Etiket: gazze

• Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017
 
Âhir zamanda vak’a-nüvistim!.. Beyitlerim,
Manzum beyitlerimde hakîkat parıldıyor!..
 
 
Terk etmedim tevâzuu her hâl ü kââârda;
Şi’r âleminde istemedim “ünlü” olmayı !…
 
 
Şi’r âleminde ben ne edîbim, ne şâirim;
Bir parça hisliyim, değişik seste söylerim!..
 
 
Hislendiğim zaman.. kalemim sustu, söyledim;
Teşbih değil, mecâz ile oldum haşır-neşir!….
Dîvân edebiyâtında en çok TEŞBİH kullanılmıştır; hikmetli beyitlerinde ise MECAZ
 
 
Zevk almadınsa, bil ki, hitâbım değil sana;
Bâkîce şi’rimin dili, Yahyâ Kemalcedir!..
 
 
Yoktur bugün fakültede eş’ârım_anlayan;
Târihçi, terceman.. gramer, dilde hâceler!..
 
 
Körler diyârı hâkimi şehlâ imiş meğer;
Şâir değil, garip-gurebâdan görür bizi!..
 
 
“Mef,ùlü fâilâtü…” arùzun kemânıdır;
“Müstef,ilün …” davul, “Feilâtün…” kemençesi!..
 
 
                                    *
Münker, Nekir’le başlayacak sorgu herkese;
Fânî hayatta rehberin_Allàh’ın_emridir..
 
 
Kànun; hukùka aykırı engel çıkarmada;
Çıkmaz sokak, hakıykatı ketmetmenin yolu!..
 
 
Suç saymayıp zinâyı, “kadın hakkı”dır dedik;
“Yanlış yol” açtı erkeğe ihkàk-ı hakk için!..
 
 
Asker, hukukçu, mülkiye mensùbu zirvede;
Almakta parya aylığı doktor emeklisi…
 
 
Kast sisteminde parya!” diyorlarsa doktora;
Sistem; bir İktisatçıya sunsun bakan’lığı!..
 
 
Doktor emekli aylığı, zam bekleyip durur..
Susmakta Başbakan.. Bakan_artık konuşmuyor!..   18.10.2012
 
 
Doktor emekli, gözler “uzun, ince bir yol”u..
AKDAĞ, jet-ambulansa emir verse, tez gelir!..
 
 
İhmâli Müslümâna Lozan Madde 43’ün :
İmkânı var mı Cum’aya oğlunla gitmenin?..
Memur baba vazifesi başında, oğlu okulda veya özel dersanede
 
 
Harf inkılâbı.. oldu kütüphâneler müze!..
Ecdâdımın mezar taşı dargın.. konuşmuyor!..
 
 
Olsun “Japon vatandaşı” Fazıl Say isterim;
Sövmekle suçlu düşmeyecek “orda” dînime!..   20.10.2012
 
 
Uysun misâle komşusu Devlet büyükleri;
Olmuş Katar Emîri de yardımcı Gazze’ye!..
akit 22.10.2012 s.7’den: [ Katar Emiri Halife Al Sani, Gazze’yi ziyaret ederek bir ilke
imza atacak. (…) Gazze’de imar ve inşaat alanlarında … 254 milyon dolarlık yardım .. ]
 
 
 
Devlet sağır mı?.. Hîleli zeytin, sucuk, yoğurt..     01.11.2012   
Versin hatâlı tüccara Rabbim cezâsını…
 
 
Bir hayli zor, önemli GIDÂ KONTROL işi..
Hakdır verilse müstakılen bir BAKANLIK‘a !..
Almanya’da FEDERAL TÜKETİCİ BAKANI: İlse AİGNER
 
 
Kullan!.. Hazırlamış mütetabbib şu merhemi:
Formül: Minâre gölgesi, zırnık, davul tozu!..
 
 
 
Başkan ÇİÇEK: Vekillere lâzım “Düzenleme” …     02.11.2012
Bekler durur “Düzenleme“, doktor emeklisi!..
 
 
Asker, hukukçu, mülkiye derken sayın ÇİÇEK;
Kast sisteminde, oldu vekiller de zâdegân!..
 
 
 
San’at mı?.. Bizde SOYLU’su ihmâle uğramış;
İdhâl malıysa, ÇAĞDAŞ’ı, Kànunla besleriz?..
 
 
Caz, dans, tiyatro, senfoni, ÇAĞDAŞ müzik, bale..25.11.2012
TANZÎMATIN UZANTISI SAN’AT HÜKÛMETİ ??
30.11.2012 > [25 Batı müziği DEVLET konsevatuarı > 2+3(Mefruz)=2,5(!!???) Türk müziği DEVLET konservatuarı] , [Devlet tiyatro, opera, senfoni orkestrası 3 Kanunla kurulmuş ve özerk ve Bakanlıklar, tayin ve nakıllerine karışamaz/isteklerini karşılar! > Devlet Türk müziği müessese ve topluluklarının hiçbiri Kanunla kurulmamış] , [TRT; TV1 ve 4; 2007’de DEFORME edilmiş ve PROGRAMLI Türk musikisi yayınına son vermiş; Dînî bayram, kadil gecelerinde ÇOKSESLİ ilâhî(?)ler dnletir olmuştu: 28 Haziran 2011 Mirac gecesi TRT’de Müslümanlara 20:05-21:00 “Senfoni ile ilâhîler” işkencesi..  Emin Güven Yaşlıçam yönetiminde Çukurova Senfonik Orkestrası… TRT, bununla yetinmeyip, aynı programı 15.7.2011 Berat  gecesi tekrarlamakta mahxur görmedi. Bakınız: TÜRK MUSİKİSİ > TRT ve Musikimizde İlim-dışı Resmî Uygulamalar   
 
10 yıl tüketti.. olmadı san’atçı kadrosu..   01.12.2012
Meçhùlü kaldı seçmeninin zevki, isteği!..
28.11.2012 “yeniakit” gazetesi s.3’de, MEHMET DOĞAN‘ın “Kültüre aslan payı mı maymun payı mı
başlıklı köşe-yazısı son paragrafı: Kültüre aslan payı ayrıldığında, ona uygun bir kültür siyaseti olması
gerekir. Şimdi ayrılan herhalde maymun payı. Taklitçilik için bu da kifayet eder!
 
Çok fayda sağlar.. al: BATI ilmiyle tekniği;                 01.12.2012
Aslà kapılma: SAN’ATI, maymun yapar seni!.. 
   
 
Tanzîmatın uzantısı san’at” yayılmada..      03.11.2012
ÇAĞDAŞ çalışmalar, ateistler çoğaltıyor!..
Madalyonun bir yönü: Mardin Yeşilay Başkanın feryâdı.. Madalyonun diğer yönü:
Üniversiteler, “modern danslar kursları”na mekân/imkân vererek, dam-kavalye
tanışıklıklarına vâsıta oluyor!.. MİLLÎ Eğitim Bakanlığı ?.. YÖK?.. 
 
Sık sık metod, karar değişir.. zordur_intibâk;       06.11.2012
Kaybetmiş_îtidâlini doktor da, hasta da!..
 
… Son görüntü: “Parasız, sevksiz, randevusuz!” diye ACİL’e hücum..
NOT: İhtisas veren hastanelerde; 3 adet ACİL polikliniği olmalıdır:
a) GENEL CERRAHİ ACİLİ (Röntgen labotatuarlı..) b) Çocuk ACİLİ,
c) DAHİLİYE ACİLİ [Bu resmî site’mde > Bakınız: Hastanede Başıma Gelenler]
İkinci yılını doldurmamış asistanlar müstakilen ACİL’de görev yapamazlar.
“….Hastanesi ACiL’i” antetli reçetede kaşeli imzâ ve ACİL ECZANESİ olmalıdır.
Metod/strateji-karar” değişimi son örneği: Başhekim > Hekimbaşı modeli…
Kapsamlı değişiklikler, önce, 12 ay, “pilot bölge” seçilen küçük bir ilde denenir:
224 sayılı Sağlık hizmetleri Kanununun, 1 Ağustos 1963 – 31 Temmuz 1964
tarihleri arasında, “pilot bölge” seçilmiş MUŞ’da denendiği gibi..
 
İNTERNET’DE, KANUNLARLA İLGİLİ “ALAYLI” HABERLERE SEBEP OLMAMAK İÇİN,
HUKUK HOCALARIMIZIN, MANTIK VE EDEBİYAT HOCALARINDAN YARDIM ALMALARI MI LÂZIM?
İŞTE MİSALLERİ:  “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; kapıcı çalıştıran her apartmanın iş yeri hekimi, hemşiresi, iş güvenliği uzmanı yoksa ayda 10 bin TL idari ceza var.”  Mesken olan apartmanı iş yeri sayan hatâdan dönmenin çâresi; ya çıkacak 2 yönetmelikte bu mecbùriyetleri kaldırmak veyâ bu yönetmelikleri çıkarmayarak uygulamayı önlemek.. TOKİ, iş yeri değil konut inşâ ediyor. Evvelki yıllarda bu görevi Emlak Kredi Bankası yapardı ve Banka EVleri denirdi.
 
         Çırakları olan mahalle bakkalından, berberinden, fırıncısından, sucusundan, dönercisinden  İNTERNET’de, onların iş yerlerine de “DEVLET KADRO TAHSÎSİ?“nden  söz eden yok?..
 
    Etmen harîm-i ismete hiçbir müdâhale;
    Zinhar sayılmasın özel evler de işyeri!..
    … İşyeri hekimi, hemşiresi.. mecbùriyetleri, genel evler için düşünülebilir
 
 
Timur’un, “Her eve 1 fil” hikâyesi..
 
         Market, fırın değil de apartmanmış “iş yeri” ?..
         Dillerde şimdi “Her eve 1 fil” hikâyesi!..
 
 
         Kànun çıkarsa, topluca sözleşme istenir;
         Her evde iş veren: koca, işçiyse zevcesi!..
 
 
         Şâyet, sanırsa yıpratacaktır hükûmeti;
        Vermez, susar muhâlefet ibtâl dilekçesi!..
 
 
        Tazyîk edince vezn-i arùzun ağırlığı;
        Mecbùr eder konuşmağa şâirce herkesi!..
 
 
        Seçmen diyor ki: Dost acı söyler.. azarlama!..
        Tedbîr alınsa!.. belli Pazardan Pazartesi!..
 
         
İkinci haber: “Bilgi Teknolojisi ve İletişim Kanunu’na göre; her apartmana baz istasyonu,,”
 
Apartmanda zenginler oturuyor ya.. hemşire TAYİN et…  ISI ÖLÇER taktır; dairelerin sarf ettikleri doğal gaza
göre değil de ISI’ya göre para al.. Bu ölçülen ISI nerenin ısısı?.. Kaoriferin az ısıttığını düşünen ihtiyar(23:00 –  06:00 arasında kalorifer yanmıyor!), onun peteği yanında elektrik sobası da kullanılmışsa, ISI ÖLÇER nasıl ayırd edecek?.. Bak>Beyit 25 12 2012
 
  
Hükümetimizin, halkı aydınlatmada gecikmemesi gerekiyor.
 
30.11.2012 EK’i> 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanunu’nun adı bile yanlış konmuş:  Bu Kanun, 23.06.1965 kabul tarihli.. Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, Başbakan Yardımcısı Süleyman Demirel, Adalet Bakanı İrfan Baran (Koalisyon hükûmeti..)    Apartman katlarında genellikle 2 veya 4 daire mevcut.. Bu apartmankarda “kat maliki” olanlar, “yok!” denecek kadar az… Kanunun 29 ilâ 44. maddelerine/sorumluluklarına: “Ben hiçbir kat’ın mâliki değilim, 1 adet dâire’nin mâlikiyim” diye îtirâz edenler olabilir. Adı: “Meskenler dâire mâlikleri ve yönetimi kanunu” olabilirdi
YENİ BİR MİSÂL: Kànun adını koyarken, ENGELLİ yerine, ÖZÜRLÜ  ???
          İsim koymak ne müşkülmüş – misaller çokça! – kànùna;
          ” Özür suçtan küçük, lâkin kabâhatten büyük!..” derler…
                     VEZİN: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
 
 
Türk’ün bahârı, yüzyılın AK Parti devrimi..      06.11.2012
Derhâl sirâyet_eyledi bir bir Araplara!..
 
 
1- Millet sevinçli günleri coşkuyla kutluyor;          08.11.2012
2- Alkış: BURAK, BARAK’dan_alınmış haberlere!..(x)
.. BURAK: UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Romanya’nın Radulescu Stadı’nda CFR Cluj’a 3 gol atan futbucumuz  Burak YILMAZ.
     BARAK: Ikıncı defâ ABD Başkanlığı seçimini kazanan, sulhçu, Barack OBAMA.  …
 
(x) Veyâ:                2- Alkış: OBÂMA’dan ve BURAK’dan haberlere!..
 
 
Uydurdu, kinle, zûlmüne “Devşirme Kànunu”;     09.11.2012
Almanya, Türk çocukları kâfir yetiştirir!..
08 Kasım 2012 akit s.1 manşet-üstünde [ “Devşirme skandalı büyüyor” başlıklı haberden:
Alman Gençlik Dairesi’nin keyfi kararlarla Müslüman çocuklara el koyduğunu vurgulayan Yıldırım
(…..) 10 bin Müslüman Türk çocuğunun ailesinden kopartıldığını (…) Hıristiyan ailelere verildiğini … ]
BAKINIZ: A> Web sitem > BEYİTLERİM > Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün) 8.BÖLÜM ilgili beyitleri ,
                               Kızlar sıkılmasın diye tedbîrin_alsalar :
                         Bayram yerinde ponpon_olur, başta püskülü !..
                 B>03/05/2005 kabul tarihli, 5395 Nu. ÇOCUK KORUMA KANUNU’nun 5(c), 10, 31(5), 36(1). maddeleri
Bu 5395 sayılı Kànùnumuz ve Nimet Çubukçu’nun (İlkokula gönderilmeyen çocuklar âilelerinden alınsın!), Zafer Üskül’ün (Başörtüsüyle İlkokula gönderilen kızlar âilelerinden alınsın!) beyanlarından sonra Batı kulübünün Hıristiyan üyelerinin gurbetteki Türklere yaptıklarını ve yapacaklarını seyretmek kalmıştır!!!
Bu Kanunumuzdan, Batı Hıristiyan Kulübü asîl üyeleri kurnazca yararlandılar!.
       BUGÜN Gazetesi 10 Şubat 2013 Pazar s:1’den: Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı Hasan Özdoğan “Avrupa’da Türk çocukların Hıristiyanlaştırılması” gerçeğini anlattı. “Her yıl 4 bin çocuk “Aileleri kötü davranıyor” bahanesiyle Alman ailelere veriliyor. Amaç asimile edip Hıristiyanlaştırmak” dedi.
      Dr.Cahit Öney > Muhterem Başbakanımız R.T. ERDOĞAN… Bilgilerinize arz ediyorum. (10.02.2013)
         Yeni akit gazetesi 26.2.2013 s.1 manşet-üstü’nden özet: 3 aylık iken aldıkları oğlum şimdi 11 yaşında.. uğraşıyorum, vermiyorlar. Berlinli baba Gökay Düz, şöyle dedi: “Çocuğum, güya 6 yaşında Kiliseye gitmek istemiş, Kiliseye götürüyorlar.”    
 
 
Hollanda zûlmü Alman’ı bir hayli sollamış:           09.11.2012
Gitmiş Hıristiyanlara Türk’ün çocukları!..
09 Kasım 2012 akit s.1’de [ “Hollanda zulümde Almanya’yı geçmiş” başlıklı haberden: (….) Hollanda’da da
2009 yılında 23 bin 355 çocuğun ailelerinden alınıp Hıristiyan ailelere teslim edildiği öğrenildi ]
     21. yy.da Hıristiyan mahkemelerinin engizisyonu hatırlatır kararlarıyla, Müslüman çocuklarının, bir eşya
gibi gasb edilmesi, Hıristiyan ailelere verilerek kitlevî asimilasyon faâliyeti karşısında elçilerimiz ne yapmıştır?
 
 
Der YARGITAY: “ZİN” sözü dînî bir ıstılah…          10.11.2012
Bir Müslüman ve bir Katolik, farklı hükm eder!..
Yargıtayımız, “TÜRK MİLLETİ ADINA” sözünün özüne uygun hükmetmiştir. …         ıstılah=terim
 
 
 
“Göz, el zinâsı” kalmadı.. “cinsel zinâ” zinâ!..            11.11.2012
“Cinsel zinâ” demekde bu milletse halvete!..
 
Seçmen diyor ki: Dost acı söyler.. azarlama!..                      12.11.2012
Tedbîr alınsa.. belli Pazardan Pazartesi!..
 
 
Çağdaş vekiller atmadı imzâ.. direndiler;                  12.11.2012
“Erkek-kadın nikâhlanabilsin” kararına!..
İNTERNET www.ulusalpost) [ (…) akp-ve-mhp-mecliste-eşcinsel-düşmanlığı (…) ]
 
 
Marksist idâre, hâkimi san’at ve kültürün!..   14.11.2012
Mümkün, zamanla gelmesi, Sünnîlerin sonu!..
 
 
Tercîh eder muhâtabımız, susmamız gerek;             14.11.2012
Hasmıyla kavga etmeği, yâranla sohbeti!..
 
 
Ben söyleyim de, Millet-i merhùme dinlesin:            14.11.2012
Olmuş esîri Milletimiz ÇAKMA SAN’ATın!..
 
 
Kültür: turizme oldu fedâ… Sorma san’atı!..               14.11.2012
Artık, siyah bulutları görmekde Milletim!..
İsmi “Kültür” Bakanlığı iken, 2 defa: yalnızca SAĞ İKTİDAR gelince sonuna
Turizm” eklenmiştir: 1971, 1974, 1977’de KÜLTÜR BAKANLIĞI, 1982’de(SAĞ)
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI, 1989’da KÜLTÜR BAKANLIĞI ve 2003’de
4848 Nu. Kanunla tekrar KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI !?!?!???? 
 
 
Millet demez mi, devredemez Meclis erkini?..            14.11.2012
Sormak gerekli: Âkil adam yok mu Partide?..
 
 
Dans, caz, tiyatro, senfoni.. düşmanca davranır;       15.11.2012
ECDÂDIMIN BIRAKTIĞI KÜLTÜR ve san’ata!..
 
 
Bozmakta Türklerin dededen kalma zevkini;              15.11.2012
“Çağdaş müzik denen arabesk” bir virüs gibi!..
 
 
Yokmuş emekli doktora va’dinde desteğin;                23.11.2012
Ver istifânı, af dile meslekdaşım… Yeter!…
 
 
Eyvallah eyliyor teröristin her emrine;                      23.11.2012
Germiş deyip de Hazret-i Îsâ’yı çarmıha!..
 
 
Ey Müslüman!.. Cinâyete ortak Hıristiyan;                23.11.2012 
Der kiii: Savunmasızları İsrâil öldüre!..
 
 
Ambargo koydu.. maksadı, kalsın savunmasız;         23.11.2012
Girsin rahatça Gazze’ye, öldürsün ölmeden!..
 
 
Dünyâ-yı dùn için, bize emretme boş yere;               23.11.2012
Ta’bî kuluz Muhâlefetün lil-havâdis’e!..
 
 
Gündemde ilgi çekmede.. çok tartışılmada..             24.11.2012
İsrâil’in zehirleri.. devlet reisleri..
Kaddâfî’nin yurt dışında çadır kurması, zehirlenmeye karşı tedbir mi idi?  …
 
 
“Türk’ün Reîsicumhuru Tugut ÖZAL” idin;                           25.11.2012
Öldürmek isteyip, Seni kimler zehirledi?..
 
 
Tebrik gerek büyüklerimizden küçüklere..                            26.11.2012
Satranç’da, Ahmet Utku ÜZÜMCÜ’yle mutluyuz!..
TSF Resmî sitesinden: Slovenya Maribor’da 91 ülkeden 08-16 yaşlarında 1600 sporcunun katılıp
11 tur karşılaştıkları ” 2012 Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası : 07-19 Kasım “ sonucunda,
Ahmet Utku ÜZÜMCÜ, 08 Yaş Dünya İkincisi olarak kupasını Dünya Şampiyonu Kasparov’dan aldı.
1. ÖZBEKİSTAN,  2. TÜRKİYE,  3.USA … Bu yaş grubunda 76 devletten 136 sporcu yarışmıştır.
 
 
Yüksek hukukçular, liberaller, lâikçiler..               28.11.2012
Mursî’ye karşı saldırı başlattı.. zâdegân!..
 
 
10 yıl boyunca aldı 800 şehit, terör;             28.11.2012
Almış 900 askeri 10 yılda intihar??..
TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, ” Son 10 yılda
intihar olayları şehit sayısını geçmiş durumda. Bu kabul edilemez” dedi. (….) 
 
 
3 yıl boyunca 28 gün, Şubat ayı..                    29.11.2012
1.000 yıl sürer mi Mars’da?.. sorun Kıvrıkoğlu’na!..
 
 
Tahsilde, 66’ya bağlandı yavrular..
Allàh’a eyledinse emânet; inan, güven!..
Ebced hesâbında, “Allah” kelimesinin harfleri toplamı, 66’dır:
Elif:1 + lâm: 30 + lâm: 30 + he: 5 = 66 
 
Millet, merakla hikmeti sormakta.. bekliyor:            05.12.2012
“Tahkîr”e ver cezâyı da, “tezyîf”i haklı gör?..
yeniakit gazetesi, s.1’den: [ ….yargı, Genel Kurmay Başkanı Org. Özel’e “Senin rütben orgeneral de olsa
bizim nazarımızda onbaşısın” diyen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş aleyhinde açılan davayı reddetti. ]
 
 
Tasvibdi âdetâ Demirel’den, küfürbaza:                       05.12.2012
“Özbek, boşalma hakkını kullandı” cümlesi!..
04.12.2012 STAR‘da Ahmet KEKEÇ‘den: [ Dönemin Jandarma Bölge Komutanı Osman Özbek,
dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan için “pezevenk” dediğinde, dönemin Cumhurbaşkanı muhterem Demirel, “Paşamız boşalma hakkını kullandı demişti, Karadayı da bu meşrulaştırıcı açıklamayı fırsat bilerek,
“Sırada daha ağırları var” buyurmuştu… Bir anlamda, Özbek’in küfrüne “kurumsal destek” vermişti. ]
 
 
Aslà vatan bölünmeyecek!.. Der ki Başbakan:             05.12.2012
İnkâr eden yemînini, Meclis’de kalmasın!..
 
 
Kürt Türk’e “kardeşim!” dese, Türk Kürd’e “kardeşim!”…   05.12.2012
Kardeşçe bir idâre.. güven.. îtimat.. refah!..
 
 
Kürt; Türk’e: “Kardeşim!” dese, Cennet-misâl olur;        05.12.2012
Antalya, Van, Diyarbakır, İstanbul.. : Ülkemiz!..
 
 
Sık sık neden değişmede Kànun, Yönetmelik?..            08.12.2012
Kànùnu bilmeyen kişi, mâzur sayılmalı!..
 
 
Yazdıklarım; uzantısıdır.. anla, ey nesil;                         09.12.2012
Ecdâdımın bıraktığı san’at ve kültürün!..
 
 
Konmaz – KURUM KARÂRI telâffuz işâreti ?.  10.12.2012
Olmuş sonunda vak’a: vakaa, Neş’e dee Neşe !..
Site’min TÜRK DİL KURUMU > Atatürk’ün “üst kimlik uygulaması ..” bölümünde
çeşitli telâffuz işâretlerine âit örnekler verilmiştir. Seleften halefe devredilen hatânın
düzeltilmesi gerekir. Ecdattan devredilen kültür; uyduruk dille ifâde edilemez.  …
 
Yıl 93’de Devlete el koydu güçlüler;                                  14.12.2012
Makbul sayıldı karda gezip, iz bırakmayan!..
 
 
Eczâne fiş verir de yazılmaz ilâç adı ??..                      15.12.2012
Mahzùru hayli çokça da, yazmam gerekli mi ?..
Eczane fişlerinde ilâç adları yazılı olmalı … 
 
 
Tutmaz ağaç, çürük ise, üstünde meyvayı;                        15.12.2012
Islàhı zor.. atılmalı, menfîse personel!..
 
 
Mevkùtelerde sayfalar_îlânla kaplıdır;                              19.12.2012
Mallar çeşit çeşit.. göremezsin KİTAP RAFI !..
…  mevkùte: periyodik (gazete, dergi)
 
 
Doksan yediydi yıl.. Şubatın son günündeyiz..                  20.12.2012
Atmış SABAH da manşete, DÜŞMAN DEĞİŞTİ’yi !..
28 Şubat 1997 günü SABAH’ın manşeti: Genel Kurmay’da Düşman Değişti
YORUM: Yeni düşman: İrticâ > mürtecîler > Milletimizin çoğunluğunu teşkîl eden SÜNNÎ vatandaşlarımız
 
 
İzmir’de köy.. Şirince;  kıyâmet kopardılar!..         21.12.2012
Hoş geldi erbain, Aralık 21 günü!..
Erbain: Pastırma yazından sonra gelen 40 gün (8 Ocak’ta zemherî fırtınası) ; hamsin: erbain sonrası 50 gün
 
 
Olmuştur_arkadaş “ısı ölçer” “gaz ölçer”e..           25.12.2012
Dersâne bekliyor “ısı ölçer” Muş, Ağrı’da!..
Doğu anadolu köy okulları dersânelerine ISI ÖLÇER takıldı mı??
O dersanelere ISI ÖLÇER takmak için, Bütçede ödenek yok!.. Apartmanlarda zenginler oturuyor; daire başına ortalama -peşin- 700 lira versinler; şirketlerin elde edecekleri kâra göre gelir vergilerinden Devlete de hisse düşer. Apartman  dâiresindeki odaların ısılarının ölçülmesi çok mühimdir!
 
 
Kış mevsimindeyiz.. Uludağ gözlüyor onu..             25.12.2012
Hakkâri’dense, dağdakiler der ki: Teslim_ol!..
 
“Öğrenci îtirâzı!” deyip, kandırır kimi?..                  26.12.2012
Gelmiş hazırlayıp Molotof !.. Kastı bellidir !..
 
Kànun, sayar ateşli silâhdan.. lâf_anlamaz;            27.12.2012
Îmâl eder, atar Molotof.. der: orantı yok!..
 
Her gün abuk-sabuk konuşur, çekmez_ilgiyi..         27.12.2012 
Harcar zamânı, fikr-i bilâ-hikmetiyle, kim?..
 
Ey Türk!.. Lozan 37 – 44’ü incele..                           30.12.2012
Sünnî’yi hasmı saydı ve güç verdi Şîa’ya!..
20 Kasım 1922’de başlayan görüşmelerin 4 Şubat 1923’de kesintiye uğrayıp, hey’etimizin Ankara’ya
dönüş sebebi (Prof.Dr.Toktamış Ateş’e göre: Düyùnu umùmiye’nın altın veyâ Frank üzerinden tartışması
ise de), Ekalliyete verilen (dînî-hukùkî kapitülasyon hakları) idi. Kadir Mısıroğlu’nun Lozan Zafer mi, Hezimet
mi? eseri birinci cildinde bulacağınız Lozan’ın; TBMM tasdîkinden 6 hafta sonra İstanbul ve Doğu trakya
boşaltılacaktır!özetli Ek-protokol, (işgalcilere komşu, Balıesir’deki Hutbe’ye ve İzmir İktisat kongresi’ne
rağmen) geri alınmayınca; KONFERANS 23 Nisan 1923’de tekrar başlatıldı.. sonuçlandırıldı
 
Zam yolda kaldı.. Kafdağı’n ardında, çâresiz..          02.01.2013
Şâban, recep, safer diye bekletti.. gelmedi!..           20 safer 1434
 
 
Hiç zor değil “kadınlara infâz”ı önlemek :                02.01.2013
Masraf gerekmiyor.. ısı-ölçer ses alsa ya !..
100 Desibel’in üzerindeki gürültü/PATLAMA/çığlık kaynağını tlf. 155’e bildirecek şekilde,
ısı-ölçer cihâzı îmâl edilmelidir
 
 
Küffâr için, birinci hedefdir BAŞÖRTÜSÜ;                  03.01.2013
İSLÂMİYETDE, ÂİLENİN KUTLU SANCAĞI !..
 
 
Örtüşmüyor mu her vakit_”ahlâk” “hukùk” ile?..     04.01.2013
Aptalca: îtiraf ve de inkâr: akıllıca !..
Evrensel hukùk ile bir toplumun ahlâk kàidelerinin büyük ölçüde örtüşmesini sağlamak,
YASAMA’nın görevidir
 
 
Elbet; polis de “şüpheli eşhâs”ı fişlesin..                  04.01.2013
Vermekde fayda “fâili meçhùl”ü çözmede !..
Ağrı Sağlık müdürlüğümde, masamın arkasındaki haritada, Kızamık ve Boğmacalı köyleri,
renkli bayrakçıklarla işaretleyerek, devamlı takip ederdim
 
 
80 yıl_önce başladı zûlmün daniskası;                     15.01.2013
Türk, Kürd ayırdedilmeyerek ehl-i sünnete !..
Doğu Anadolu’da uçaktan; Doğu Karadeniz’de gemiden bombalama… 
 
 
Hâkim karàrı yoksa ağır suçlu, dinleten..                  17.01.2013
Çıksın böcekle dinleme kànùnu tez vakit !..
 
 
Göz görmeyince, bankaya gitmek harâm imiş ?..       17.01.2013
“ENGELLİ” dendi.. belli ki yanlış bir_anlama !?..
17.01.2013 Neşet Karadağ/Adana (AHT) (…..) Banka şubesine giden öğretmen Ercan’a
iddiasına göre görevli memur “görme engellilere hesap açamayız” dedi. (…..) 
 
 
İnfâz edildi kahbece Pâris’de üç kadın..                    17.01.2013
Bulsun Fransa kàtili.. azmettirenleri !..
 
 
“4 az!” deyip de, âileler, 5 çocuk yapın :
Verdik sonunda yavrunu Hollanda, Alman’a!..
03.05.2005 kabul tarihli, 5395 Nu. ÇOCUK KORUMA KANUNU’muzun 5(C) , 10. , 31(5) , 36(1) maddelerini uygulayan Almanya 10.000 ve Hollanda 23.355 Müslüman Türk çocuğunu, devşirilmek üzere, istekli Hıristiyân âileye verdi.  …
 
 
Asker, Hukukçu, Mülkiye mensùbu : Zâdegân!..      01 Şubat 2013
SİSTEM; “Efendi olmaya gelmiş!.” dedirtiyor!..
27 Mayıs 1960 isyânının getirdiği KAST SİSTEMİ terk edimesi gerekieken, güçlendirilerek uygulanmakta …
 
 
Dârüşşifâsıdır Ayemef.. hastadır Batı;
“Âcil bakım”da yer doluyor.. hayli zordalar!..
 
 
Tennùre: lâle rengi.. semâzenne(?): dilrubâ..
Çıkmakta mevlevî dedenin lokma mangırı!..
Ecdaddan kalma kültür ve san’atı yaşatan derneklerimize nakdî devlet yardımında duyarsızlık
 
 
Tanzîmat’ın getirdiği kültür revaçtadır :
Aslında, kurduğun, koalisyon hükûmeti!..
Opera, Bale, Tiyatro KANUN’la kurulmuş( x ), 25 BATI Müziği DEVLET Konservatuvarı … 
( x ) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLILIĞI BÜNYESİNDE OLUP KANUNLA KURULMUŞ BU BAKANLIk GENEL MÜDÜRLÜKLERİ 4848 SAYILI KANUNA GÖRE (Madde 31: “Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunundaki atamaya ilişkin hükümler saklıdır.”  ÖZGÜR/Tanzimat uzantısı/Muhtâriyet verilmiş/Kuruluş kanunlaının ibtâli gereken BAKANLIK genel müdürlükleridir. BAKAN
VE HATTÂ BAŞBAKAN BU 3 GENELMÜDÜRLÜK PERSONELİNİN (terfi, tâyin, nakillerine)
müdahale edemez, çünkü bu genelmüdürlükleri hükümetler değil TBMM kurmuştur; HÜKÜMETLER, İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRMEKLE GÖREVLİDİR.  CUMHURBAŞKANLIĞI
KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU “Kararname ile” kurulduğuna göre CUMHURBAŞKANLIĞI
SENFONİ ORKESTRASI (ve Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi) de “Kararname ile”
kurulmalıdır.
 
 
Sormak gerek: Hıristiyan_ahlâkı böyle mi?..
Gelmektedir Fransa’da “eşcinsel_evlilik” !..
yeni akit gazetesi s.6 03.02.2013: Fransa meclisi eşcinsel evliliğe izin veren tasarının birinci maddesi için 249 milletvekli “evet”, 97 milletvekili “hayır” oyu kullandı.  …
 
 
“İslâmcı??”.. Müslümâna hitâbıydı Saygun’un?!..
BEN; Hırka-ii Şerif, Sofular çevresinden’im!..
ZAMAN 12.02.2013’de Bülent Korucu’dan: [ ….. Bir kere daha iktidarda İslamcı var ….. Kendi yaptıkları
ses kayıtlarını kabullenmek zorunda kaldı. Balyoz CD’lerinde ” ….. Komutanım son olarak İstanbul’da bütün
dinî irticaî  faaliyetlerin merkezi kanaatimce Fatih ….. bölgesidir. İşte semtin adı bile Hırka-i Şerif’tir. Aksaray – Fatih
arası adı Sofular’dır. ….. arz ederim” şeklinde konuşan kişidir Ergin Saygun. ….. Kendisine geçmiş olsun diyorum.
Ama mahkeme haklıysa asıl Türkiye’ye büyük geçmiş olsun! ]
 
 
Mirzâbeyoğlu’nun; “Brifingler hukùku”nu
Tatbîk edip, “müebbet”e mahkûmu.. doğru mu?..
yeni akit 13.02.2013 s.1’den: 28 Şubat sürecinde brifingli yargı tarafından hukuksuz şekilde
       müebbet hapse mahkum edilen Salih Mirzabeyoğlu ıçın mektup kampanyası başlatıldı.
 
 
Tartışmalar sevindiriyor sâde medyayı..            14.02.2013
En fazla sert vuran kişi Gürsel Tekin midir?..   
         
 
 
  
 
 
 
 
 
 

İlgiliMakaleler: