerçek şu ki; mızrak sığamazken çuvala,
    İsmet Paşa’nın sözleri girmiş pakete!..
    …. Sigara paketlerinden vecîzeleri çıkıyor 1961………………… 

A) Gàsıblara, fâsıklara vurmuştu şamar;
Olmuşsa da zâlimler_elinden bîzâr!..
Târih verecek Başgil‘e birgün yerini;
Târih ki, bugün, her şeyi bir başka yazar!..

                          
A) 
İzmir’de geçirmekte iken izni, Paşa;
“Ben lâyıkım_ancak!” diyerek geçti başa!..
Fetvâcı hukuk simsarı hak düşmanı da;
Zâlimlere alkış tutarak oldu maşa!..

                                 

                 OLUR MU ?  BÖYLE OLUR MU ? 22.11.1968

                    B) Üzgündü, bir tuhaftı o günlerde hâlimiz:
Düşman bilindi
gençlere devlet ricâlimiz!..

                   Mahzende, lîme lîme edilmişti etleri;
Mutlak, satıldı kıyma yapılmış cesetleri!..
Heyhat; değildi Debre’de, İşkodra, Hanya’da;
Duyduk: Ceset, ceset kuyular vardı Konya’da!..
Gerçek mi, iftirâ mı.. nasıl söylemiş dili?..
Rabbim.. demiş ki: Harbiye imhâ edilmeli!..
Meclis seçince yetkili tahkik komisyonu;
Tez geldi bir bahar günü uydurmanın sonu!..

                   Bir darbe, bir duman.. ve temelden bir_inhidam!..
Binlerce ses: (Tükür; koma, vur; işte intikam!..)

                   Gark oldu bir musîbete binlerce âile;
                   Evlât, torun da suçlu.. ne ibretli hâile!..
Bir zümrenin felâketi kànunla sağlanır!..
Dinlenmez_îtiraz.. buna, sessizce ağlanır!..
Kurtulmamış muhâkemeden bir köpek bile;
İthâm için sebep diye, ölmüş bebek bile!..
Vaktâki anlaşıldı inandırmaz_en safı;
Baktık; hemen kesildi yüzüç milyonun lâfı!..

                   Sàkıtların adamları kazmış denir tünel!..
                   Bir bir arandı boş yere sâhilde han, otel!..
 
                   Hâlâ geçer kitaplara bilmem neden, niye?
                   “Millî irâde düşmanı!”, “Sâkıt!”, “Düşük!” diye..
Sürsün mü böyle bitmeyen_eksilmeyen cezâ?..
Târihde misli olmayan_ibret-misâl ezâ?..
Sürsün mü mâcerâsı nesilden nesillere?..
Kâfî cezâ çekildi siyâsî fiillere!..
Şefkat duyup, sarılması kalmışsa yıllara;
Gittikçe, korkarım ki, ufùnetlenir yara!..

                   Lâyık görülsün_aff-ı umùmîye eşkıyâ;
Bir zümre, hep: (ömür-boyu mahkâm..) olur mu ya?

                          
B) Eksilmeyen tebessümü târîhi süslüyor..
Bin yıl da geçse, söylenecektir hikâyesi!..

              B)  Örter mi hiç bulut güneşin ihtişâmını?..
Bir devr-i fetretin de görürsün hitâmını!..

            B)   Mazlùmu suçlu saydı ve hak verdi zâlime;
Devran değişti; mahkeme mülk oldu hâkime!..

            B)   Târîhimizde böyle ihânet görülmedi;
                Almış esir muhâfızı Cumhurreîsini !.. 
           
            C)   Bu da bir mahkemedir.. almadı güç milletten;
                   Bahseder hâkimi, (menfâya “tıHan” kuvvet)ten!..
                            …. Sâlim BAŞOL, duruşmada, “tıHan” diye telâffuz etmişti ……………
 
 
C) Verdi telkîn ile îdâma karar, Yassıada;
     Menderes; şâhidiniz mahkeme-iii kübrâda!..

              C)   “Nerdesin adl-i İlâhî?..” diye gösterme telâş;
Rabb’in_ihmâli muhâldir, fakat_imhâl eyler!..

                  C)   Var mı menfùru bugün zıddı bilen makbùlün?..
Konsa mîrâsına kàtil, ne çıkar, maktùlün?!..

               B)   Îdâm olursa meclisi ıskàta yeltenen;
Iskàtı sağlayanları övmek revâ mıdır?..

               B)   Yıllar boyunca millet-i merhùme çâresiz..
                      Mahkûm edildi darbeye.. postallı, cübbeli!..
 
                         
               B)   Beyhùde öfkelenme.. terâzîde yok hatâ..
                      Dikkatle bak ve gör: Kefe altında hîle var!..
 
 
               B)   “Hak” sağlamış bu ülkede mülkün bekàsını..
                       Düz bir zeminde dursa terâzî, şaşar mı hiç?..
 B) İsyancı zâbitân ile birkaç hukukçunun;
     Cebren, esîri oldu, yıl 60’da Milletim!..
     ………. zâbitân: zâbitler, subaylar …………………. 
 
B) Sanmakta zorba, zûlm ile sindirdi milleti…
     Millet kabùl eder mi efem, bunca zilleti?..
                      
B)   Kànunla susturuldu aziz milletin sesi;
       Kalmış kabîlelerde bu türden demokrasi!..
                            
 
                         B)   Korkup da sorma, “söylediğim suç mudur?” diye;
                             Fincancının katırları ürkerse suçlusun!..
 
 
                      B)   Târihçi sözde.. yazdığı târih değil, masal!..
                             Devrim diyor yıkıntıya.. isyâna: ihtilâl!..
 
 
                      B)   Andım teker teker nice meşhur hukukçuyu;
                             Sâlim Başol, Savaş, Egesel, Özden, Öktem’i!..
 
 
                      B)   Teslîmiyetle sağlanacak bir sükûneti,
                             Hiç sanma dâimî kalacak.. ezme halkını!..
 
 
                       B)   Etmez bilin müsâade Rabbim mezâlime;
                              Eyler havâle zâlimi bir başka zâlime!..     1971  
 
 
B) Meclis basılsa, cebr ile ıskàt olunsa da;
     Bir şa’şaayla kutlanıyor 23 Nisan!..     
                            
                      C)   Bir muhâfız ki ihânetle kazanmış rütbe;
Var mı bundan daha âdîsi denî dünyâda?..
                      C)   Seyfi Oktay ve Moğultay seçip_almış hâkim..
                             Bunlar_örgütleşerek hükmediyor kadrolara!..
                                                …. 4.6.2010 VAKİT’de Emekli hakim Nusret ÇİÇEK: “Her iktidar nasıl
                                                kadrolaşmışsa Oktay iktidarı da eski Müsteşar Yusuf Kenan eliyle
                                                daha fazlası ile kadrolaşmıştır.”   ………………………………………….
B) Mümkünse, sen, kıyâmete-dek gizle gerçeği;
Kànunların, erer sona birgün himâyesi!..
 
B)  Gürsel götürdü sağcıyı, milletse solcuyu;
      Gün-doğdu ehl-i fırsata.. “devletli!” oldular!..
 
                              
D)  Gitti seçkin kadrolar, ard-arda birkaç darbede;
       Ustalık taslar çıraklar, yapmamışken kalfalık!..
 
D) Üst’e isyân eyleyenler bir kazan kaldırdılar;
      İftirâ, şiddet, zulüm, nefret saçıp saldırdılar!..
 
D)  Şarkı dinlerdik, ekâbir ziftlenirken istakoz;
      Seslenirdik -iştihâ kursakta!- Garson.. bir gazoz!..
      … İsyâna sebep; Yılanlı Kuyudan, 2.Baskı s.309………………..
                                                                           
D) Ordinaryus verdi fetvâ: Suçlamazsan suçlusun!..
      Oldu hayfâ ol devir dârülfünun dârülcünun!..
        ……………………………………………………………………
 
D)Sustular mâkable şâmil zûlm eden kànunlara;
     Suçludur her başmuharrir 60 – 61 yılı!..
     …………………………………………………………………..
D)Menderes îdâmı beklerken, prostat yokluyor!..
     Kim bu zâlim?.. Ordinaryus bir hekim.. Dr. TAVAT!..
      ……………………………………………………………………………
 
D)Sustu vicdanlar ve îdâm oldu Adnan Menderes;
     Bir nedâmetdir ki eylerler şefâat BUTTO’ya!..
      ………………… 25.03.1978 ……………………………….
 
D)Şâhid_olsun Barla, Bitlis, Vân, Emirdağ, Nurs, Erek;
     Bir neferden, orda istimdâd-ı nùr etsen gerek!..
     …………………. Mevtâyı kaybedenlere! …………………………
 
D) Hâkimiyyet milletindir!.. “Kayd”ı yok, hem, “şart”ı yok;
      Hür seçimden gelme Meclis!.. Başka ölçek, tartı yok!..
      ………………………………………………………………………………..
 
E) Mayıs 60’daki bir hâiledir;
     Nüks edip sonra gelen gàiledir!..
     ………………… 1980 ………………………………………
 
F) Bir velvele, bir kargaşadır tuttu cihânı
     Gelmekte şerîat diye “Ülker”, “Şiribom”la!..
      …………………. 16.07.1997 ……………………………
F) Mağlûb olan_askerde gelişmiş şu telâkkî :
     İslâm ve onun kültürü pâ-bend-i terakkî!..
     ………………………………………………………………
 
G) Nedense, derde devâ olmamış müdâhaleler..
      “Batında pens unutulmuş!” denir, hekimlerce!..
      ………………………………………………………………………
 
G) Sam_Amca 50’de dermiş: “Yasak; köpek, zencî!..”
      Sakallı, örtülü girmez; köpek girer bizde!..
      ………………………………………………………………………..
 
G) Tören düzenleyerek, Menderes asıldığı gün;
      Davulcu-zurnacı tutmuş Kalemli’nin babası!..
      …………………………………………………………………..
 
H) Râzıyız asgarî demokrasiye…
      Lâyıkız askerî demokrasiye!..
      ……………………………………………
 
H) Bir hakıykat mıdır, lâtîfe midir? :
      Avukat tutmayın, tutun hâkim!..
       ………………………………………………
H) Erdoğan!.. Milletin ne der, dinle :
     Su ve ekmek değil, hak_istiyoruz!..
      …………………………………………………………………
 
İ) Zaferyâb olsa isyân, ihtilâl mahrùm asâletten;
     Muhakkak kuvvet_almıştır ihânetten, şekàvetten!..
      ……………………………………………………………….   
                                   
              Kullanılan aruz vezinlerinin kalıpları :
                    Aruz vezinlerinin kalıpları :
 A) RUBÂÎ vezinleri: I-Mef,ùlü mefâîlü (mefâîlü feùl) II-(…mefâîlün fa’) 
      B) Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
      C) Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa,lün)
      D) Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
      E) Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilün(fa’lün)
      F) Mef,ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün
      G) Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)
      H) Feilâtün(Fâilâtün) mefâilün feilün(fa’lün)
      İ) Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
27 MAYIS’I, HUKUK PROFESÖRLERİ VAHŞİLEŞTİRDİ
(Çocuklarını, torunlarını üzmemek için, (ilgililerin mâlûmu) isimleri yazmıyorum)
(Yazılanlar vukù bulmuş ise de romanlaştırılmıştır.)
   Darbe yapılır yapılmaz, Ord.Prof.; Paşanın huzùruna çıkar ve şu konuşma cereyân eder:
   – Ord: Paşam; “Tahkikat Komisyonu” kurup Anayasayı ihlâl ettiler, diye Atatürk’ün 1924 Anayasasını değiştiriyorsunuz. Demokrat Parti parlamenterlerini mahkeme etmez ve en ağır şekilde cezalandırmazsanız sizler de suçlu duruma düşersiniz! (Sonunda Yassıada ve idamlar, hapisler..)
   – Ord: Paşam: Nato’ya, Cento!ya bağlılık ilânı yetmez; Lozan muahedesi gereğince, “Kurucu Meclis” yanında bir de Temsilciler Meclis’i kurmanız gerekir. Miras, Borçlar Kanunu, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu gibi konularda, Lozan’ın, ” 3 gayrı müslim azınlığı koruyucu hükümleri” dikkate alınmalıdır; aksi taktirde, bu 3 gayrımüslim azınlık, Devletimizi İsviçre’deki yüksek mahmece mahkùm ettirir. Paşa’nın: Gazi Mustafa Kemal, Medenî Kanunu çıkarırken Ekalliyete söz vermemişti? İtirâzına Ord: Gazi; İsviçre Medeni Kanununu tercüme ettirdi, Meclisimizden geçirtti. Sizler de, İsviçre Anayasasını tercüme ettirip T.C. Anayasası kabul ettirirseniz Lozan’ı baypas edersiniz. Neticede; Temsilciler Meclisi kuruldu; Devlet başkanına 10 kontenjan verildi ve 3’ü, gayrı müslim azınlıkların birer temsilcisine tahsis edildi(Ermeni cemaatinden: Hermina Kaltusiyan, Musevi cemaatinden: Erol Dilek, Rum cemaatinden: Kaludi Laskari). Meclis’in açılış konuşmasına Paşa başladı ve 1-2 cümleden sonra Âmil Artus devem etti. Bu konuşmanın 3 yerinde “İkinci Cumhuriyet” ilân edilmekte idi.
   27 Nayıs’ın esas sebebi; Subayların ve Hukukçuların maaşlarının düşüklüğü idi. 1924 – 1960 arasında uygulanan, -tahsil süresine göre maaş miktârını esas alan- sistem değiştirildi; Sınıfı-tahsil süresi ne olursa olsun yüksek tahsilliler 1. derecenin 4. kademesine yükseliyor ise de, sınıflara göre katsayılar vr yan ödemelerle zâdegân, parya değerlendirmeleri yapılıyordu. 27 Mayıs öncesi Albay ve Kıdemli  bir hekim aynı maaşı almakta iken, hekim; Astsubay kadar maaş ve emekli maaş alabiliyordu. Bu Site’mde delilleri aranırsa bulunur: Subay emekli olunca maaşının %90’ını alıyor, hekim ise %25’ini… 12 Eylül’den sonra da, “Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı” “Sağlık Bakanlığı” hâline getirilmiş; yetkisi azalmış, fakat aksaklıklar ona yüklemiştir.  DEVAM EDECEK                                                                                                                      
         

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..