Tebliğlerim

 

 

1) Arûz Vezni İle Türk Musikisi Usûlleri arasındaki Prozodik Münâsebet”

II.Milletlerarası Türkoloji Kongresi: 4/9.10.1976

Sunuluş târîhi: 05.10.1975

Neşri: İTÜ TMDK Nalan Leyla Goncal’ın Bitirme Çalışması

Dr.Cahit Öney’in Hayatı ve San’atçı Kişiliği”

Haziran 1996 Sayfa 21 – 35

 

2) Salât-ı Ümmiyye’nin Usûlü Hakkında”

IV.Millî Türkoloji Kongresi: 19/23.10.1981

Sunuluş târîhi: 21.10.1981

Neşri: Eylül 1987 tarih, 418 Numaralı Musiki Mecmuası

 

3) “Tecvîd, Tertîl ve Türk Musikisi Usûlleri”

IV.Milletlerarası Türkoloji Kongresi: 20/25.9.1982

Sunuluş târîhi: 22.9.1982 ve 23.9.1982

Neşri: Haziran 1987 tarih, 417 Numaralı Musiki Mecmuası

NOT: Tebliğimin daktiloda yazılışı 22.9.1982 Çarşamba 06.00’da bitti. Aksaray’da fotokopi ile çoğalttım. 12.30’da Fakültenin gazinosunda, sabahki oturuma 1 – 2 tebliğ geldiğini ve sunulduğunu; başkan Y.Tura’nın, “öğleden sonra tebliğ ve görüşme yok” dediğini söylediler. O gün 8 tebliğ vardı ve benimki 5. sıradaydı. Buna rağmen öğleden sonra gittim ve 15 – 20 kişiye karşı tebliğimi okudum. Ertesi Perşembe günü (dinleyici olarak) gittiğimde, yalnızca A.Güldaş’ın tebliği olmakla ve özellikle İzmirli dinleyicilerin istekleri üzerine, ikinci defa okudum.

 

4) “Hazret-i Mevlânâ ve Musıkî

V.Millî Türkoloji Kongresi: 26/30.9.1983

Sunuluş târîhi: 29.9.1983

Neşri: Aralık 1987 tarih, 419 Numaralı Musiki Mecmuası

 

 

VI.Millî Türkoloji Kongresi: 24/29.09.1984

Sunuluş tarihi: 25.09.1984 Salı

Neşri: Mart 1987 tarih, 416 Numaralı Musiki Mecmuası

 

6) “Türk Musikisi Usullerinde ‘VELVELE, UNSURU

İTÜ TMDK I. Türk Musikisi Sempozyumu: 21/23.12.1983

Sunuluş tarihi: 22.23.1983

Neşri: Mart 1984 tarih, 404 Numaralı Musiki Mecmuası

 

NOT: İstanbul Aydınlar Ocağında, Ankara Türk Dili Konferans

Salonunda ve Konya Selçuk Üniversitesi’nde verdiğim

Konferanslar bu web sitemde;Türk musikisi ana bölümünde

müstakilen sunulmaş ve nerede neşredildikleri de açıklanmıştır.

 

(Ankara) Türk Kadınları Kültür Derneği’nin 27-28 Nisan 1985 tarihlerinde Türk Dil Kurumu konferans salonunda düzenlediği “Türk Gençliğinin Müzik Eğitimi” konulu sempozyumunda sunduğum “Türk Musikisi Edebiyatı Orta ve Yüksek Öğretim Seviyesi İçin Nasıl Programlaştırılabilir?” başlıklı tebliğ

NOT: Gültekin Oransay’ın Tebliğinin sunulduğu oturumun başkanı: Ercümend Berker .. Bu tebliğinin tartışması: Dr.Cahit Öney söz alarak; Türk musikisi usullerinin “katlamalı” değil, “eklemeli” olduğunu; a) 9 zamanlı usulün, 3’ün katı olmayıp, 4 zamanlı usule 5 zamanlı usulün eklenmesinden meydana geldiğini b) 16 zamanlı Çiftedüyek’in baş tarafına 4 zamanlı Sofyan eklenince 20 zamanlı Fahte, Fahte’nin baş tarafına Sofyan eklenince Çenber usulünün meydana geldiğini ileri sürmüştür. Öğlen tatilinde de yazı tahtasının fotoğtafını çektirmiştir. (Bu özellik, Müzikolog Fatma Adile (Başer)’in Önlisans çalışmasında belirtilmiştir.)

BU SEMPOZYUM HAKKINDA NOTLAR:

1- Teblğimin başlığını/konusunu Dernek tesbit edip bana bildirmiştir.

2- Dernek; sunulan tebliğleri “TÜRK GENÇLİĞİNİN MÜZİK EĞİTİMİ başlığı altında kitaplaştırmıştır:

Kadıoğlu Matbaası 1985 184 sayfalık bu kitabın 109 – 124. sayfalarındadır. Sempozyum’un açılışında Dernek Başkanı Sabahat Gülay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu konuşmşlardır. Tebliğ sunanlar:

İlk gün: Ecz. Memduh Memduh Cumhur, Dr.Alâeddin Yavaşça, Tülin Yakarçelik, Av.Ercüment Berker, Yavuz Özüstün, İkinci gün: Dr.Cahit Öney, Cinuçen Tanrıkorur.

Sunulan tebliğler :

Ecz. Memduh Cumhur: Türk Mûsikisi Tarihi orta ve yüksek öğretim seviyesi için nasıl programlaştırılabilir? (Sayfa 99-108)

Dr. Alâeddin Yavaşça: Cumhuriyet dönemi Türk mûsikisinde dernek ve benzeri halk okullarının yeri ve önemi. (Sayfa 54-64)

Tülin Yakarçelik: İlk ve orta öğretimde Türk mûsikisi ses eğitiminin ilkeleri ve uygulama yöntemleri. (Sayfa 65-74)

Av. Ercüment Berker: Geçmişten geleceğe Türk mûsikisi. (Sayfa 9-53)

Yavuz Özüstün: Ülkemiz müzik okullarında Türk mûsikisi eğitiminin amacı, uygulama yöntem ve sonuçları. (Sayfa 75-98)

Yalçın Tura(gelmedi): Kompozisyon imkânları açısından Batı ve Türk mûsikisi sistemlerinin benzerlik ve farklılıkları.

Dr. Cahit Öney: Türk Mûsikisi Edebiyatı orta ve yüksek öğretim seviyesi için nasıl programlaştırılabilir? (Sayfa 109-124)

Cinuçen Tanrıkorur: Türk sazlarının ve saz
mûsikisinin tarih içindeki gelişmesi (Sayfa 125-184)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Visited 186 times, 1 visits today)