Etiket: Agah Oktay Güner

• Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017

“BEYİTLERİM” ana-bölümü’nün; “çeşitli aruz vezinlerindeki beytlerle” ÖNSÖZ’ü :  

“Allah!” deyip de farzı edâ eyle evvelâ;

An mutlakà, salât u selâm, ol Habîbini!..(1).

Nefse uyduk biz den-ii dünyâda Settârü’l-uyùb;

Tövbekârız 5 vakit.. Mahşerde mahcùb eyleme!..

        “Mârifet mükâfâta tâbîdir” sözüne uysaydım, “Beyitlerim”i yayınlamaz ve hattâ bu web-site’mi inşâ etmezdim.

           Besmeledir, hamdeledir, salveledir ilk sözümüz..

           Havf ü recâ rehberimiz, kıbleye dönmüş yüzümüz!..

                             15.06.1982 Pazar   VEZNİ: Müfteilün müfteilün müfteilün müfteilüb 

           Diyemem sizlere “1500’ü aşkın BEYT‘im” ;
           Mal beyânında bulundum sanacak Mâliyeci!..
                                                VEZNİ: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtin feilâtün feilün(fa,lün)
 
                 ….BEYT kelimesi EV mânasına da geldiğinden, ekseriyetle
                 BEYİT dedim. …………………………………………………………
  
               Nazma çektim bir devir târîhini;
            Kendi örfüm, kendi ufkumdan bakıp !..
                                                VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilün
                   ……………………………………………………………………………………………………….
             Okur ve nazm-ederim hep.. eğer yalan varsa;
             Bilin; yalancısıyım ben, yalancının, yalnız!..
                                    Vezni: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)
                  ………………………………………………………………………………………..
           Belgelerdir; haber özetleridir;
           Bu beyitler hiciv değil, tesbît!..
                                                Feilâtün(Fâilâtün) mefâilün feilün(fa’lün)
                   ……………………………………………………………………
                      Körler diyârı hâkimi şehlâ imiş meğer;
           Şâir değil, “garip-gurebâdan” görür bizi!..
                                                  Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
                      ……………………………………………………………………………………………………………………………..  .
 (1) Şâir büyüklerimiz; her işe ve söze Münâcât ile başlamış ve ileride Na’t-ı peygamberî’yi de ihmâl etmemişlerdir:
 
       Süleymân Çelebi, “Mevlid-i şerîf” diye anılan Vesîletü’n necât’a “Allah_âdın zikr idêlim evvelâ / Vâcib_oldur cümle işdê her kula”;
Mîlâdî XI. yy.da Ahmed Yesevî.. Dîvân-ı hikmet’in ilk mısraı “Bismilâh idüb beyân eyley hikmet ayıb;
Mîlâdî XIII-XIV. yy.larda Yùnus Emre, dîvânı, Risâletü’n-nushiye ilk beytinin ilk kelimesi “Pâdişâh” olup, Lâfz-ı celâl murâd edilmiştir.
Mîlâdî XV. yy. ikinci yarısında Alî Şîr Nevâî, Hamse’sindeki 5 Mesnevînin başında da İsm-i celâl mevcutdur.
       Kadîm şâirlerimiz, konu ne olursa olsun, söze Münâcât ile başlamışlardır. Mîlâdî XIV. yy.da Şeyhî‘nin Harnâme’si başlangıcı..
       Evvel_ol Bî-zevâââl Hayy ü Alîm
       Âhir_ol Zül-celâââl Ferd ü Kadîm
Olup, 7nci beytle Na’t-ı peygamberî başlamaktadır.
        Ben fakıyr ü hakıyr de; web site’min BEYİTLERİM bülümü ilk beyti ilk mısraında  Cenâb-ı Hakk’ı, ikinci mısraında ise Habîbini andım.
 
               ÖNEMLİ NOT :  
 
ARUZ VEZNİNİ ÖĞRETİCİ BİLGİ, “BEYİTLERİM’İN NİHÂYETİNDEDİR
    
  
                    

             ***********************************************                                                                                                                        

    A-    “Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün” vezninde olanlar :

           “Allah!” deyip de farzı edâ eyle evvelâ;

             An mutlakà, salâtu selâm, ol Habîbini!.. 

          

           Körler diyârı hâkimi şehlâ imiş meğer;

           Şâir değil, garip-gurebâdan bilir bizi’..  

 

Şi’r_âleminde ben ne edîbim, ne şâirim;

Bir parça hisliyim, değişik sesde söylerim!..

……………………………………………………………….     

Tekbîr’i hoş sadâ ile tertîîîl eyledi;

An Fâtiha’yla Mustafa Itrî Efendi’yi!..  

………………………………………………………..

Meclis sabâh-ı haşre kadar sürse, sâkıyâ;  

Şi’rim şarâbı olsa, gazelden piyâlesi!..

…………………………………………………………………

Ömrün bahârı geçmedi beyhûde, ey gönül;

Mey, gül, visâaal.. hepsine bir “merhabâ!” dedik!..

……………………..  14.04.1970  ……………………………..

Câhit!.. Şarap tükendi, fakat, söyletir bizi;

Bir neşvedir ki hâlet-i mestâneden kalan!..

………………………………………………………………………………………………….

Avcum semâya doğru ve saçlar beyaz.. felek,
Peymâneler sunar.. kimi memlû, tehî kimi!..
peymaneler=kadehler,  memku=dolu,  tehi?boş

………………………………………………………………………………………………………

Bülbül!.. Sebeb ne nâlişe, feryâda bilmezem;

Teşrîf_eden, çok_özlediğin nevbahâaardır!..

                            …………………………………………………………………………………………………

Dîvançemizde söyleşiriz mihr ü mâh ile;

Gerçekde geçdi ömr-i hazîn âh ü vâh ile!..

………………………………………………………………………………………………..

“Fasl-ııı bahâaardır!” demişim, bâde içmişim;

Avcumda cam kırıkları.. peymâneden kalan!..

………………………………………………………………………………………………..

Etsek vedâ bu âleme.. sürmek yeter bize,

Birkaç dakîka seng-i musallàda saltanat!..

………………………………………………………………………………………………….

Yaklaşdı hayli âteşe.. pervâ ne, bilmiyor!..

Eyvâaah yandı.. âteşi, pervâne, bilmiyor!..

…..İslâmî Edebiyat..Temmuz 2009..Sayı:47 ……………….27.09.1974…….

İnfâz içindi.. tâlim-adım düştü ardıma;

Kasdetdiler hayâtıma akreple yelkovan’..

……İslâmî Edebiyat…Temmuz  2009…Sayı: 47……………………………………

Dilşadlığında meyleder_ağyâre bîvefâ;

Nâşâd olunca semtine uğrar şikestenin!..

…………………………………………………………………………………………..

Doymak ne hoş her_ânına.. dur, gitme ey hazân;

Bir göz açıp kapar gibi geçdiii bahârımız!..

….İslâmî Edebiyat..Temmuz  2009…Sayı: 47…………………………………………….

Vaktin azaldı.. haydi, tamâm et hazırlığın;

Başlar yakında âlem-i ervâha yolculuk!..

…………………………………………………………………………………………………

Bir bakla tarlasında açan lâle sızlanır :

Boynum büküldü.. ey yed-i hikmet, kopar beni!..

…..İslâmî Edebiyat.. Temmuz 2009.. Sayı 47 ………………………………..19.04.1983Salı……                                                                           Mef’ùlü fâilâtü..” arùzun kemânıdır;

Teşbihde yok hatâ: “Feilâtün..” kemençesi!..

…..İslâmî Edebiyat..Temmuz 2009..Sayı:47……………………………………………..

“Mef’ùlü fâilâtü..” arùzun kemânıdır;

Müstef’ilün..” davul, “Feilâtün..” kemençesi’..

…………………………………………………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dersin: “-Kuş_öttürürdü yanaklarda bùsesi;

Ondan nişâne serviler_altında –hù- sesi!..”

……………………………………………………………………………………………………

Her dem yanımda arkadaşım can-sıkıntısı;

Şükr et gönül ki hâline, yalnız sayılmayız!..

……………………………………………………………………………………………………

Metbùuyuz, ne gam, cühelânın taraf taraf;

San’atda pâdişâaahların pâdişâhıyız!..

…………………………………………………………………………………………….

Kârhânenin küşâdına kurban kesenlere!..

Bar-restoran duâsı”nı ihdâs edenlere!..

………………………………………………………………………………………………….

Mazlùmu suçlu saydı ve hak verdi zâlime;

Devran değişti.. mahkeme mülk oldu hâkime!..

……………………………………………………………………………………………………..

Mecnùn’u saldı çöllere, Ferhâd’ı dağlara..

Mânâsı başka şimdi.. masallarda kaldı aşk!..

…..İslâmî Edebiyat…Temmuz 2009…Sayı: 47……………………………………………

Olsun nasiiib cümleye “Halvet-der-encümen”:

Zâhirde halk içinde ve bâtında Hakk ile!..

……………………………10.12.1997…………………………………………………………  

Ağzıyla kuş da tutsa yaranmak muhâl imiş;

Âdem ki hücreden, locadan, havradan değil!..

…………………………….17.12.1975……………………………………………………………..

İslâmı; mùsıkî, dili tahrîbe tek sebep;

Mâziyle irtibâtımı kesmek düşüncesi!..

……….Anadolu aydınlanması…….20.05.1986…………………………….  

Baktım ki hissiyâtımı tebliğden_âcizim;

Sundum demet demet size “hikmet çiçekleri!..”

….İslâmî Edebiyat..Temmuz  2009…Sayı:47…………………………………………..

Gel, gör ki hâli; kalmadı san’attan_anlayan;

Başlık, şiirde şöyle: Dam_üstünde saksağan!..

…………………………………………………………………………………………………….    

Meçhùle doğru yelken_açanlar zarar görür;

“Dimyat pirinci.. evdeki bulgur..” misâli var!..

…………………………………………………………………………………………………….

Bir muhteşem dil_oldu rakıyb Esperanto’ya;

San’atçının; roman, şiirin çıkdı sahtesi!..

…………………………………………………………………………………………………..

                Bâkî’yi, Nâilî’yi bırak.. Âkif’in dili

Tahrîb edildi.. mahvına milletçe ağlayın!..

……İslâmî Edebiyat..Temmuz 2009…Sayı:47…………………………………………

Yalnızca dildi geçmişi âtîye bağlayan..

Bir milletin bekàkıdemden nasîb alır!..

………………………………07.04.1986…………………………………………………

Serhoşluğum; bilin ki ne gülden, ne bâdeden;

Mest etdi Nâilî-i kadîm’in gazelleri!..

………………………………………………………………………………………………

Yıllar görür hesâbını.. sen zahmet_eyleme;

Kâfî gelir asâsını kurdun kemirmesi!..

……………………………04.05.1986………………34(Sebe):14…………………….

Hür şâirim.. hitâb ederim kendi zevkime;

Yazdıklarımdan_anlamayan nesle pek yazık!..

………………………………………..03.11.1975…………………………………..

İhlâs, kazandırır sana Hakk’ın rızâsını;

Şöhret libâsı, kesret-i etbâya baş çevir!..

…………………………………………………………………………………………….

           Târihçe-iii hayât‘ı okur gencimiz, yarın;
           Vicdân-ı der ki: Böyle olur zûlmü Bulgar‘ın!..
           ……………………………………………………………………………………………………….
                     Dünyâ’ya baksa  astronotlar, Merih sanır;
                      Bir yıl geçer, açık kalır İsvan kanalları!..
                                     … 1973-77 yılları İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan’ın Vatan Cad. nihâyetinde yaptırdığı Topkapı-Edirnekapı Ulubatlı köprüsü uzun süreninşaatı  sırasında Topkapı’dan, kışın Vatan’a inmek için derecikler dolayısıyla, lâğamcı çizmesi edinmek zorunda kalmıştık
                         Sinmiş Srebrenitsa‘da Hollanda birliği..
             Katletti korkmadan Mladiç müslümanları!..
             …………………………………………………………………………………
                    Evren giderse böyle gider!” dendi, oy verip;
             Kerhen yapıldı ehveni şerreyn‘i seçmemiz!..
                          …………………………………………………………………………………………………..
                           Dünyâyı üzdü Kàhire‘nin yağmalanması..
             Ancak bu derde Hüsnü Mubârek devâ buiur!..
                          … 29 Ocak 2011 TV’ler: Hüsnü Mubârek‘in istifâsını isteyenler Kàhire’yi yağmaladı ..       

Yalnız Senin rızânı kazanmak gerek bize;

Cennet-Cehennem_üstüne yoktur hisâbımız!..

…………………………………….09.07.1971 Cuma…………………………………….

Yâ Rabbi; cümle mü’mini hıfz eyle haşre-dek;

Zâlimlerin helâkini arttır.. helâkini!..

………………………………………………………………………………………….

Sanmakta zorba, zûlm ile sindirdi milleti…

Millet kabûl eder mi efem, bunca zilleti?..

………………………………………………………………………………………………..

Yükseldi Arşa nâlişimiz, âh ü vâhımız;

Rabbim müyesser_eyleye birgün felâhımız!..

…..İslâmî Edebiyat…Temmuz  2009…Sayı: 47…………………………………………

                   Güldürdü bir zaman ÇÖLAŞAN‘dan biyografi:
             “Kanun çalardı Urfalı kaptan Bekir” sözü:
             … HÜRPORTRELER HÜRRİYET 2002 ilâvesi. Emin ÇÖLAŞAN: [ “Urfa’dan kaptan
                    ehliyeti alan adam” “Zeki MÜREN’e bile  birkaç     kez kanunu ileeşliketti.   ………………………………………………………………
                                                                                                                                        CoşkunBekir göbek kaşıtırken çoğunluğa;
           Bol kepçe aldı mutlu azınlıktan_alkışı!..
           ………………………………………………………………………………………………………. 

Cumhùra saygısız.. onu cumhur yadırgıyor..

Coşkun Bekir, “göbek kaşıyanlar!” deyip durur!

…………………………………………02.10.2007…………………………………………

Rengin, kolay mıdır köre ta’rîf edilmesi?..

Etsin nasîîîb her kula Rabbim hidâyeti!..

…………………………………………………………………………………………………..

Emperyalist büyük güce yaklaşma.. yer bizi!..

Hürriyyetin lâfıyla esîr ettiler bizi!..

………………………………………………………………………………………………

Zûlm etti bir zaman naziler Mùsevîlere;

Ezmekte şimdi, sistematik, Müslümanları!..

..Bak: 1) VAKİT 15.12.2007  2) “Gâvur Alman bakacak Türk çocuğa” …  

Allah korur Iràk’ı, Filistin’le Keşmir’i..

“Allah yolunda katledilenler kalır diri!..”

………………………………………….2/154………………………………………

Ta’zîb eder çelennng musallàda rùhumu;

Kâfî gelir fakıyre üç_İhlâs’la Fâtiha!..

………………………………………………………………………………………

Bühtân edip bu millete, mâzîyi redd ile;

Dil, mùsıkî ve an’ane uydurdular.. yazık!..

…………………………………… 16.06.1971…………………………………………

Kànunla susturuldu aziz milletin sesi;

Kalmış kabîlelerde bu türden demokrasi!..

……………………………………………………………………………………………….

79 yılında Şubat 23 günü;

Fâtih’de yerde kaldı Metin Yüksel’in kanı!..

……………………………………………………………………………………………………..

Yazdırmamışsa deftere âmâl-i sâliha;

Bekler kabirde mahşeri mahrùm-i Fâtiha!..

…………………………………………………………………………………………….

Yurdun bekàsı şüpheye düşmüş.. yazık, yazık;

Çıkmıştı “Ortanın solu” bir mârifet diye!..

……………………………………..05.03.1972…………………………………………………… 

Düşmanların hazır.. bu silâhlar yeterli mi?..

Bir harpde olmasın 1’e 100 zâyiâtımız!..

………………………………………………….                      

Sen müntehâsı, mebdeisin her hakıykatin;

İsmin, sıfatlarınla şekil buldu kâinât!..

……28.06.1972……. Bakınız: “İrfan Sofraları”  s.54 …………………..

Sevk eyler_ehli ehle melekler… Tesâdüfe

Yer yok… Delîli: Sùre-i Nùr’un bir_âyeti!..

…..29.06.1972 ……. Bakınız: “İrfan Sofraları”  s.65 ……………………..

Peygamber_emri.. Çin’de dahî olsa ilmi al!..

Düşmanların, yazık, seni teknikde geçtiler!..

……………………………….05.11.1972……………………………………………………

Suç saymayın!.. Fikir, yazılan bir düşüncedir;

Vahşet değil mi beğnime vurmak kelepçeyi?..

                            ……………………….17.01.1973…………………………………………………

Uyduk Hıristiyanlığa uygarlık aşkına;

Kànùnu örfe zıt kılarak yıktılar bizi!..

………………………….21.03.1984 Yeni Nesil……………………………

Şeytan demiş ki; “ders veririm ben kitapsıza;

Duymaktayım gurur, benim_emrimdedir, diye!..”

……………………………………………………………………………………………………………….

Bir müfterî, diyor: “Alevî!”, Yùnus Emre’ye..

İslâma uymamakda.. “teberrâ!” günâhı var!..

… Alevîlerin aleve tapanları, Hz.Alî’yi ilâhlaştıranları bir yana; İslâma

en yakın oldukları söylenenler de 1) İlk 3 halîfeyi, -Hz.Alî’nin ilk halîfe

olmasını seçmedikleri veyâ engelledikler için- gàsıb kabùl edenler(teberrâ):

Bu; “aşere-i mübeşşere” inancına  aykırıdır. 2) İmamları “mâsum” kabùl

ederler: Sünnîlere göre, yalnızca peygamberler mâsumdur(günahsızdır).  

Sünnî; tahayyül_etmede Kevser şarâbı’nı;

Cünbüş, deyiş, semah.. Alevî demlenir, dolu!..

……………………………………………………………………………………………………….

Uydurma dil vazîfesin_el-hak başardılar;

Oğlumla gör ki anlaşamam.. terceman gerek!..

……………………………07.04.1986 …………………………………………………………………

                   Yanlışlığın müsebbibidir “Dil-kırımcı”lar :
             Dâvut “Davut”sa Nâsır’a elbet “Nasır” denir!..
                          …………………………………………………………………………………………………………..
             Kim Yargıtay‘da dosyadan_evrak aşırmada?..
             Alsın cezâyı suçluya yandaşlık_eyleyen!..
                          ….. 29.05.2011 Pazar, AKİT manşetde: Kurtarma operasyonu … Manşet üstünde: CHP’li
                          Tekin’in dosyasını avukatı inceledi, 5 evrak kayıp. Manşet altında: Resmi vrakta shtecilikten
                          2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan CHP’li Gürsel Tetin‘in, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında
                          bekletilen dosyasından 5 belgenin yok edildiği ortaya çıktı.  …………………………………………
   

Vermiş zarar.. çelikden_anahtar bu alfabe..

Eyler sükût.. aşındı “som-altın kilit”, dilim!..

………………………………………………………………………………………………………

Uymakdasın çocuk gibi mâdemki nefsine;

Hizmet zamânı kaç geri, “ücret!” denince koş!..

……………………06.07.1986  ………… M N .İkinci Hatve…………………………..

Yandaş ve çağdaşın eğitim, kültür_işleri;

Mes’ùlüdür diyor Güner: “Örgüt bakanları!..”

………………………Aralık 1997…..Âgâh Güner………………………………………  

Bunlar, utanmadan, “medenîyiz!” demekdeler :

Kàtillerin sığındığı İsveç ve Belçika!..

……………………………………………………………………………………………………

Yağmâ Boğaz’da ormanı katletti, sustular!..

Yenmekde âfiyetle, deniz, devletin malı!..

…………………………………1997………………………………………………………

El-birliğiyle Şehr-i Sitanbùl’u yaptılar;

Rüşvet, ribâsı, gàsıbı, deyyùsu bol şehir!..

…………………………………………………………………………………………………

Kim kahraman ve kim çete mensùbu.. belli mi?..

Güç kullanan müesseseler var, kayıt dışı!..

………………………….16.02.1998…………………………………………………………………..  

Söylendi, hem yazıldı hukùkun atâleti;

Herkes nakıyse saydı gecikmiş adâleti!..

…………………………….11.03.1998………………………………………………………

Ettinse sen Müsebbibü’l-esbâb’a ilticâ;

Ermen gerek selâmete Yùnus Nebî gibi!..

………………………………………………………………………………………………

Hep, “Üst düzeyde yetkili”lerden haber yapar;

Kartelci medya “fâili meçhul demeç”leri!..

….. Tırnak içindeki deyimler AKİT 25.03.1998’de  Hasan Karakaya’nın  ………….  

Serbestçe, pantolonla gezer, sekreter hanım;

Suçtur sakal, bıyık ve de türban, fakültede!..

…..23.03.1998 … İ.Ü. Diş Hekimliği Fakültesinde Prof.Dr.İrfan Devranoğlu’nun

Sekreteri hanım, pantolonla serbestçe çalışıyor!. …………………………………..   

“Âmir bemim!” deyip de esip kükremek ne hoş!..

Aslandı!.. Sindi “Muhtıra Mart 20” sonrası!..

………………………………………………25.03.1998……………………………………………….  

Benzetmeler yapar Demirel.. fıkralar yazar..

Hâlâ hatırdadır “Beşibiryerdeler!” sözü!..

….. 24.03.1998 AKİT sayfa 2’de Necati Çavdar!ın yazısı..

Not: “Aslanla Kuzu” fıkrası ..    ……………………………………………………….   

  Meclis’de, “öğrenim!” diye pankart açanları,

Mâsum görüp de Yargıtay “uygarcadır!” dedi!. 

……………………………………………03.04.1998……………………………………….. 

Haçlar dikildi.. çarmıha germek zamânıdır..

Tayyip, Güzel, Şirin, MÜSİAD, Erbakan, Yarar!..

………………………………………………27.05.1998………………………………………………………  

Ahlâkı aktarıp Batı’dan, monte ettiler;

Kıymetli kıldı kızları “seksîlik_ölçüsü” !..

……………………………………..07.06.1998……………………………………….

Coplandılar hemen, yürüyüş yaptılar diye..

Dövmek değil, dövülmeyi suç saydı zabtiye!..

……Adâletin  tecellî etmediği bu ülkede döven suçlu değil ama  dövülen

           suçludur.”  (Prof.Dr.Mustafa Kamalak  AKİT 05.11.1997 …………  

Mes’ut demiş ki pek yüce bir zâta, gizlice:

“Devlet zarar görür deşiversek Susurluk’u!..

……………………………………..04.11.1997……………………………………………….

Mü’minler_uydu 5 vakit_İslâma dâvete;

Baykal da Moon tarîkati dâvetli seçkini!..

….. 0212.1997 AKİT’de Ahmet Kekeç: Moon tarikati  (…) konuklarından

Moon misyonuna destek olmalarını rıca eder.  …………………………………….

Ol dem.. kalem düşünce elimden.. vasıyyetim:

Olsun kâğıtla örtülü, tekfîne-dek, yüzüm!..

………………………………………11.09.1975………………………………………………….

Evden çıkınca ört başın.. Allàh’a uy, kızım!..

Lâkin, sınıfda aç başın.. Âgâh’a uy, kızım!..

….Âgâh Oktay Güner..Nisan-Mayıs-Haziran 1999  sayı:29  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…..

99’da 19_Eylül.. vakit, gece..

Maruz; Kavakçı; Nuh Mete Yüksel’li baskına!.

…TBMM’ne türbanlı giren Fazilat Partisi Milletvekili Merve Kavakçı için

bir kısım gazeteler linç kampanyası başlatmıştı. Ankara Devlet Güvenlik

Mahkemesi Başsavcısı Nuh Mete Yüksel T.C.K. 169 ve 312 maddelerinden

bahisle milletvekinin evine geceleyin baskın yapmyş. kapıyı yumruklamıştı.  

Terkîn edildi kaydı Hükûmetce, Merve’nin;

Hâkim, diyor: Şakıyy_Öcalan Türk vatandaşı!..

…Ekim-Kasım-Aralık 1999 sayı:31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…………….

Kànunlaşan metin pek_açık.. gel de hayra yor;

11 yaşında hıfza çalışmak yasak!” diyor!..

….Ekim*Kasım-Aralık 1999 sayı 31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…………………

……Anadolu aydınlanması………………………………………………………..

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..