1. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Feilâtün (Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün (fa’lün)| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

                  

     Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün) (1)

 
                    Arşı ta’cîz edecek âh u şikâyet birgün..
                 Olma nevmîd.. okuyanlar çıkar_elbet birgün…
                                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                 Diyemem sizlere “1500’ü aşkın BEYTim”;
                 Mal-beyânında bulundum sanacak Mâliyeci!..
                BEYT kelimesi EV mânâsına da geldiğinden; hep BEYİT demeyi tercîh ettim… 

    1. Âb-ı rù, bir de tekàpù bize zül geldi diye;
    2. Taşra kaldık cühelâ meclisinin semtinden!..

………………………………………………………………………………………………….

  1. Bülbül-ii bâğ-ı İrem’dim; eşi yok, dünyâda;
  2. Oldu feryâdıma mâni’, beni susturdu felek!..

…………………………………………………………………………………………………….

  1. Sen ki yıllar-boyu kuş tutmadasın, ağzınla;
  2. “Ünlü?” olmak dileyenler, ısırırken köpeği!..

……………………………………………………………………………………………………..

Sundu dünyâya ikiz yavruyu  Aydınlanma”;

Darvinizmin ve de Marksizmin_inançsız anası!..

….Anadolu aydınlanması……………………………………………………………………..

Verdi telkîn ile îdâma karar, Yassıada;

Menderes; şâhidiniz mahkeme-ii kübrâda!..

……………………………………………………………………………………………….

Çizdi mânâlı şekiller, tükenen mum, duvara;

“Yeter artık!” diyerek hâtime çeksem şiire!..

…………………………………….23.10.1975……………………………………………

Sence bir, bence değildir “hala, hâlâ” ve “halâ”..

Bu nasıl alfabe?.. Çıkmaza girmiş, imlâ!..

                  ………………………………………..16.07.1985……………………………………………..

Sokmadık düşmanı biz kal’a ve tersânelere;

Sızdılar hîle edip medyaya, dersânelere!..

……………………………………….03.07.1986…………………………………

            Değiş etmiş 1 avuç inciyi arpayla horoz;

24 perdeye verdim güzelim yıllarımı!..

 …………………..24 perde: millî mùsıkîmiz..(mürsel mecâz)……………….

İlmimin kırkda birinden veririm, farza uyup;

“Şöhret”in düşmanıyım; bir yazarım, bin okuyup!..

……………………………………………………………………………………………………………

Çok güzel bir oturum.. Zeybek‘i tebrîk ederiz..

Hoplayıp zıplayarak güldü Murat Bardakçı!..

………………………………17.08.2009…………………………………………

Sen ki Ay’dan ve Güneş’den biliyorsun vakti;

Muhdesin tâbiisin.. biz, ezel-ii âzâliz!..

28.11.1970    Bakınız: Mesnevî Şerhi (Tâhirü’l-mevlevî)  Cilt: 3  s.747) ….

Kişi gözden de düşer, elden_ayaktan düşse;

Bir meseldir: Yem_olur kuşlara kurt, ölmüşse!..

………………………………………………………………………………………………………

Bir devirdir ki Fransız size der: Jön Türkler!..

Geçti yıllar; size denmekte bugün: Bön Türkler!..

……………………………………………………………………………………………………….

Gayrıdan çâre masal.. dinledi millet ninni..

Türkü söylerken ararmış, el_elin eşşeğini!..

………………………………………………………………………………………………….

Yerli cevherlerimiz hizmete âmâde.. çağır..

Çobanın gönlünü alsan, tekeden süt çıkarır!..

…………………………………………………………………………………………………..

Türlü ünvân ile zûlm etmede erbâb-ı fiten;

Kötüdür fitne çıkarmak, adam_öldürmekten!..

…………………………………………………………………………………………………………

Korkma! Üç-beş kişi saldırsa da çökmez yapımız;

Horasan harcı katılmış.. bu temel, muhkemdir!..

………………………………………………………12.07.1972…………………………………………

Ham hayallerle avunmak?.. Hani gerçekçi idi?..

Cephe yekpâre imiş.. çıkmadı bir tek çürük_oy!..

…………………………………………03.07.1977……………………………………………………..

Şu azınlıkdaki azgınlığı gör.. hâli bitik!..

Ekseriyyette zafer, 3.7.77’de!..

…………………………………………………………………………………………………

Tek ışık var bize rehber.. o da Kur’ân-ı Kerîm;

Başka yol, başka ışık tâlibi hüsrâna gider!..

 ………………………………………..09.07.1977………………………………………                                                

Siyasal güçle gelen Çankaya’nın başbakanı;

Sayısal güçle döner, boynu bükük, Çankaya’ya!..

………………………….03.07.1977……………………………………………………..

Saydılar Kıbrıs’ı Rum Devleti, Lüksemburg’da;

Rum’a tâbî bir_azınlık görüyorlar Türk’ü!..

………………………….14.12.1997…………………………………..

Gördü millet ne demekmiş, ne imiş “hakça düzen”;

Vergiler geldi hemen pencereden tencereye!..

………………………………………….06.05.1978……………………………………………………….

Taşçı mahdùmu taş_atmış dibi yok bir kuyuya;

Sesi gelmezse taşın, kanmayacak kimse suya!..

……………….1987  “Süper emeklilik”…………………………………………….

Portakal satmak_için gördü gidip Çinlileri;

Bu ticâret politik.. ayva alıp döndü geri!..

………………………………………….09.08.1985……. Özal …………

Kırk yıl_evvel bu mukaddes yükü devretti selef;

Devr ü teslîme hazır, bekliyoruz.. nerde halef?..

….İslâmî Edebiyat  Ocak 2010 Sayı 50 ………………………18.08.1985…………………….

İşçi, memurla yetim, dul; küçük_esnaf yandı;  

Bir alevmiş ki şu zam; merhamet,_ insaf yandı!..

…………………………………..29.12.1985………………………………………………………..

Der: “Ya İslâmı seçersin, ya da ekmek kapısı!..”

Bilmiyor.. cümlemizin rızkına Allàààh kefil!..

Anadolu aydınlanması……………………………………………………………………..

Her seçimden yenilip çıktı da Mes’ut Yılmaz;

Mokasen, şapka ve postalla hükûmet kurdu!..

……………………………Temmuz 1997…………………………………………………………

Dinlemez senfoniden başka müzik derlerdi;

Bir de baktık Hacıbektaş’da semah âşığıdır!.

……………  16.08.1997  tören günü  …………………………………………………….. 

Halkın_arzùsuna rağmen ne yapılmışsa, ezâ!..

Var mıdır, söyle, “muâsır medeniyyet”de zulüm?’..

………………………………………….. 21.12.1997………………………………………………………….  

“İş yok,_aş yok!” diye feryâd ediyorken doğulu;

Bir ziyâfet çekivermiş bale, Harranlılara!..

…………………………………………….24.10.1998…………………………………………….

Dedi: “Kur’an ve Ezan var da, Şerîat yoktur!..”

Böyle câhilce sözün sâhibi sultân olmuş!..

………………………………………………………………………………………………………..

Telefon dinlenecek.. sözde masun meskenler!..

Yaşlılar gördü: Bu yol, devr-i dilârâya gider!..

 ……………………………………. 17.06.1985 ………………………………………………..                     

Savaş_açtık gözü kör cehle.. ilimdir yolumuz..

İlmi emreyledi.. Kur’ân-ı kerimdir yolumuz!..

………………………………………….30.11.1984…………………………………………..

Ne hacâlet! Meded_ummuş Karaçam’dan Karataş..

İstifâ türküsü söylettitiyor matrùda!..

……………………………………    28.10.1976  ……………………………………………

Pâdişah mâcunu kâr etmedi Halk Partisi’ne;

İktidarsızlığıdır bence sebep, dırdırına!..

………………………………………..03.07.1977……………………………………………

Kiremit kalmadı sağlam.. deli insin damdan..

Bir ricâmız daha var: Vazgeçin_artık zamdan!..

………………………………………………………………………………………………………..

Zikriniz; kuytu sokaklar gezerek av’avedir!..

Zikrimiz: Besmeledir, Hamdeledir, Salveledir!..

……………………….Nisan 1993  sayı 20  İSLÂMΠ EDEBİYAT’dan……………….  

Seni bir-parça yakınsın diye meskût geçtik;

Bir paragraflık_işin var.. ne olur zırvalama!..

…………………………………………26.02.1978…………………………………………..

Patlayan çöplüğe yâhut sele verdin kurban;

Ey garip; gelmesen_İstanbul’a olmaz mı idi!..

…. Umrâniye çöplüğünde patlama; Alibeyköy dere yatağıında sel baskını

sebebiyle buralardaki gecekondularda ölümler..    ……………………………

Solda Erdal’la Bülent aynı merâmın sesidir;

Biri ırsî, biri kisbî, Paşa’nın vârisidir!..

……………………………………….22.09.1986…………………………………………..

Girmemiş, girmeyecek câmie, zındık..  lâkin;

Türkçe olsun diye tutturdu ibâdet, bizde!..

…………………………………………………………………………………………………………

“Hâkimiyyet gene millette!” demek mümkün mü?..

Sayısal güç siyasal güçle yenik düşmüşse!..

……………………………… 21.06.1977……………………………………………………………….

Bir hayâl oldu demektir büyük-endüstrimiz :

Benzin_istasyonu açmakta bakan’lar şimdi!..

………………………………..14.05.1978……………………………………………………

“Kalkın_ey ehl-i vatan!” dendi mi titrerdi zemîn;

Etmişiz sanki bugün meskenet_uğrunda yemîn!..

…………………………………………………………………………………………………

Sen ki târih yazıyorsun.. ele al “gizli dün”ü;

Anlatırsın niye ısrâr ile “evvelki gün”ü?..

…………………………………………………………………………………………………

Menderes, Zorlu, Polatkan’da sukùt etti hukùk…

Bu üç_îdam mı veren, darbeye, meşrùiyyet?..

……………………………….16.09.1997……………………………………………………

Kanayan bir yaradır, tutmayacak, belli, kabuk…

Menderes, Zorlu, Polatkan’da sukùt etti hukùk!..

……………………………….14.06.1985……………………………………………………………… 

Özalizmin yapılır şöyle veciz târîfi:

“İşi kurmak ve götürmek malı, dönmek köşeyi!..”

……………………………….Aralık 1993……………………………………………….

Girdik evvelce şeker, gaz, çivi, cam kuyruğuna;

Şimdi mallar giriyor peş-peşe zam kuyruğuna!..

…………..01.07.1985    Nott: 1957’de ..çivi, cam, kahve, kalay kuyruğu vardı ………………

Arka çıkmakda iken türbana 87’de;

Çark edip döndü Perinçek niye 11 yılda!?..

…Anadolu aydınlanması……….CUMHURİYET 18.05.1987………………………….

(Visited 37 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.