Etiket: Filistin

• Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017
Türk`ün bekàsı söz konusuyken , B.Yıldırım,
İstanbul`un müdâfii olmuş!.. Savaşmada!.. 03.06.2019
Vezni: Mef ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
 
“Saldırma hakkı” aldı Trump’dan Netanyahu;
Lâkin, “Korunma hakkı” tanınmaz Filistin’e!.. 26.03.2019
 
Vazgeç..  MOMOyla oynama..  SATRANÇsa faydalı! !..
Annen-Baban ne derse değer ver.. Küçüklerim !.. 11.03.2019
 
Zevksiz bulur Netanyahu, Emperyalist, Sisi;
[ Mart’ın sonunda  OY !. ] dedi Cumhùra Başkanı !..  08.03.2019
 
Ahtapot benzeri .. yer alyuvarı..
Su ve alkol yok edermiş virüsü! ..
Vezin: Feilâtün feilâtün feilün  15.02,2019
NOT 10 gün kadar önce, bir televizyon bir televizyon kanalında, miroskopik görüntüler hareketli ve büyütülmüş olarak verilmiştir: Ahtapot benzeri virüs kollarından birisi. alyuvarı yakalayıp ahtapotun ağzına yerleştirir Bu olay, kan damarının  içinde olmuştur.
 
San’atçıdır.. Tiyatrocu.. Millet benimsemez..
Devlet maaşçı!.. Perde açar tek seyirciye!..            29.03.2016
.. 1) Cumhurbaşkanımız R.T. ERDOĞAN: Devlet tiyatro oynatmaz.  2) Ali Poyrazoğlu: “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nde, CUMHURİYET gazetesi sayfa 18’deki ara-başlıkta “Tek seyirciye bile perde açtım” diyor.  …
 
HER TÜRLÜ YETKİ, OLMALI “SOSYAL GÜVENLİK”İN;
MÜLGÀ EDİLSE FAYDALI, SAĞLIK BAKANLIĞI!..                 08.04.2016
… Muhterem Başbakanımız:  Teftiş Kurulu lâğvedilmiş? Sağlık Bakanlığı’nın, “Sağlık Müsteşarlığı” olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlanması hâlinde, iki başlı yönetimin mahzùru kalmayacaktır. Hürmetlerimle arz eder,m.  Dr. Cahit ÖNEY …
 
Îran, Suud ve Türkiye, “Biz kardeşiz!.” dese;
Mes’ùd eder bu Ümmeti elbet Cenâb-ı Hakk!..            10.04.2016
 
“Beş devlet”in tahakkümü “yüzlerce millet”e!..
“Millet” değil de “ümmet” olan güçlenir, büyür!..            11,04.2016
Kendilerine Düvel-i muazzama (Düvel: Devletler) diyenler, ötekileri, Devlet veya Millet olarak değil de Kavimler toplulukları diye aşağılayıp, Cem’iyyet-i  Akvam ( Kavimler Topluluğu) isimlerilye tescîl edip iç işlerine karışmayı, “her millet içindeki kavimlerin haklarını korumak?” bahânesiyle küçük gördükleri milletlerin içlerini karıştırmayı sürdürmüşlerdir.
 
Olsun “Muhammed Ümmeti” üst-kimliğin senin!..
İslâma saldıranlara fırsat verilmeye!..                                               12.04.2016
 
Teşrîfi, Hâdimü’l-haremeyn’in, vesîledir;
Elbet, Muhammed ümmetinin ittihâdına!..                    13.04.2016
 
29 Nisan günü Kùtû’l-amâre’dir;
Mîras,  100. yıl, dededen.. Fâtiha’yla an!..                    21.04.2016
 
İsrâil’in sınırları yok!.. “devlet” olmamış?..
“Devlet” dedirtemez bu sebepten, Filistin’e!..            ı-08.02.2016  ıı-25.04.2016
… ABD, AB, Rusya; “Golan tepeleri’nin Suriye’ye ait olduğunu” açıkladılar …
 
Serbest gezinti hakkı verir sanmayın, AB..
Son şart: “Susuz tahâret?”e geçmen gereklidir!?..        27.04.2016
 
Şimdi mümkün, Türk’e lâyık dilde, baş kànùnumuz;
İlmi, irfânıyla inşâ eyler İskender Pala!..            28.04.2016
VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
 
Birkaç değerle şi’r-i kadîm eyliyor vedâ;
Yazdık melâli anlamayan nesle.. Ahfeş’iz!..            30.04.2016
… Ahmet Hâşim’în O BELDE başlıklı şiirinden: “Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz.”
 
Açmaktasın derin yaralar.. komşu devletiz..
Birgün barış gelir.. unutulmaz Halep.. Putin!..                         01.05.2016
…Erol Mütercimler: “27 Mayıs darbesine Adnan Menderes’in Moslova’ya gitmek istemesi yol açtı.” KOMPLO TEORİLERİ  2.Basım: Mayıs 2005 İstanbul s.6 …
 
Allàh’a îtimat ve tevekkül şiârımız;
“N’eylerse mutlakà güzel eyler Hüdâ” deriz!..…………06.05.2016
… Mârifetnâme’den: “Mevlâ görelim n’eyler / N’eylerse güzel eyler” Vezni: Mef,ùlü mefâîlün …
 
İmhâ için, özür diliyorken, Japonya’dan;
Bekler Irak ve Sùriye, hergün, Obâma’yı!..              11.05.2016
 
“Biz uygarız!” diyen AB, bilmez tahâreti..
Çok kullanır madamları parfüm, deoodorant!..                   05.12,2014(Bölüm 17’de)
15.05.2016 tarihli yorumum>  15.05.2016 Hürriyet s.22’de TUVALETLER DE AKILLANDI başlığı alttında “….. dünyada tuvalet anlayışı bile değişiyor. Avrupa’da yeni tuvaletlerde ılık sulu, otomatik taharet sistemi bulunuyor.” Gazete; HIRİSTİYANLAR DA AKILLANDI başlığını kullanmayı tercîh etmemiş!..
 
“Metres hayâtı” “Aşk yaşamak?”.. Çöktü âile..
“Biz Çağdaşız!” diyen, buna “Birliktelik?” diyor!.            23.05.2016
… “SOYLU Türk âile yapısı”ndan “ÇAĞDAŞ/ÇAKMA Türk âile yapısı”na geçişe; Batı kültür ve san’atlarına desteklerin, artarak sürmesi, ivme kazandırmaktadır.! ..
24.05.2016 Ekidir> Tanzîmât ile başlayan, devlet eliyle BATILILAŞTIRMA hastalığı..  SOYLU san’atlarımızı ihmâl ile ÇAĞDAŞ/ÇAKMA sanatlar idhâline kısa örnekler: 1- San’atımız bir külliye ise dilimiz onun cümle kapısı iken, TDK Telâffuz işâretlerini tesbit/ilân etmemiş, TRT de yanlış telâffuzları yaymıştır ve devâm etmektedir: Şu basit kelimeler bile yanlış telâffuz edilmektedir: Dâvut, neş’e, sâha, hâtıra…  İlâveten, TDK’nun uydurduğu kelimelerin yaygınlaşması için TRT işbirlikçisidir. 2- Devlet tiyatrosu. yalnızca 1 ilimizde(İstanbul!da) var ilen, şimdi bütün illerimizde HİZMET imkânına kavuşturulmuştur ve Belediyeler de zorlanmıştır.   3- 5 adet (Hibrid) Türk Musikisi Devlet Konservatuarına karşı 25 (Batı müziği) Devlet Konservatuvarı.. 4- “TRT MÜZİK”; “Ankara Çok sesli Radyosu” müdür ve sanatçılarının işgàli altındadır ve şimdi Türk musikisi burada devlet tarafından dejenere edilmektedir; ilmî sebepleri site’mde verilmiştir; TRT repertuar kurulunca kabul edilmemiş Türk musikisi eserleri TRT’de yayınlanamaz ve kabul görmüş eserler de notalarına uyularak icrâ edilebilir!..TRT Genel müdürü görevden alınmalıdır.   Pek kısa olarak belirttiğim bu ihmâl ve hatâları site’min ilgili sahîfalarında yıllardır misâller vererek yazmaktayım. BU TESBBİT/TENKİDLERİM muhterem Binali YILDIRIM Hükûmetine olsun duyurabilmek ümîdiyle sunulmaktadır. …
 
Hoş geldiniz sayın Recep AKDAĞ, Bakanlığa..
Ta’yîn edin hekimleri Sağlık Müfettişi!..                    24,05,2016
… Muhterem Sağlık Bakanımız!.. 1959’da Sağlık Bakanlığı Müfettişi ta’yîn edilmiş, 90 yaşında bir meslekdaşınız olarak nâçizâne dileğim; Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettişlerinin dörtte üçünün hekimlerden olmasıdır. Hürmetlerimi arz ederim.   …
 

Muhâlefet Partilerimizin  Dikkatlerine Sunulur :

Hürmette etmemişse kusùr, olsun iktidâr;

Mü’min nüfùsa, Türk dili, Türk mùsıkîsine!..              ı- 23.10.2014 (15.Bölüm) ıı- 26.05.2016

… Yıllarca önce yazmıştım: ” Sam Amca 50’de dermiş: Yasak köpek, zencî / Sakallı, örtülü girmez; köpek girer bizde! ” Vezni: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün) … 
 
Haykırdı “soykırım!” diye Hitler torunları;
Rol belli: müfterîye figûranlık etmede!..                      02.06.2016
 
Toprak, betonla örtülü.. yağmur, akıp gider..
Elbet kuraklık oldu.. yeraltında yok suyun!..               06.06.2016
 
GERÇEK: Okunmuyor ulemânın esâmesi;
San’atçılarsa, “ünlü!” ve bâşüzre yerleri!..                08.06.2016
 
Vaktiyle, taşlı tarlayı vermiş Fransız’a..
Bir başka müşterîye tuzaktır.. hayırlısı!..                     10.06.2016
 
Bir bölgedir Irak.. giremez kimse.. hır çıkar..
Yüz yıl boyunca Sùriye bir taşlı tarladır!..                   11.06.2016
 
Her türlü soylu duyguların tercümànıdır;
Yalnız Arabça, Rusça ve Osmanlı Türkçesi!..                                15.06.2016
… Delilleri; ARABÇA: Kelâmullàh>Kur’ân-ı Kerîm.. RUSÇA: Puşkin, Gogol, Dostoyeveskii.. OSMANLI TÜRKÇESİ (Elsine-i selâse): Bâkî ve güçlü Dîvân şâirleri (Telâffuz işâretlerini bile kabùl etmeyen tasfiyeci TDK’na MİLLÎ Eğitimin müdâhalesi şarttır.) …
ARABCADAN MİSÂL: Erkek tavşan: Huzül, Dişi tavşan: Akleşe, Tavşan yavrusu: Harnak, biraz büyüyünce: Harik, daha bütüğü: Sahle, daha da büyüğü:Erneb.
 
Mühtâc-ı himmet oldu oğullar.. birer dede;
90 yaşında, gör ki, yetim kıldı tùl-i ömr!..                       21.06.2016
 
Memur-emekli aç.. onu, Devletse yok sayar..
İhyâ olan Oyak’tı.. Meyak yandı kav gibi!..                   29.06.2016,
Başbakan, Adâlet Bakanı.. okumuyor.. İşte kendimden misâl: 1959^da Sağlık bakanlığı müfettişliğimden sonra Muş ve Ağrı İlleri Sağlık müdürlüklerimden sonra, pratisyen âmir olarak resmî ve özel hastaneleri teftiş zor oluyor düşüncesiyle Röntgen mütehassıslığı için Ankara’da Fransızca ve tıbbî imtihanlara girdim; kazanınca, Ankara nümune hastanesine başvurdum; “Evvelce, 40 yaşına gelmişler ihtisas yapamıyordu, bu kaldırıldı ise de hükümet, düşük kadroyu yüksetmemiş ve bu sebeple 2 derece aşağıdan maaş almayı kabul ederseniz, hemen naklinizi yaparız” cevabını aldım. İl Sağlık müdürlüğünde asistan olunca hem memurumun memurunun memurunun memuru seviyesine inecektim, hem de 2 derece aşağıdan maaş alacaktım!.. İstanbullu olduğumdan, İstanbul SSK hastanesine naklen tayin edilebileceğim söylendi ve Emekli sandığına bağlılığım kalarak resmî yazıda “Baremdeki yerim, yıllık iznimi kullanıp kullanmadığıma kadar” özel bilgilerle nakil yazımda adı geçen hastanede 3 yıl sonra Röntgen uzmanı oldum. Emekli sandığından ayrılıp SSK’ya geçersem, 2 derece yukarıdan maaş alacaktım, onu da kabul etmedim. İstanbullunun tanıdığı olmadığından “Beni tekrar İl sağlık müdürü yapın” diyemedim ve 31 yıllık Emekli sandığı bağlatılısı olarak emekli oldum. TEK İTİRAZIM ŞUDUR: Emekli ederken, Sağlık bakanlığı müfettişliğim, İl sağlık müdürlüklerim dikkate alınmamıştır.
 
Bir büyük âlimdi Abdullah Yeğin;
Hak teâlâ!.. Nùra gark et kabrini!..
VEZİN: Fâilâtün fâilâtün fâilün
… İstanbul’da, Fatih camiinde, bir ikindi vakti cenaze namazını Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırıyor; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin ön safdalar.. Fakat kocaman TV’lerimiz haber saatlerinde olsun yer vermiyorlar???   09.07.2016…
 
Hâkim verince hükmünü, dâvâ erer sona;
Millet şikâyet etti, kazan kaldıranları!..              16.07.2016
… Mârifetnâme’den: Mevlâ görelim n’eyler / N’eylerse güzel eyler …
 
” – Sen iddiânı dosyala, ben Hâkim’im! ” diyor;
Pensilvanilya sözcüsü olmuş Sam Amca’mız!                    19.07.2016
… Bir türkü: ” AKŞAM GÜNEŞİ  İçime bir kurt düştü, gece gündüz yer beni / Ben bu dertten ölürsem, kabûl etmez yer beni …  AÇIKLAMA: 1- Reşat Nuri Güntekin, AKŞAM GÜNEŞİ başlıklı romanında; “yasak aşk” duyguları içinde yolunu şaşıran bir ihtiyar, hatasını anlayarak, yazdığı cinaslı beyitle itirafta bulunmuştur. 2- Şöhreti arttıkça nefsine yenik düşen, cinayetlere bile sebep olan Fetullah Gülen de, bu cinaslı beyiti dilinden düşürmese yeridir.,
 
Vâlîlerin; 3 ay, Olağanüstü Hâl ile,
“Millet için demokrasi ihyâ”, çalışması!..               21.07.2016
… Nâçizâne düşüncem: 15 Temmuz , “Kalkışma GECEsi”dir; 16 Temmuz GÜNü, Demokrasi Bayramı olmalıdır. …
 
Vermiş ceza, Yunan: “Pasaportsuz giriş” diye;
Herkes sükût eder, SEVİNİR KENDİ ASKERİ!..            22.07.2016
 
Türk mùsıkîsidir.. açınız Radyo Nağme’yi;
Vermiş büyük zarar.. Göka’dan kurtarın onu!..            23.07.2016
… TRT Nağme’yi Türk musikisi sevenlere kavuşturan Hükümetimize şükranlarımı arz ederim. Dr. Cahit Öney 25.07.2016 …
 
Muhterem Başbakanımız,
“TVmüzik” ismini, “TV Türk müziği” veya “TV Türk musıkisi” yapıp, Radyo Nağme çalışanlarını bütünüyle buraya nakli takdir ve emir buyurmanız hâlinde kendilerini canlı olarak dinleyebileceğiz. Tamamı İIÜ Türk Musikisi Konservatuarı mezunu ve yetiştirdikleri , Batılılara  ve topyekûn Batılılaştırmayı görev edinmişlere klasik Türk musıkîsini, san’at musıkîsini, tasavvuf musikîsini, mehter musıkîsini, halk musıkîsini tanıtacak, sevdirecek ve her bakımdan yönetecek bilgidedirler. 30.07.2016
       Devlet San’atçısı Necdet Varol: “Bir yabancı müzik, başına (çağdaş), (evrensel) gibi kelimeler ilâvesiyle milletimize aslà mâl edilemez. Bir yabancı musıkîye göre millet yaratma çabaları bizden başka hiç bir yerde görülmemştir.” (Musiki Mecmuası Mart 1989 Nu.424  s.21-23)
       Pruf. Dr. Glassie: ” Sizin bütün san’at eserlerinizde aynı kültürü gördüm. Bu ortak kültür dinden, yani İslâmiyetten doğmaktadır. San’at, dînin çiçeğidir. ”  (5 Temmuz l999 Beklenen VAKİT gazetesi.)
       Dr. Cahit Öney:
       Öğren! Ezanla ninniden almış makamları..
       Hor görme musikîmizi.. Öğret okulda da!..  27.12. 2014
 
Her devletin laikliği bir başka türlüdür;
Yoktur misâli bizdeki “vahşî laiklik”in!..           04.08.2016
… Vahşî kapitalizm olur da vahşî laiklik olmaz mı?.. …
 
Rabbim korur bu milleti.. İyyâke na’büdü,
İyyâke nestaîn’e inanmış, duâcıdır!..                         06.08,2016
 
İngiliz normal, Fransız sert laiklikten yana;
Bir devirdir uygular vahşî laiklik Türkiye!..
… VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün  …
 
Millet oyuyla geldi Recep Tayyip Erdoğan..
İcrâ başında, yüzde yüzün hizmetindedir!..             06.08.2016
 
“Lütfen kadim hukùka riâyet”  Sayın Putin..
Rabbim korur Kırım’da kırımdan Tatarları!..              İlk neşri 21.05.2014;  09.08.2016
… Sayın Putin. Hukuk fakültesi mezùnudur. …
 
Açmaktasın derin yaralar..  komşu devletiz..
Birgün barış gelir.. unutulmaz Halep..  Putin!..         İlk neşri 01.05.2016      09.08.2016
 
Dünyâya zulm edenlere denmişti: van minüt!..
Zikrinse “Yâ Muin!”.. Salı, sâlihlerin günü!..                       09.08.2016
 
Bir taktik uygular AB, îdam yasaksa da;
Bitmez çatışmalar, terörist öldürülmeden!..                 14.08.2016
 
İnternet orda!.. Torpili kuvvetli der, adam..
Türk mùsıkîsi çalgısı olmuş, akordeon!..                     17.08.2016
 
“Türk mùsıkîsi yok!.” dedi Kültür Bakanlığı;
Uymuş turistik emrine Talim ve Terbiye!..                  18.08.2016
 
FİKRİM: Huzùr içinde yaşar bence, olmalı;
Her hânenin, tabanca bulundurma ruhsatı!..          19.08.2016
 
İster Sam Amca, devleti üç parça etmeği;
Girmek kolaylaşır birinin dostu, bölgeye!.                 21.08.2016
 
Bir davranırsa Türkiye, Îran ve Sùriye;
Mümkün olur korunması toprak bütünlüğü!..          21.08.2016
 
Torpille mùsıkîmizi.. vur patlasın deyip
Çalsın akordeon, bateri, hem gitar Göka!..                 25.08.2016+
… Akordeon, gitar Batı müziğine aittir; 12 ses verebilirler; Türk musıkisi ise 24 seslidir. …
 
Etmek gerek kabùl, olacak farklı, “Birleşik
Devletlerin İdâresi” , “Devlet İdâresi” !..                       14.09.2016
… Bayrağımızda 1 Ay ve 1 Yıldız bulunması, “Yekpâre Devlet” olduğumuzu îlân etmektedir.  …
 
Îlân eder de hâlini, “Yek-pâre”nin dili;
“Sad-pâre”, anlamaz görünüp, der: Uyun bana!..                15.09.2016
 
                   Bayrağım ve Vatanım:
Al rengi, tek Ay-yıldızı olmuş bana rehber;
“Hür bayrağım altındaki topraksa, vatan!” der!..                17.09.2016
… Vezni: Mef,ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün …
 
“Herrüyle merrü kol-kola bir dış-siyâset”i,
Îzâh için, geçirmek için, “Üst-akıl” faâl!..                          22.09.2016
… HÜRRİYET 22 Eylül 2016 s.32’den başlık: ABD’DEN PYD’YE DOĞRUDAN SİLAH  Diğer bir başlık: BAŞBAKAN YILDIRIM   ABD, YPG’ye silah verirse esefle karşılarız. ….. ABD ile anlaşamıyoruz. YPG, PYD olsun PKK’nın isim değiştirmiş uzantılarıdır.  …
 
Bir başkadır giyim: otobüs, cadde, sayfiye..
Hiç bay veyâ bayan spiker şortlu görmedik!..           28.09.2016
 
Açmaktasın derin yaralar.. komşu devletiz..
Birgün barış gelir.. unutulmaz Halep.. Putin!..       ı-01.o5.2016   ıı-28.09.2016
 
            LOZAN MUÂHEDESİ BİR HEZÎMETTİR.
Lozan muâhedesinden verir sahih haberi;
37nci ilâ 45inci maddeleri!..                                                             29.09.2016
VEZNİ: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün
30.09.2016 > LOZAN MUÂHEDESİ’NİN DEĞERLENDİRİLMESİ, MADDELERİ İNCELENEREK YAPILIR!!..
37nci Maddeden: Türkiye 38’den 44’e kadar olan maddelerde musarrah ahkâmın kavânin-i asliye şeklinde tanınmasını ve hiçbir kànun ve hiçbir muâmele-i resmiyenin bu ahkâma münâfî veyâ muârız olmamssını ve hiçbir kànun, nizam ve hiçbir muâmele-i resmîyenin ahkâm-ı mezkûreye ihrâz-ı tefevvuk etmemesini taahhüt eder.
43. Madde: Gayrı müslim ekalliyetlere mensup Türk tebaası, ahkâm-ı dîniyelerine mugàyır veya dînî âyinlerini muhil herhangi bir muâmelenin îfâsına mecbur tutulmayacakları gibi, istirâhat-i isbùiyeleri olan günde mahkemelerde isbât-ı vücùd etmekten veya herhangi bir muâmele-i kànùniyye icrâsından istinkâf ettiklerinden dolayı hiçbir hakları sâkıt olmayacaktır.
42. madde ilk cümleleri: Türk hükûmetleri gayrı müslim akalliyetlerin hukùk-ı âile veya ahkâm-ı şahsiyeleri bahsinde bu mesâilin mezkûr ekalliyetlerin örf ve âdetlerince hall ü fasl edilmesine müsâit ahkâm vaz’ına mavafakat eder. İşbu ahkâm Türk hükûmetiyle alâkadar ekalliyetlerden her birinin musâvî miktarda mümessillerinden mürekkeb komisyonlar tarafından tanzîm olunacaktır. İhtilâf vukùunda Türk hükûmetiyle Cemiyet-ı Akvam Meclisi Avrupa huhukşinasları meyànından müntehab bir hakem, alel hakem-i bilittifak taâyin edileceklerdir. Evet.. 1961 anayasası hazırlanırken, Ordinaryus hukuk profesörümüz Dr. Sıddık Sâmi’nin îkazlarıyla kurulan temsilciler meclisi 10 üyelik devlet başkanı kontenjanına Ermeni cemâatinden Hermina Kaltusiyan, Musevî cemâatinden Erol Dilek, Rum cemâatinden Kaludi Laskarı temsilci olarak katılmışlardır. 28 Mayıs 1982’de ise, sayın Aldıkaçtı, Galatasaray Eğitim Vakfı Konveransı’nda, 1962 anayasası felsefesinin temel olarak alınacağı teminatını vermiştir. Medenî Kànùnu, İsviçre’den tercüme olarak alındığı için, buna lüzum kalmamıştır.   İNGİLTERE HEY’ETİNİN OSMANLI DEVLETİNİ YOK ETME KARÂRI KARŞISINDA HEY’ETİMİZİN HEZÎMETİ ÖNLENEMEZDİ: Çok kısa yazıyorum: 1922 sonunda, İstiklâl harbi dikkate alınmadan, Sevr masaya konunca, Ankara’nın emriyle, 1923 Şubatı başında hey’etimiz yurda döndü. İngiltere, şu tehditlerde bulundu: Marmara bölgesini terk etmemek.. Ayasofya’yı kilise yapıp, İstanbul’u, Ortodoks idâresine fahsîs etmek.. Osmanlı arazisini kavimlere bölmek.. Yaptıkları tedit değil, kat’î plânları idi.. Bu durum karşısında, Nisan 1923’de Lozan’a dönülerek muâhede imzâlandı.
 
Yangın Irak’da.. yardımı 10’larca devletin..
Derler ki komşu Türkiye’den yardım istemez!..  umran-daknes-1    09.10.2016
 
Ümran bebek! Gözün iyileşmiş mi? Sağ mısın?  14.10.2016
Emperyalist elinde paramparça Sùriye!
 
Bir başkadır giyim: otobüs, cadde, sayfiye..
Hiç bay veyâ bayan spiker şortlu görmedik!..                 28.09.2016
 
Etmek gerek mukàyese: Mahkûm eden, olan!..       18.10.2016
“Tekmeyle darb edildi” , “müezzin döven” .. Kadın!..
 
Sağlam, 9’la başlamayan bir sayaç gider;                            21,10.2016
Gelmez nedense hâneye, hiç kullanılmamış!..
… 20 Ekim 2016 HĞRRİYET s.1>3 “Yüksek elektrik faturasına tedbir” başlıklı haberden: Polis memuru Mehmet Doğdu, 547 liralık elektrik faturasına tüketici mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, fatura için tedbir kararı verdi. Dava bitene kadar elektrik de kesilmeyecek, kesildi ise tekrar bağlanacak, fatura da ödenmeyecek. NOTt 12 veya 13 yıl önce, ben de BEYAZIT,a giderek 400 lira ödemiş idim. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı müfettişliğim canlanıyor ve şöyle düşünüyorum: İhtimâl çok az da olsa, bir küçük işletmenin çalışır sayacı ile benimkinin yer değiştirip değiştirmediği araştırılmalıdır!
 
Cumhùriyet bıraktı kurup, Mustafâ Kemâl;             30.10.2016
Son darbe Temmuz 15’i kahretti milleti!..
 
“Yanlış!” denir, vefâtına dâir haberlerin;                23.10.2016
Allàh uzun ömür vere, Ümran bebek, sana!..
… Habertürk!ün haberine gore, Ümran hayattadır. …
 
Mihnetkeşânı, Yayla’da, kış mevsiminde gör!..    03.11.2016      
4 mevsiminde, yaşlı olan, kalmasın sakın!..
… 3 çocuğunu da Türkiye satranç şampiyonu yetiştiren, ilk satranç hakemlerimizden, TSF İstanbul İl Satranç Temsilcisi Sait Rıza Öney’in kayınpederi Lütfü Yılmaz’a Cenâbıhak’dan âcil şifâlar beklerim. …  11.12.2016> Vefat etmiştir.
 
Hem “Çağdaş”ız ve hem de “laik”.. İftihâr edin..           08.12.2016
“Metres hayâtı”: “Aşk yaşamak”?  Hiç ayıp değil!..
 
Âh u fîgàn Arş’a yükselmiş Haleb’den, nâümîd;
Çok Şükür, Elhamdülillâh etti yardım Rabbimiz!.       16.12.2016
… VEEZNİ: fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün …
 
Güvenlik Konseyi’nden.. Dostumuz.. hem komşumuz.. Rusya!..
Misâfirken, vurulmuş arkasından, Rus Büyük elçi!..                      20.12.2016

… VEZNİ: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün …

 

Karşında hapşıran biri var.. kolla beynini;
Gözden giren virüs gribinden, yumup gözün!..   06.01.2017
… 1) Satranç turnuvalarında ortalama 5 saat karşılıklı oturanlara: a) Hapşırıp öksürenler: Hemen çenenizi göğsünüze dayayın; mendilinizi/elinizi ağzınıza yakın tutun.. b) Karşısındaki oyuncular: 5 saniye müddetle, hemen gözünüzü kapatın ve soluk almayın, başınızı göğsünüze dayayın veya tavana bakın.. 2) Okul taşıtlarında balık istifi minik öğrenciler..
         
         Muhterem Başbakanımız Binali Yıldırım’a hürmetlerimle
Kasden yabancımız Televizyon-müzik Göka!..
Elzem lisânımızda telâffuz işâreti!..                        I- 26.12.2016  II- 28.12.2016 Millî mùsıkîmizi “Milletimize lâyık görmeyip?” Batı müziğine râzı etme çabaları Tanzîmatla başlamış ve takipçileri, TRT’yi ele geçirmiştir. Günümüzde, TRTmüzikte yaptıklarından, biri güldürücü, diğeri düşündürücü olanını kaydediyorum: a) TSM(Türk Sanat müziği) solistine ve refâkat eden saz hey’etine bir bay veya bayan elini-kolunu sallayıp, eserin solist tarafından yorumuna müdâhaleye çalışmakta ve gülünç olmaktadır. b) TSM solistine; kànun, kemençe, ud , ney gibi münhasıran Türk mùsıkîsi çalgılarından birer adet refakat etmekte, buna karşılık 3 veya 4, veya 5, bâzan 6 keman “sahne almakta” ve “adama iş” konusuna delil olmaktadır.
 
Türk mùsıkîsi, şimdi, hedef tahtasındadır!..
Kurşun sıkıldı olmadı, torpil denenmede!..          28.12.2016
 
Taşra ıskartası İstanbul’da..                                13.01.2017
Korkmaz Allah’dan, utanmaz kuldan!..
… Maganda, ırz düşmanı, hırsız, gasbcı bolluğu!..  …
VEZİN: Fâilâtün feilâtün fa,lün
 
Etmiş nasılsa Cübbeli Ahmet hocam hatâ;
Yoktur sahih Hadis dama, satranç ve tavladan!..          16.01.2017
… Mü,minlerin ekseriyeti bilir ki Hadîs-i şerîfler 3 çeşittir; kavlî, fiilî, takrîrî(bir kimsenin kavlinin. fiilinin uygun görülmesi).. Peygamberimizin sağlığında ve çevresinde dama(Türk daması), satranç, tavlayı bilen ve hangisinin daha büyük bir günah olduğunu mukàyese edebilecek bilgide şahıslar belirtilememiştir. 90 küsur yaşındayım; 17 yaşımda satranç ve Türk daması oynamağa başladım; zekâ sporudur, bunamayı önler; tavla ise piyango hükmündedir! …
Gerçek acıysa, dostunu susturma; söylesin..
Devlet; “emekli memur”u saymış birer posa!..     30.01.2017
 
Memùr emekli!. Bekle.. değer kattı bütçeye;
“İstanbul’un seyir kulesi”nden de, Çamlıca!.        05.02.2017
 
“Encâmımız hayırlara tebdîl olur!” diyin:
Mağlûb edildi orta direk enfilâsyona!..      06.02.2017
 
Aslà “evet-hayır” yıkamaz güçlü devleti!..
Dâvet çıkarmayın, “İyi sâatte olsun”a!..       11.02.2017
 
Yıllar boyunca aldı Bayındırlık âferin;
Hayvancılık, zirâati ihmâl sürüp gider!..        13.02.2017
 
Onbin dağıttılar promosyon, Vekillere;
Gelsin Mayıs, alır.. posa-memùr-emeklisi!..        16.02.2017
 
Sağ el kulakta.. sanma gazelhân; o popçudur!..
Sevmekte, yolda cep telefondan konuşmayı!..        24.02.2017
 
Tek çâredir: “EVET” de de kıl güçlü, devleti;
Emperyalizme karşı: Recep Tayyip Erdoğan!..              27.02.2017
Millet,vatan ve devlete küsmüş.. HAYIR diyen;
Emperyalizme karşı: Recep Tayyip Erdoğan!..        02.03.2017
 
Türk işçisi Hollanda’da bir gösteri yapmış;
Atlar ve köpeklerle polis, iyce dağıtmış!..           12.03.2017
VEZNİ: Mef,ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün
 
Câhit de kaydeder şunu 1 hafta önceden:
Mart 19’da yağması İstanbul’un kar’ı!..            12.03.2017
 
Devlet, vatan ve bayrağa tek yönde güç verir;
Millet coşup sunar Referandum’da bir “EVET“!..        30.03.2017     
MUHTEREM CUMHURBAŞKANIM RECEP TAYYİP ERDOĞAN  B.
    İstiklâl Marşı’mız;  Milletimiz, Cumhuriyetimiz, Vatanımız, Bayrağımız  derecelerinde korunmağa alınmamış olduğundan, CSO tarafından notası tahrîfle icrâ edlip CDleri okullara dağıtılmış ve hâlen ilkokuldan itibaren çocuklarımız sâdece ayakta dinler, okuyamaz yapılmışlardır. Lütfen 23 Nisan günü, gelen küçük çocukların millî marşlarını okuyuşları ile bizim küçük çocuklarımızın İstiklâl Marşımızı okuyuşlarını dinleyiniz.
 
     Konu, bir kitap dolduracak genişlikde olduğundan, iddia durumunda kalmaması için delilerimi özetliyorum:
  1. Mehmet Akif’e âit İstiklâl Marşı güftesi, 12 Mart 1921’de TBMM’nde oylanıp kabùl edilmiş ve sonunda,1930’da Osman Zeki Üngör’ün bestesi uygun görülmüşdür. Solminör iken, birkaç yıl önce Mi minör yazılıp (tahrif edilip) CDlere okunup okullara dağıtılmıştır. 5.12.1951 kabùl târihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 71’den: Bir eseri …. değiştiren …. bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükm olunur.Bu sanat eseri, ancak kanunla değişir. CSO, değişiklik sebebini şöyle açıklamıştır. “ o be derken çocuklar , ince Re sesini çıkaramadığı için, 1 ses kalını olan ince Do’yu veren Mi minöryazıp icrâ ile CDlerini okullara gönderttik!”Bu görüş yanlış!.. “En ince sesi l perde (9 koma) kalınlaştırarak çocukları rahatlattınız ama, “en kalın ses” de 1 perde (9 koma) kalınlaşmış oldu ve çocukları sıkıntıya soktunuz!.
  2. CSO’nun bu CDlerini okullardan yasaklayınız.. İstiklâl Marşımızı CDler değil, seçkin öğretmenlerinin yönetiminde öğrenciler okusun!..
  3. Günümüz CD öğrencileri 10 yıl sonra yurt dışında, uygun, muayyen bir gün ve saatte bir araya geldiklerinde, prova da yapamamış olacakları için İstiklâl Marşımızı nasıl okuyacaklar?..
  4. İlk okullardan itibaren çocuklarımıza İstiklal Marşımız güftesinin 2 dörtlüğünü değil, tamamını ezberletiyoruz ya sözleri bilimsel değer taşımaz…
Muhterem Cumhrbaşbakanım; hürmetlerimi arz ederim, efendim. 20.04.2017             Dr. Cahit Öney
 
Kimmiş Resùl-i Ekrem’i kamyonla gezdiren?,,
Dünyâda, âhiretde de versin hesâbını!..                      23.04.2017
 
Maç bitti 1-0 … Tanı Baykal hakemleri..
Bir başka karşılaşmada uğraş, çalış, didin!.           23.04.2017… İnternet’den> Deniz Baykal: Sayın Cumhurbaşkanım, maç daha bitmedi ..
 
Yazmış dilekçe düşmana, küsmüş de Devlete!..
Millet diyor ki: Böylesi sığmaz siyâsete!..               29.04.2017
 
Yazmış Yönergeler, bizi sokmuş sıkıntıya;
       Çıksak “Hıristiyan Kulübü”nden, rahatlarız!.          30.04.2017
 
Marş Sol-minör iken, Mi-minör yazdı bir nota;
“Millî” sanılmasın bu “muharref nota”yla Marş!..
… Anayasamız 3. Maddesi> Türkiye Devleti ….. bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı: ….. beyaz ay yıldızla al bayraktır.Millî marşı “İstiklâl Marşı”dır. Başkenti Ankara’dır.
    Muhterem Cumhurbaşkanımız R.T.Erdoğan B. Bayrağımızın al rengi yerine ” kırmızı, kızıl, pembe, bordo” renklerinden birisini kullanmakla, 80 sene sonra!, CSO’nun, Sol-minör notasını terk edip Mi-minör yazması ve icra edip CDlerini okullara göndertmesini, cumhùrun nâçiz bir ferdi olarak tenkîd ediyorum.
Bu konuda bu sahîfadaki  30.03.2017 tarihli beyitim altında daha geniş bilgi sunulmuştur.
Hürmetlerimle arz ederim, efendim. 02.05,2017   Dr. Cahit Öney
 
Söyler masal Sam Amca, çocuk kandırır gibi!..
Top, tank, uçak-savar, bize düşmân olanlara!..            12.05,2017
 
“Milletin” gür sesi olsun Televizyon-Radyo;
Bunu temîn edecek tek kişi: Memduh Cumhur!..       12.05.2017
(VEZNİ: Feilâtün/Fâilâtun feilâtün feilâtün feilün/fa’lün)
… 1966 – 1976 yılları arasında İstanbul Radyosu’nda ses san’atçısı olarak çalışan; yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamlamış, 25 Ocak 1947 Bursa doğumlu Memduh Cumhur; klasik musikimiz ve edebiyatını çok iyi bilen bir değerdir.
İstanbul Fetih Cemiyeti’nce yayınlanmış TUNA’YLA  HASBIHAL başlıklı şiir kitabı, değerinin delillerinden birisidir. Muhterem Başbakanımız, muhterem Cumhurbaşkanımıza (İstanbul Radyosumüdürlüğü veya TRT genelmüdürlüğü görevi verilmesi istirhâmımı, millî bir borç bildiğimi saygılarımla arz ederim. 12.05.2017 Dr. Cahit Öney  NOT: Bu gğrev, Repertuvar Kurulu Başkanlığı da olabilir …
 
Sağ, sol seninledir.. Senin ardında Türkiye!..
“Yâ Hakk!..” demen yeter.. Salı sâlihlerin günü!.         15.05.2017
 
Türk Mùsıkîsi düşmanı gitmiş.. yeter değil;
Yârânı kalmasın Televizyon ve Radyo’da!..       17.o5..2017 18.05.2017  28.05.2017 
       Muhterem Cumhurbaşkanımız,
Kendisini lâyüs,el gören sayın Göka’nın, Ankara Radyosu’ndan, beraberinde getirdiği bütün personel, eski yerlerine iâde olunmalıdır.
Hürmetlerimle arz ederim, efendim.17.05.2017  Dr. Cahit Öney
 
       Muhterem Cumhurbaşkanımız, 28.05.2017
 
TRT’de Göka yârânının Türk Mùsıkîsini yok etme faâliyeti hızlanmış ve kànun dışı bir mâhiyet almış; TRT Raportuar Kurulu “Müracaat eden bestekârlarımızın bestelerini inceleme, kabul veya red selâhiyet ve faaliyeti”ni, anlaştığı belediyelere devrederek, Türk Musikisinin kaynağını kuruımak kastıyla vazifelerini suiistimal etmişlerdir. İnternetten delil>  [ Altın elma türk sanat müziği beste yarpşması – 2017  TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  – AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 13. ALTIN ELMA TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ] Sayfalar dolusu şartname, yetkililerce incelenmelidir. TRT’nin bu yetki devri ilânı,
diğer belediyelerle yetki paylaşımı, İnternettedir,
Türk millî sanatının değerli bir parçası olan Türk sanat müziğimizin kaynağını kurutmayı gaye edinmiş sayın Göka ve yârânının kendilerine göre sebepleri nedir?. Şu sorular yârâna sorulmalıdır.
   1- Göka; göreve başladıktan sonra, TRT repertuar kurulu teşekkül etti ve toplandı mı?
    2- Repertuar kurulu başkan ve üyeleri kimlerdi?
    3- Son 9 senede her yıl kaç eser kuruldan geçti?
    4- Kurullar başkan ve üyelerine yıl yll yapılan ödeme?
 
Muhterem Cumhurbaşkanım,  İnternette yayımlanan bu ilânların hükümsüz olduğu açıklanmalı; sebep olanların işlerine son verilmelidir. Hürmetlerimle arz ederim, efendim.l8.05.2017  Dr. Cahit Öney
 
Muhterem Cumhurbaşkanım,
       TRT radyosu NAĞME’yi de işgal ettikleri anlaşılan, kendilerini lâyüs’el gören, Göka yârânı; bir müddettir, hâlen hayatta olan bestekârlarımızın şarkılarına yer vermiyorlar, bizlere de dinletmiyorlar. 24 saat dinlettikleri Hacı Arif Bey’den Dr.Selâhattin İçli’ye kadar merhumların şarkıları.. NAĞME’de (yayın akışı / program) da belli değil!.. Türk musikisine o derecede düşmandırlar ki, bu gün 19 Mayıs.. Atarürk’ün, sevdiği ve arkadaşlarıyla bizzat sölediği şarkılar kasetini bile dinletmiyorlar!. Muhterem Cumhurbaşkanım; Ankara Radyosundan TRT Radyo NAĞME’ye ve TRTmüzik’ke taşınmış, kapıcısına kadar bütün personeli lütfen geldikleri yere gönderiniz. Hürmetlerimi arz ederim, efendim.19.05.2017 13:23 Dr. Cahit Öney  13;25
 
İlk, Avni Akyol açtı, devam: Fikri Sağlar’ın;
Yok saydı MÙSIKÎMİZ’i San’at Okulları!.. 23,08.2014, 01.01.2015, 21.05.2917  28.05,2017
.… Türk Musikisi öğretimi yasak olan Güzel Sanatlar Meslek Liseleri’nin ilkini Avni Akyol İstanbul’da Erenköy’de sçmış ve Fikri Sağlar bu sayıyı 10’a çıkarmış idi..  …
 
Türk Mùsikîsi düşmanı, düşman bu Millete!..
Mâlûm değil mi, düşmana dost olmanın sonu?..       21.05.2017  28.05.2017
 
“Eylem programı”nda, Bakan”lar sorumludur…
Türk mùsıkîsi, Türk dili tahrîbi sürmede!..                   30.05.2017 
… Göka’nın getirdiklri -hademelere kadar!- geldikleri yerlere iâde edilmedikçe* Türk mùsıkîsi kasıtlt tahrîbâtı devâm edecektir.
      Türk Dil Kurumu çalışanları, hademelerine kadar değiştirilmedikleri için, klavyede mevcùt “telâffùz işâretleri” kabùl edilmediğinden; vak’a, sâha, hâtıra, Neş’e, Dâvùt,.. kelimeleri yanlış telâffùz edilmekte ve a) Türkî cumhùriyettekiler bizi anlamayacaklardır. b) Anayasamızın değişmez maddelerinden birindeki “…Türkçedir” hükmü, “… Türkiye Türkçesidir” şeklinde tahrîf edilmiş olacaktır. v.s. Pekiyi.. Ben bunları nasıl öğrendim?.. Aruz veznini iyi derecede bildiğim için!.. (çocuklarımıza fâilâtün’ü öğretmekten vaz geçin) diyenlere kanmayınız: Lise mezunlarımızın binde biri öğrense yeter!.  …
 
Millet; Ezanla ninniden almış makamları;
Türk mùsıkîsi düşmanı, düşman bu Millete!..         01.06,2017
 
          Yahyâ Kemal Beyatlı merhùmun ölümsüz beyiti:
Çok insan anlayamaz, eski mùsıkîmizden;
Ve ondan anlamayan, bir şey anlamaz bizden!..
            04.06.2017 eki:  TRTmüzik’de; – elini kolunu sallayan orkestra şefi, gitar, akordeon gibi 12 ses verebilen çalgılar, 4 keman.. görmediğimden –  Belkıs Akkale&İzzet Altınmeşe ve arkadaşları konserlerini zevkle dinledim.
              05.06.2017 eki: TRTmüzik’de; dejenerasyon kasdıyla Türk sanat müziğine bir virüs gibi yerleştirilen DÜET’i önce anlatayım, sonra da tenkîdimi sunayım:
     DÜET: Türk sanat mùsıkîsi bir kadın ile bir erkek solisti, 1 metre aralıkla ayakta yüz yüze yer alıyorlar. Aşkî güfteli şarkının bir mısraını biri okurken diğeri ona bakarak dinliyor..
     TENKÎDİM: 1. Eserin notasına uyulmayarak tahrîf ediliyor; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 71. Maddesine göre 5 yıla kadar hapis veya adlî para cezası gerekiyor.  2. Bu durumu “edebe aykırı”, “TRT salonuna değil, kabareye yakışır” bulanların olabileceği düşünülmüyor.
 
Ânında karşı koydu, gazà vakti, hâine;
Neyzendi.. Temmuz 15’e ses verdi Erguner!..        14.06.2017
 
Günler süren “adâlete dâvet” seyâhati..
“İmkânı yok dayanması kalbin” diyor, hekim!.          16.06.2017
 
90 küsur yaşım ve küçük tansiyon 13 …
Hastâne istemem.. bana kâfî limon suyu!..       10.07.2017
 
Kar-buz olunca verdi de Sağlıkçılar izin;
Yakmaktadır sıcak ve rutubet.. “Çalış!” denir!  08.08.2017
 
Hastâne yolculuk başıdır.. hız, yavaşcadır..
Dâim; cuma, cumartesi derler: yoğun bakım!..      11.08.2017  04:40
 

Karpuz bozuldu.. fâili mechul.. sorumlu kim?..

Varmaz neden Hükûmete halkın şikâyeti?..              17.08.2017

 

Düşman kesildi Türk’e.. hedef: Tayyip Erdoğan..
Şansölye.. ismi: Angela Merkel.. Melek Hanım..      23.08.2017
 
Kutlardı telgrafla da olsun bu sayfayı;
Vâkıf değil danışmanı kültür ve san’ata!..          24.08.2017
 
Emperyalizme karşı: Recep Tayyip Erdoğan;
Mâlûm döküntü sonrası: Güçlendi Bahçeli!..          28.08.2017
 
Elbet emîn olur gelecekten vatandaşım;
Baksın 30 Ağustos’a ek Temmuz 15’e!..                    30.08.2017
… Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün …
 
Öğrenmek istedik Shaolin’den Myanmar’ı..
Katletmesin “Bağışlayıcıyken” bebek, Buda!..      02,09,2017
… Shaolin Efsanesi dizisindeki Buda Bağışlayıcıdır. Budist savaşırken kılıç, taş, ateş kullanan saldırganlara sopa ile karşılık verir. …
 
Üç devletin tutumları dünyâya zûlm eder:
İsrâil önce; sonra Myanmar, Kuzey Kore!..          04.09.2017
 
Öğret!.. Ezanla ninniden almış makamları;
Sok MÜFREDÂTa Türk sesi Türk mùsıkîsini!..        07.09.2017
 
Osmanlı;  pâyitahtına seçmiş, isim diye;
İstanbul, Âsitâne veyâ Dersaâdet’i!..                         09.09.2017
 
“Ortaklarız!.” deyip, taşeron emri vermede?..
“Uygun!.” diyen danışmana yol ver.. Sam Amcamız!         09.09.2017
 
Mağlup sayıldı “şort ile satranç oyuncusu”
Dünyâ çapında maçta!..  “Edep yâhu!” derdi Türk!.
.… GM Suat Atalık, 17.09.2017 CUMHURİYET gazetesi SATRANÇ köşesinden: Kanada bayrağı altında yarışan Ukraynalı Kovalyov sabık dünya şampiyonu Anand’ı eledikten sonra İsrailli Rodştayn’la olan mini maçın ilk partisini şortla oynamakta ısrar edince hükmen kaybedip turnavaya garip bir şekilde veda etti. … 19.09.2017
 
Hastâne bakmıyor, yaşı 70se hastaya..
Yalnız, nasîb olur, öleceksen(?), yoğun bakım!    19.09.2017
… Bakınız: 1- “Hastanede başıma gelenler”  2- Ali Nar hocanın akıbeti  …
 
Milyonla geldi şehr-i Sitanbùl’a taşralı..
Erkek!.. Sokakta baldırı çıplak dolaşmada!..             20.09.2017
 
Meşhur kasırgalar: Karayiplerde İrma var;
Almayanınki Angela merkez kasırgası!.                 24.09.2017
 
İstanbul’un mümessili, herbir mahallesi..
Sordum Nedîm’e, verdi cevap: Fâtih İlçesi!..       25.09.2017
 
Alçakça patlamayla yıkılmış Mogàdişü;
300 şehîde Türkiye sunmakta tâziye!..                    17.10.2017
 
Naylon mu, yün mü? Anla, bakıp bez kenârına;
Bak; annesinde gör onu; bir kopyadır kızı!           19.10.2017
… 70 yıl önce, yünlü kumaş alırken, naylon karıştırılıp karıştırılmadığını anlamak için, bezin kenarından bir iplik alınıp, kibritle yakılırdı. …
 
Bir hesap yanlışsa Bağdat’dan döner;
Bil: Halep ordaysa, arşın burdadır!..              19.10.2017
… VEZNİ; Fâilâtün fâilâtün fâ,lün  …
 
Pensilvanilya sâkini mağlûp ve çâresiz..
Korkutmuyor şişinmesi.. güldürdü herkesi!.          22.10.2017
 
Etti icrâ Ce-Se-O;
“İy ki doğdun Baba”yı!.        25.11.2017
Vezni> Fâilâtün feilün
… 01.11.1997’de bütün TV lerde yayımlandı!.  …
 
Kasden kıyıldı dün gece Türk Mùsikîsine;
Son ver, gelip de  Bahçeli, Akşam Cefâsı‘na!..      18.11.2017   
VEZİN> Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
… Uyduruk solo şarkılar; 5 Keman; solistin yorumuna elini kolunu sallayarak müdâhale eden maestro; bir erkekle bir hanım düet: Türk Mùsikisinin 24 sesini veremeyen 12 sesli Batı Müziği çalgıları; Türk Mùsikisi topluluğunu orkestaya dönüştüren fecî uygulama..  …
 
Üç ayda bir paralansın emekli memurlar;
Düdük, şeker, balon alsın deden.. güzel torunum!..
VEZİN: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)       28 Kasım 2017 Salı
 
Hem hâricîsi var ve de hem dâhilîsi var;
Bedhahlarıyla kavgalı cumhur ve Erdoğan!..
VEZNİ: Mef’ùlü fâilâtü mef’aîlü fâilün       29 Kasım 2017 – 11 Rebîulevvel 1439
 
Mutlak sayın Trump alınır, duysa beytini;
Türk’ün ne şanlı şâirisin sen Ziyâ Paşa!..
VEZNİ: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün                          01.12.2017
Ziyâ Paşa’nın Mef,ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün vezninde beyiti:
          Onlar ki verir lâf ile dünyâya nizâmât;
          Bin türlü teseyyüp bulunur hânelerinde!..
 
Mêmùr olur.. geçer “taşeron işçi”, kadroya..
Derd; erbain ve hamsin’i geçtin mi, son bulur!..     VEZİN Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün   25.12.2017
,,, 1) HÜRRİYET 25 Aralık 2017 Pazartesi sayfa 9’dan > Taşeron düzenlemesi KHK ile yapıldı. 450 bin taşeron 3 ayda kadro alacak
2) Hafızamda kalması için yaptığım düzenleme şöyle > 21 aralıkda “pastırma yazı” son bulur ve ERBAİN(40 kış günü) başlar ve onu da HAMSİN(50 kış günü) tâkip eder; her ikisinin toplamı da 90 gün, yâni 3 aydır. KHK 3 ay denekle, bana göre 2018 Mart’ını son haftasını bildirmiştir. …  25.12.2017  İstanbul’da; “serpiştiren ve tepelerde görülen” kar bir yana, erbain’in ortasında(9 Ocak’da) kalıcı ve yaygın kar yağar.
 
Türk’ün müzik, şiir, dili kasden bozulmada..
Bilmem nasıl geçer 2018 yılı?!..            31.12.2017
VEZİN: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
 
Türk mùsıkisi, şi`ri, arùz ustasıydı O..
Gelmez bu yurda bir eşi Memdùuh Cumhur,un!..
VEZİN: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün  14.01.2018 PAZAR
DSCN9921
 
Mehmetçiğin, Hatay Amanos Dağlarındadır..
Hâinlerin hesâbını görmek, vazîfesi!.       24.01.2018
VEZİN: Mef`ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
 
Ekrem Kılıç.. Benim son aruz şâirimdi O..
Bir müslümandı.. Rabbine sâdıktı.. Şâhidiz!..    18.02.2018
 
  
Dr. Câhid ÖNEY’İN GAZELİNİ TEŞTİR
(Nâmûsumuzla can verebilmek şiârımız,)
Yanlış bilinmesin, bu sebebden vakârımız,
Müstağniyiz, evet; kula kullukdan ârımız…
(Mühtâc isek de, sarsılamaz i’tibârımız!)
 
(Nâdâna sorma, belki kararsız bilir bizi,)
Gülmüşsek ağlıyorken o, arsız bilir bizi!
Kalptır ya kendi, öyle ayarsız bilir bizi!
(Dünyâ yanıp yıkılsa değişmez karârımız!)
 
(Âlemde zevkımiz, sözümüz şâirânedir;)
Âciz görünmedeysek eğer, bir bahânedir,
Kalb kırmamak için daha bir başka yol nedir?
(Yâ Rabb; ne mutlu, kimseye yoktur zarârımız!)
 
(Sen hâb-ı gafletinde devâm et, değil sana,)
Hâlden bilirse sivrisinek sazdır insana,
-Ârif tecâhül etse kırılmaz mısın buna?-
(Devrânadır bizim sözümüz, iğbirârımız!)
 
(Seng-i mezâr istemeyiz biz, yeter bize;)
Rahmetle yâd ederse kalanlar çöküp dize,
Eslâfa ittibâ ederek söyleriz size:
(Dîvânımız, kitâbe-i seng-i mezârımız!)
 
(Kin tutmayız; riyâ ne, husûmet ne bilmeyiz,)
Mazlumla ağlarız ama, zâlimle gülmeyiz,
Âlem bilir bütün bizi Ekrem; kimiz, neyiz!
(Câhid, derûnumuz gibidir âşikârımız!)                                     9.2.1973
 
    
Aklımà tahsin ki dinlettim arùz eş`ârımı;
“Geh sipihrè, geh der ù dîvâre” tam 70 sene!.. 25.02.2018
VEİN: Fâilâtün fâilâün fâilâün fâilün
… “Aklınà mecnunların tahsin ki ketm-ii râz edip; / Geh sipihree, geh der uu dîvâre söyler söylese” bir dîvân şâirindir. Osmanlı devrinde, hoca, başarılı talebeye, “âferin” manasında, not defterina “tahsin” yazardı.   
 
 
     NOTUM (Cahit Öney) > Namaz kıldıran’ın, Kore Tugay Komutan Tuğgeneral Tahsin Yazıcı (Manastır 1892 -17 Şubat 1971 Ankara) ve arkasındakilerin de Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Selâhattin Tokay ile 241. Piyade Alay Komutanı Albay Celâl Dora oldukları görüşündeyim
 
Şef: Mustafâ Keser.. Televizyon’da Fasl’ı, hoş!,
Tektir zekâsı, bilgi ve tecrùbesiyle O!..  24.03.20,18  22:29
Vezni: mef`ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
 
Tek bayrak!“ın kefîli: Recep Tayyip Erdoğan!..
Emperyalizme karşı: Recep Tayyip Erdoğan!..  16.06.2018
Vezni: Mef `ùlü fâilâtü mefâîlü fâillün
 
 
Farz oldu oy.. kazâya bırakmak büyük hatâ;
Sandık, diyor, önünde, Recep Tayyip Erdoğan!
Vezin: Mef,ùlü fâilâtü mef’âîlü fâilün  18,06.2018
 
Haçlar dikildi.. çarmıha germek zamânıdır..
Tayyip, Güzel, Şirin, MÜSİAD, Erbakan, Yarar!.
Vezin: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün
ilk yayını; 27.05.1998, ikinci yayın: 22.06.2018
 
     Güvencimiz, övüncümüz, Başkanımız!..
Emperyalizme karşı: Recep Tayyip Erdoğan;
“Tek bayrak!”ın kefîli: Recep Tayyip Erdoğan!
Vezin: Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün   09.07.2018        21:17
T
Taşra ıskartası İstanbul’da..
Korkmaz Allah’dan utanmaz Kuldan!..
VEZİN: Fâilâtün feilâtün fa.lün
 
 
Peynir, yumurta, kıymaya zam yok!.. yeter bize!..
Vezni: Mef,ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün  05.08.2018
 
90sa yaş, serin tutarak baş, ayak.. gezin!..
Çıplak ayakla marleye bas.. PIHTI olmasın!..
 
VEZİN: Mef,ulü fâilâtü mefâîlü fâilün               08.08.    20HH
 
Halkım,Dolar belâsını hissetmesin diye,
Peynir, yumurta, kıymaya narhın zamânıdır!..
VEZİN; Mef,ùlü fâilârü mefâîlü fâilün     10.08.2018  22:39  31.08.2018
 
Bir gastenin havâdisidir.. tercüman gerek :
Evvelki gün “Yumurta kanatlandı?” MANŞETi’..
VEZNİ; Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün       13.08.2018
Şâhid olsun Barla, Bitlis, Vân, Emirdağ, Nurs, Erek;
Bir neferden, orda, istimdâd-ı nùr etsen gerek!..
VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün   07,10,2018 Mevtayı kaçıranlara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..