17. BÖLÜM Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün 29.03.2016

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

AK Parti – CHP Koalisyonunda milliyetçi aydınlarımızın istekleri, Kültür ve Turizm bakanlığının tamâmen lâğvıdır ve ancak bu takdirde Eğitim bakanlığımız sözde değil, özde “Millî” olacaktır. 21.07.2015

Caz, dans, tiyatro, senfoni, ÇAĞDAŞ müzik. bale..         03.12.2014

Hâkim durumdadır PARALEL SAN’AT  âfeti’…

… [ Öğren!. Ezanla ninniden almış makamları; / Hor görme mùsıkîmizi.. öğret okulda da!.. ] , [ Yok ihtiyâcı Türkiye’nin ÇAKMA KÜLTÜR’e; / Yùnus – Beyatlı çizgisi; tanbur, kemençe, ney!.. ] , [ Söylerse şarkı, öğretecek zevkle güftesi; / Nâbî’yi, Mehmed Âkif’i, Yahyâ Kemâl’i de!.. ] , [ Millî müzik, yerel yönetimlerde yer bulur: / Mektepler öğretir, Batı’nın mùsıkîsini!. ] , [ Yoktur cevâbı: Sırtını dönmüş.. aceb niye; / Türk mùsıkîsi dersine TALİM ve TERBİYE?? ] , [ Vermiş Turizm bakanlığı “dersler , program”ı; / Uymak zorunda emrine TALİM ve TERBİYE?!?! Not: Beyitlerin vezni:Mef, ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün ]  …

(Vahşî fakat hukukçu Fıransız)’dan anneye
Tehdîde bak! “Başörtünü aç, al çocukları!”..
… 29.11.2014 YENİ akit s.1 manşet-üstü: [ Fransa’dan modern gavurluk  Başörtünü aç çocuklarını al  Fransa’da yaşayan Hülya Beyazıt, elinden alınarak koruyucu ailelere verilen çocuklarını geri almak için hukuk savaşı veriyor. Beyazıt, Fransız mahkemesinin, komşularının şikâyeti üzerine elinden alınan 5 çocuğuna kavuşması için başörtüsünden vazgeçmesini istediğini, ama başını kesinlikle açmayacağını söyledi. Çocuklarının koruyucu aileler yanında Türkçeyi unuttuğunu söyleyen acılı anne, Fransız mahkemesinin kararlarını ve isteklerini asimilasyon olarak niteledi.]   [ Dr. Cahit ÖNEY: Gayrımüslim devletlerin her düzeyde mahkemeleri, Müslümanların şahsen ve ailece din ve mezheblerince yaşamalarına ve çocuklarının bir arada ve İslâmî ortamda yetişmelerine müdâhale edemez. ]    …
Hâkim karar verir, “ana mestùredir!” diye;          05.12.2914
Serpiştirir gâvurlara, kardeş çocukları !..
Zengin-fakir bir işçimiz öğretsin onlara;                            05.12.2014
“Biz uygarız!” diyen AB, bilmez tahâreti !..
“Biz uygarız!” diyen AB, bilmez tahâreti..            05.12.2014
Çok kullanır madamları parfüm, deoodorant!..
            
                                                                                                              -:-

                                                         BEDELLİ ASKERLİK

Bir site sahibi düşünür olarak, Bedelli askerlik konusunda fikrimi, kısaca arz ediyorum:

        Tahsîl olacak 18.000 Liranın, 3.000 lirası;  bedelsiz askerlik yapana, terhis tezkeresi alırken  verilmelidir.(03.12.2014)

-:-

Yokmuş meğerse haddini bilmezliğin sonu:                        12.12.2014
Denmekte şimdi “eskimeyen harf”e “eski harf!”
Mânâsı kalmamış.. bırakın hüsn-i hattı da;
A’mâların diyârını heykelle süsleyin!..
Aklınca haykırıp duruyorsun “Hukuk!” diye;               15.12.2014
“Kànun”la verdi hükmünü Hàkim ve Savcılar!..
Kànunlaşır “Hukuk”  Yüce Meclis’de.. bilmiyor??..       15.12.2014
Te’sîr eder  “Hukuk!” diye Hâkim ve Savcıya!..
İnsan, korur, savaşsa da can, mal ve ırzını;            17.12.2014
Zâlim!  Seçer şehâdeti İslâm Mücâhidi!..
Görmem nasib değil: Site kurdum.. bedâvadan;        18.12.2014
Son yıllarımda ilgiyi, Ahfeş kadar bile!..
Her hâlü kârda seçmeniniz oy verir, fakat;
Etmez hayır-duâ size me’mùr emeklisi!..
“Kuvvetli şüphe” , “Zâbıta-i mânia”yla eş..          19.12.2014
Tek maksadı, “Hukuk-dışı infâz”ı önlemek!.
Etmişti bedduà, dönüyor kendi nefsine!..                 20.12.2014
Bülten kızarmak_üzre.. düşünsün Sam Amcası!..
20.12.2014 TAKVİM s.1 Manşetden:  Savcı, yakalama emri istedi, Hakim onay verdi. Şimdi sıra Kırmızı Bülten’de …
Kàrîi her sabâh_onu dörtgözle bekliyor..                     20.12.2014
VAHDET’de buldu Cübbeli Ahmet Hoca’yla rùh!..
… kàrîi : okuyucusu …
Etmiş nüfuz, Gülen, niye holdinge, bankaya?..           22.12.2014
İmkân verir hatâsını tashih, tevessüle?..
Almakta “PARYA” aylığı doktor emeklisi;                     23.12.2014
Asker, Hukukçu, Mülkiye mensùbu “ZÂDEGÂN” !
KAST SİSTEMİYLE; İmtiyazlı, sınıflı ayrışmış bir kitleyiz!
Âdil BAREM USÙLÜnü, Gürsel Cemal, yıkan!..           24.12.2014           
Kànun değil de Başbakan emriyle al, MAAŞ!..
                                                               -:-
Türk mùsıkîsi öğretemez bir yabancı dil;        25.12.2014
Şarttır; Arapça, Farsça ve Osmanlı Türkçesi!..
 Muhterem Başbakanımız ve YÖK Başkanımız,
      Türk mùsikîsi teori ve güfte kaynak kitapları Farsça, Arapça ve edebiyâtıyla Osmanlı Türkçesi iken; Millî mùsikîmiz düşmanı Batıcılarımız, Türk mùsıkîsi konservatuarlarımızda karier yapmak isteyen mezunlarımıza, İngilizce ve diğer Batı dillerinden birisinden imtihânı şart koşmuşlardır. Bu câhilâne ve kasdî şarta bir son vermenizi; Yard.Doç., Doç. olacak, tam teşekküllü Türk musikisi konservatuarı mezunlarına; Farsça veya Arapça veya Edebiyâtıyla Osmanlı Türkçesi bilmeleri şartı getirilmesi gerekli olduğunu saygılarımla arz ederim. 25.12.2014  
Türk mùsıkîsi.. Öğretecek zevkle güftesi;
Nâbî’yi, Mehmed Âkif’i, Yahyâ Kemâl’i de!..
  Öğren!.. Ezanla ninniden almış makamları;
  Hor görme mùsıkîmizi.. Öğret, okulda da!  27.12.2014
                                                                   -:-
Tevzî bitince, atf-ı nazâr eyleyip, derim :
“İfşâ olundu müsteşarın zevki, kültürü!..”               28.12.2014
[ Bu Ödül ve tanıtma faaliyetlerini Belediyelerimiz başarı ile yürütmaktedir ve kendilerine minnettârız. Kültür bakanlıklarımızdan, Millî kültürümüzle ilgisi olmayan, CSO, Tiyatrolar gibi Millî kültürümüzü yok etmeğe uğraşan; şeklen-bağlı olduklart Cumhur Başkanlığı, Hükümet(Kültür bakanlığının) (tayin, görevdenalma, nakil, çalışma programlarına, sahnelerine..) müdahaleyi önleyen, 1949 tarih 5441 + 4848madde 31 gibi kanunları mülgà kılmanızı bekliyoruz!. ]
Öğretmenin bilir mi ki Osmanlı Türkçesi??..
Öğrenciler nasıl yetişir kendi kendine??..     30.12.2014
“DEVLET TİYATRO OYNATAMAZ!..”  ERDOĞAN sözü!..
Oynar muhâlefet, “Lâfa tutmak”la, bir oyun!..                             31.12.2014
… 17 Mayıs 2013 HÜRRİYET> Devlet Tiyatroları ile Opera ve Balesi tarihe karışıyor. Başbakan Erdoğan: Devlet eliyle tiyatro olmaz” diyerek özelleştirilmesi sinyalini verd, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi tarihe karışacak …
Milyar sunuldu Senfoni, Dans, Pop, Tiyatro’ya;
3 – 5 kuruş da BÜTÇE’de Türk mùsıkîsine!..          I- 22.10.2013   ıı- 31.12.2014
İlk, Avni Akyol açtı, devam: Fikri Sağlar’ın;
Yok saydı MÙSIKÎMİZ’i San’at Okulları!..         31.12.2014 , 01.01.2015
… Sayın Cumhur Başkanımız, sayın Başbakanımız: Türk musikisi öğretimi yasak olan Güzel Sanatlar Meslek Liseleri’nin ilkini Avni Akyol İstanbul’da Erenköy’de açmış ve Fikri Sağlar bu sayıyı 10!a çıkarmış idi.. …       01.01.2015  oo:01 > İlköğretim Okulları kapatılıp GÜZEL SANATLAR LİSESİ faaliyete geçecekmiş. Kapanan okulun öğrenci velisi, uzak okullara çocuğunu göndermek için servis parası veremeyeceğini 15 dakika önce bir televizyon kanalında (BUGÜN TV) şikayet ediyordu. Yurdumuzdaki bütün Güzel Sanatlar Meslek Liselerini kapatınız ve hepsini Ilköğretim Okulu yapınız. Avni Akyol, Fikri Sağlar’dan önce bu nevzuhur kuruluşa ihtiyaç duyulmamıştı; çünkü, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı mezunlarının öğretmenlik hakları ellerinden alınmamıştı!!..
Ses yok KURUM’da.. hayli hatâ var konuşmada!..
Sorsan ARÙZ’a, “hâtıra” der.. “hâtırâââ” değil!..                02.01.2015
          İki büyük şâirimizden, iki ayrı vezinde ikişer mısra` ile delîl:
                    Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana;
                    Yine birşey yapabildim diyemem hâtırana!..
                          Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün)      Mehmed Âkif ERSOY
                     Kâmildir_o insan ki, yaşar hâtıralarla;
                     Bir başka kerem beklemez_artık gelecekten;
                           Mef,ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün                                    Yahyâ Kemâl BEYATLI
Türk Dil Kurumu Başkanlığı’na:
          Bir lugat kitabının değeri, kelime – deyim sayısıyla değil; aruz veznindeki telâffuz örnekleriyle ölçülür!..
Hâlâ 960’ı çekmekte Türkiye;
KAST sisteminde râzı olun %50’ye!..                 03.01.2015
Asker ve Zâdegân’a verin zam, zam üstüne..
Doktor, çeşitleriyle Mühendis’se Parya’dır!..              04.01.2015
… Zâdegân: Miietvekilleri, AYM, Hakim ve Savcılar, Polislerle Mülkiye mensupları..  Parya:Tabip ve Veteriner hekim, Teknik üniversite mezunu mühendisler; Ziraat müh., Diğer Fakülteler mezunları ve özellikle emekli maaşları ...
40’ıncı yıl bugün!.. 5 Ocak!.. yaşlı gözlerim;
Ârif Nihâd’ı rahmet-i Rahmâna yolladık…            05 Ocak 2015
Ak Parti’siyle uğraşıyor sağ, sol, iç ve dış;             06.01.2015
Akim değil; akıiiim kalır hep plânları!..
“Serbest fikirde ölçü, sınır yok!” diyenlere;          08.01.2015
Versin düşünme fırsatı, “Pâris’de katliam” !..
Ben şâirim.. arùza bürünmüş beyitlerim!..              12.01.2015
Saymam kusur, hakàrete yoktur tahammülüm!..
Evvel, denirdi; karkatürist: güldüren kişi!..                                      12.01.2015
Hiçkimse ses çıkarmaya çizgiyle küfrüne?..
Asker ve ZÂDEGÂN‘a verin zam, zam üstüne.         ı- 04.1.2015   ıı- 13.1.2015  
Doktor, çeşitleriyle Mühendis’se PARYA‘dır!..
… 2015 Bütçesi Resmî Gazete’de yayımlanalı günler geçti ise de; KAST SİSTEMİ gereğince, yüksek tahsilli PARYA mensublarının emekli maaşları BAŞBAKANLIKÇA henuz takdîr ve îlân olunmadı.   …
“Başkan ve Örgüt” oldu “Aziz Yıldırım, Kulüp” ?..        13.1.2015
Kànunla bağlı Devlete “Futbol kulüpleri” !..
… 28.5.1986 yayım tarihli, 3289 Numaralı Kanunla Devlete bağlı kuruluşlara “Suç örgütü” olmaları iddiasını, hukukçu olmayanların kabul etmeleri çok zor! …
Esnaf kızıydı.. türküde seslendi memura…
“Ben, esnaf oğluyum!” yeni bir türkü güftesi!..                    15.1.2015
… Halk türküsü: Ben bir esnaf kızıyım, memurlara yaramam!  …
Aç kalmak istemez, yaramam derse memura;                15.1.2015
Âmir görünce, başka bakar esnafın kızı!..
Kes Hazret-i Muhammed’i tahkîri.. küfrünü!..           16.1.2015
Mehmetçik’im.. ne Charlie, ne bir başka soytarı!..
16 Ocak 2015 Cuma Vahdet s.6 Mustafa Özcan  Köşe-yazı başlığı: Charlie değil Mehmetçik!...
KAST sistemiyle memuru bölmüş sınıf, sınıf..                      17.1.2015
Kànun değil de, başbakan emriyle al maaş!..
1975’de Hindistan’ın, kanun çıkarıp terk ettiği KAST SİSTEMİ ayrımını, aynı yıl Süleyman Demirel Hükümeti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değiştirdiği 36. maddesiyle kabul etmiştir. Günümüzdeki hâliyle ŞEFFAFLIKı temin imkânsızdır.  
Bir parya, kul mudur, sana, memur emeklisi?..            18.1.2015
Az geldi zam.. vekilleri gör zâdegânbaşı!..
18 Ocak 2015 Pazar Vahdet s.1’den: (…) Vekillerin dönem bitiminde alacağı kıdem tazminatı rakamının yaklaşık 700 bin lira civarında olacağt bekleniyor.
Haksızca saldırır Batı, çizgiyle, hasmına;            19.1.2015
Bir hastalık ki, “İslâmonevroz?” kibarcası!..
90’da Âzerîlere saldırdı Gorbaçov..               21.1.2015
Târîhe yazdı “20 Ocak katliâmı”nı!..
… 20 Ocak 1990’da târîhe düşen kara lekeyi unutmak mümkün mü?. …
Devlet, tiyatro oynatıyor.. istenir diye?..              26.1.2015
İster çoluk-çocuk karagöz, kukla, hokkabaz!..
Din gayretiyle haksıza torpil yapılmasın!..
Zannım: YASAKLAMAZ STRAZBURG SAVUNMAYI!..        28.1.2015
Zannım: STRAZBURG, PERİNÇEK’in itirazını; yalnızca düşünme/ifade hürriyetini serbest kılma açısından değil; bir suçlama karşısında savunmayı engelleyen sübjektif bir kararı kaldırma bakımından da inceleyecektir.
TRT Spikerlerinin dikkatine:
Yanlış telâffuz örneği:  Meeesut, Davut, kıtaaa,     30.1.2015
Âaasâ, sahaaa, vakaaa, azamî, hâtıraaa, neşe!..
… Türk Dil Kurumu; Mes’ut, Dâvut, kıt’a, asâ, sâha, vak’a, âzamî, hâtıra, neş’e kelimelerinin, spikerlerce doğru telâffuz edilmesini TRT’den isterse müteşekkir olurum.   …
Yoktur misâli.. Sùriye’nin hâli, bulmaca :                    31.01.2015
Îran, Sam amca, Rus.. Esad’ın dostu, kankası!..
Asker, hukukçu, mülkiye mensùbu zâdegân;
Kast sisteminde noksan olan, sâde mahraca!..
… 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 35 ve özellikle 36. maddesi mülga sayılmalı; memur ve emeklisi maaşları/aylıkları, 26 Mayıs 1960 tarihindeki tahsil ve kıdem yıllarını dikkate alan tek katsayılı barem esasına göre TBMM tarafından kanunlaşmalıdır. 30 yıl çaiışıp memur emeklisi olan hakim, savcı, uzman hekim ve yüksek mühendislere verilen emekli ikramiyeleri ile net 3 aylık maaşlarını açıklayabilir misiniz? …
Devlet ki öğretir Batı san’at ve zevkini;             11.02.2015
Milletten istiyor oy’u, bîgâne partiler!..
… 5 Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – 25 Batı Müziği Devlet Konservatuvarı; Devlet Tiyatroları, Operası ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestası özel kanunlarla kurulmuş ve tüzel kişilik kazandırılmış olduğundan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bağlı kurululuşları gösterildiklerii halde, bakanlık, hükûmet ve hattâ Cumhuröaşkanlığı söz geçiremez. Bakınız: CSO Meydan Muharebesi …
Seçmen diyor ki, vermeli bir Başbakan cezâ,     18.02.2015
Yanlış telâffuz eylese me’mùra ismini!..
… En büyük âmirinin ismini hiç olmazsa 13.00 ve 19.00 TRT haber spikerlerinin Daavutoğlu şeklinde telâffuz etmesini bekleyenlerin tercümânıyım.  …
Âyarlamacı!
Bir yolcu.. Rabbenâ diye teklîf eder, azık..     19.02.2015
Âkif dilyle “Millet-i merhùme” der: Yazık!..
Öğren: “Hayat kadınları” aslında “fâhişe”,               20.02.2015
Teşhirci kız, kadın dolu, “metres”se “sevgili”!..
Üstünlüğünde şüphe mi var Türk hukùkunun?..     21.02.2015 
Bâş üzredir mübâşiri, hâkim ve savcısı!..
Ahlâkı, zevki, şi’ri güzel bir nümùnedir;                 21.02.2014
Ekrem Kılıç ki der Yemenii, gönlümüzdedir!..
27 Mayıs uzantısı Kast Sistemi
“Özlük?” deyip de “hak”lara, torbayla zam verin!               22.02.2015
Âyar gerekli.. Parya değil, Zâdegâna denk!..
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 35, 36
Memurların bölündüğü, Kanunda âşikâr..       24.02.2015
Pek çok kayırma var 36ncı maddede!..
Millet ne bekliyor, ne sunulmakta.. cebr ile;           26.02.2015
Kast sisteminde kaht-ı ricâlin müsebbibi!..
Mes’uttu.. 60 öncesi, bağlıydı devlete;                          26.02.2015
Me’mur, hükûmet emrine bağlandı.. muzdarip!..
Memnun hukukçu; mülkiye, asker emeklisi;          06.03.2015
Mağdur hekim, mühendisinin her emeklisi!..
... Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Mehmet Müezzinoğlu: Emekli meslekdaşlarınızın hanımlarıyla görüşseydınız, maddî sıkıntılarının derecesini öğrenince yüreğiniz burkulur, belki de bir ân için istifâyı düşünürdünüz. 10.03.2015
Teklîfi ver de %10 insin, sayın Çiçek;                    07.03.2015
Zam! zam! deyip duran vükelânın maaşları!..
Sandıkta; çanta, torbada keklik görüp oyu;                 08.03.2o15
Âyarlamakta.. sâhib-i şöhret sayın Çiçek!..
Söyler Müezzinoğlu nutuk.. PARYA doktora!..         11.03.2015  13.03.2015
Dinletme “Kutlu olsun!”u 14’ü Mart’ının!.. 
... Sayın Müezzinoğlu: Sağlık Bakanlığı teklifi aldığınızda; “Hizmet süreleri aynı hakim ile hekimin emekli aylıklarının eşit olması” va’dini almış olmanız gerekmez mi idi?. 3 gün sonra, parya hekimlerin Tıp Bayramı’nı kutlayacaksınız!  13.03.2015 ekidir> Sayın Müezzinoğlu 2015  14 Mart kutlama mesajını 02 Ocak 2015 günü yayımladt ve kutlamanın, 13-14-15 Çanakkale Savaşı kutlamaları içinde Çanakkale’de olacağını müjdeledi. YORUMU EMEKLİ HEKİMLERE BIRAKIYORUM.
Parya der doktor, mühendis; yerse hakkın, Zâdegân;     15.03.2015
Rùz-i Mahşerdee verir elbet hesâbın, Rabbime!..
 Sıra-dışı VEZİN: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün
“-Hizmet dedin mi Millete, ücretsiz olmalı!”         17.03.2015
Al, torba torba ücreti sen, âfiyetle ye!..
… İlk mısra, zam bekleyen hekimlere, Dr. Müezzinoğlu’nunTıp Bayramı öncesi sözüdür. Kendisi ise torbadan (…) …
Mart 18; çekildi 13 Mart’a!.. gàye ne?..                  19.03.2015
Tıp Bayramı’ydı.. oldu Çanakkal’a Bayramı!..
… I- 18.03.2015 HÜRRİYET s.19> Bugün 18 Mart. Çanakkale deniz savaşlarında zafer 100 yıl önce bugün ilan edildi.
    II- İnternet’den> 11.03.1915 Hamilton’un Akdeniz Bağlaşık Kuvvey’i Başkanlığı’na atanması;  12.03.1915 İngiliz Deniz Piyade Tümeni’nin Arkanının Limni Adası’na gelmesi;  13.03 1915 Kitchner’in Hamilton’a Kara Kuvvetlerinin Kullanılması konusunda Yönerge vermesi;  15.03.1915 General d’Amade Emrindeki Fransız Doğu Sefer Kuvveti’nin Mondros Limanına gelmesi;  17.03.2015 Çanakkale Deniz Savaşı; 18.03.2015 Çanakkale Deniz Savaşı’nın, zaferimizle son bulması.
    III- II.Mahmud Hân’ın 14 Mart 1827’de açtığı Tıbbiye-i Şâhâne’nin bayramı İstanbul’da kutlanmalıdır, sayın Bakanımız. II.Mahmud Han: Vermeyince Mabud / Neylesin Mahmud!.. …
Meb’uslar ölse, yardımı olmuş: 150.000…                   21.03.2015
Çok usta bir “düzenleme”ciymiş Cemil Çiçek!..
… 21.03.2015 VAHDET s.4’de Nusret ÇİÇEK’in “ECEL TAZMİNATI” başlıklı köşe-yazısından alıntılar: [ .. 22 maddelik Meclis Başkanı Cemil Çiçek imzasını taşıyan kanun teklifi var. … Aslında ustaca hazırlanmış bir kıyaklama... ….. Maddenin ikinci fıkrası: “TBMM üyeliği sona erenler için bu yardım ölüm tarihi itibarıyla …. TBMM bütçesinden ödenir.” Bu para yaklaşık 150 bin TL tutarında. Seçilemeyene bunun yarısı tıkır… Peki %3 zam alan “bir garip öldü diyeler”e ne ödenir? Ona da 1 Ocak 2015 tarihi itibarı ile 1506.82 TL … Emekli olmayan milletvekilinin çıplak maaşı 15 bin. Emekli ise çift maaşı 23.200 TL.(sair ödemeler hariç). Biliyorsunuz bu maaşlar cumhurbaşkanının maaşına endeksli. … Görev yapmadığı halde ödenek ve yolluk parası almak da neyin nesi? …  ] Muhterem Nusret ÇİÇEK’in son sorusuna nâçiz cevâbım: Böylesine yolluğa, CEMÎLE denilebilir!…..22
Sayın Başbakanımıza:                                              26.03.2015 
Başkan Cemil Çiçek, “Sana yok!” der, emekliye..
Kimden kesip de torbayı doldurdu, kaç kere?..
“1 Nisan” şakası:
Meb’usların bekârları eyler hayır duâ;                 1 Nisan! 2015
Torbayla villa sunmalı.. evlenme yardımı!..
657/36
Asker, hukukçu, mülkiye mensùbu zâdegân;                  03.04.2015
Bir paryadır emeklisi doktor, mühendisin!..
Yıllarca, hakkı zammını, “Memur emeklisi”,           06.04.2015
Etmez helâl ve etmeyecektir, yiyenlere!..
Meltem Yavuz demiş ki, Eyüp’den, AKİT’te de :     06.04.2015
– Başkan!.. Takınma Hz. Râzık pozisyonu!..
15.02.2012 AKİT gazetesi s.15’de “Eyüp’de Meltem Yavuz”, şikâyetnâmesine: [ (…) Hz. Râzık’a vekâlet pozisyonundaki yetkililerin bilgilerine arz ediyorum. ] diye başlıyor!…
Atlattı çok şükür, takım alçakca baskını;               07.04.2015
Kalleş hücùmu boğdu Fenerbahçe sevgisi!..
Gangsterce bir plânda Fenerbahçe harcamak?..     07.04.2015
Atlattı çok şükür, takım alçakca baskını!..
Bulsun “emekli zammı”na kaynak, Cemil Çiçek;      21.04.2015
Meclis’de çok “düzenleme” yapmıştı, “torba”dan!..
… 21.04.2015 Gazeteler> Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kaynak göstersin, oyum CHP’ye!”…
                                                                    ********
Öğretse Devletim klâsik şi’ri, gençlere;               25.04.2015
Bilmez özel vezinli Rubâî; Gazel nedir!..
… Arif Nihat Asya’nın “Rubaiyyat-ı Arif” ve Şefik Can’ın “Mevlânâ Rubailer” başlıklı eserleri yayınlanmalı …
Dörtlük” yazıp çizip de, “Rubâî” demek hatâ;
Hiç kullanılmamışsa “Rubâî vezinleri” !..
Üzmekte lûtf(?)u “Sahte Rubâî“yle kàrii;
Dörtlük” demezse “İnci“, “Şiir“, “Damlacık” desin!..
Olmuş sonunda soylu nazım şekli maskara;
“Akrep” görüp, yok etti Rubâî’de “Ahreb”i!..
…  Rubâî’nin özel vezinlerinden, Mef,ùlü ile başlayanlarına AHREB denir.      Soylu = Klâsik …
                             
Neşretme, yaz.. yalancı-rubâî‘ye et devam;       18.05.2015
Derdin: vezin ve kàfiye bilmez,  yutar avam!
Şâir ve bestekâr.. yed-i tùlâya müstehak;      23.05.2015
Âsâr-ı nev-zuhùr RUBÂÎSİ MAVRADIR!..
Isrâr eder, yalancı-Rubâî yazıp durur..          24.05.2015
Hem öfkelen ve hem de tebessüm esirgeme!..
Gelmekte her yalancı-Rubâîye bir beyit..        25.05.2015
Bilmem, bu îtirâza Açıkgöz hocam ne der?..
90 yaşındayım.. Melekü’l-mevt’e muntazır..     26.05.2015
Yazmam vazîfe, mavra-Rubâîye reddiye!..
Yokken özel arùz‘u, “Rubâî” demek, fecî;           29.05.2015
İmzâ atınca “sahte“ye, derler: O, sahteci!..
Gençler bilir mi “Kıt’a”, “Rubâî” ve farkını?..    (1)30.05.2015
Öğretmiyor, bugün, Eğitim müfredâtımız!..
Yalnız vezin mi.. kàfiye dersen, bozuk o da?..    (2)30.05.2015
Gitmez ki böyle sahte-Rubâî-yazarlığı!..
       1969 baskı tarihli ve ARUZUN SÖYLETTİKLERİ başlıklı şiir kitabımın 216. sahîfasından bir Rubâîmi. örnek olarak sunuyorum:                                                      03.06.2015
                                      Zillet ve riyâ, sahtecilik buldu zafer!
                                      Şeytâna uyup, bâtıla meyletti beşer!..
                                      Bir yol göremem ehven-i şerden başka;
                                      Allâhım, acep hangisidir ehven-i şer?               24.9.1964
“Alt alta 4 satır” ve “Rubâî” de başlığı?!?!          04.06.2015
Hiç ses çıkarmıyor, niye Vahdet yazarları?!?!
AHREB özel vezinli RUBÂÎ geçerlidir;                10.06.2015
4 mısraında yer vere hikmet , muhabbete!..
…   Rubaiye özel AHREB vezinlerden şu ikisi sık kullanılmaktadır:
Mef,ùlü mefâîlü mefâîlü feul   //..//..//../  ve
Mef,ùlü mefâîlü mefâîlün fa’   //..//..////
Örnek Rubaim, yukarıdadır  NOT: Mısra sonundaki hece, kısa da olsa uzun sayılır… Üçüncü bir kalıp da şöyledir:
Mef’ùlü mefâilün mefâîlü feul //. ././ .//. ./
Her şey bu zamân_evinde nâçâââr geçer 
Uşşak/Aksak/Şarkı Güfte(Rubâî): Cemal Edhem Yeşil Beste: Suphi Ziya Özbekkan NOT: “çar” hecesinde şâir “Vurgu imâlesi yapmış: “çar” hecesi; ilki uzun, ikincisi kısa 2 hece sayılmıştır.
Et-tekrâru ahsen , velev kâne 180                    11,06.2015
Kandırma!.. Halka, sahte-Rubâî zarar verir;        14.06.2015
Bahs-et korunga, yonca ve fiğden.. yararlı ol!..
” Dörtlük” demez, yalancı-Rubâî’yi yutturur;       15.06.2015
Çekmekte derdi sîneye Vahdet yazarları!..
Vahdet’de Lütfü Şehsuvaroğlu’yla dertdeyiz;          19.06.2015
“Dörtlük” demez.. yalancı-Rubâî’de berdevam!.
Dörtlük!.. Fakat, yalancı-Rubâî’si Lütfü’nün;            20.06.2015
Vahdet’de, sol cerîdede bir ilgi bekliyor!.. 
                       ***************
Bir ses ki, yükselir.. AYM.. Zühtü Arslan’ın :        27.04.2015
“Yargıç ve yargı, olmaz uzaktan kumandalı!”
… Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi 53. kuruluş yıldönümü töreni konuşmasında: [ (…) Hukuk devletinde, uzaktan kumandalı yargı da, yargıç da düşünülemez. (…) dedi. ]
Ta’rîfi şöyle yaptı Recep Tayyip Erdoğan :          02.05.2015
Kumpas yapar; yasal görünüm, illegal yapı!..
Sandıkta, hercümerce izin verme seçmenim;      03.06.2015
Bekler Netanyahù, Sisi, Pensilvanik, Esed!..
Kast sisteminde “Mahraca” elzemdi.. olmadı!..           08.06.2015
Derdiyle “Parya”..  “torba”yı kaybetti “Zâdegân!..
… 08.03.2015 tarihli beyiti okuyunuz …
Zinhaaar uyma İblis’in_emrinde nefsine;                  12.06.2015
Haddin tecâzüz_eyleme, terk et tekebbürü!..
Ağzın ne söylüyor, kulağın duymuyor.. Koru…         24.06.2014
Fehm eyle sen: Edeb; çene çalmakla, kaybolur!..
… 24.6.2015 Vahdet “Yürek mi yedin Fehmi Abi?” başlıklı yazısından; Fehmi Koru: [ AK Parti kaybetme trendine girdi, gayrı iflah 0lmaz.  Erdoğan kendiliğinden Saray’ı brakıp Çankaya’ya geçsin. ] diyor  …
Kıldırma zamm-ı sùre-i Tebbet’le ey İmâm;   25.06.2015
Ümmüü Cemîl, Ebù Leheb_ahfâdı incinir!..
Aç gözlülük!.. Kabak tadı vermekte karpuzum!..       29.06.2015
Etsin zarar ekenleri..  Sabret;  bu yaz yeme!..
Öğren de gel!.. yalancı-Rubâî yakışmıyor!..                   30.06.2015
Vahdet’de kimsenin sesi çıkmaz.. acep neden?..
Kul hakkı zerre kalmadı uhdemde Yâ Gafùr;    23.04.1978  1-5.Bölüm  2-03.07.2015
Yalnızca borçluyum Sana.. affet günâhımı!..
Zâlimlerin getirdiği sistem değişmeli..                10.07.2015
Etmen gerekli tasfiye 60’la 80’i!..
60’da parçalandı bütün: Parya, Zâdegân!.. 22.08.2015
Hakim ve Kaymakam ne alır, sor; Hekimse, ne?..
Parya sınıfından yüksek tahsilli devlet memurları aylıklarının 2016’da yüzde kaç zamlı olması gerektiğini hesaplarken, 6 ay öncekiyle mukayese; yüksek tahsil yapmış kimseleri tatminden uzaktır ve her birini Subay, Hakim, Savcı, Kaymakam maaşlarıyla Hiç olmazsa sâdece emekli maaşlarıyla” karşılaştırıp eşitlemek, adâlet-hâkimiyet-vesâyet.. düşünceleri yönünden önemlidir. …
Mısrada âzamî olacaktır 13 hece..
Yaklaştınız ne mutlu Rubâî hatâsıza!  13.07.2015
… Sayın L.Ş. Yakında hatâsız Rubâînizi tebrîk ederim, inşallah…
NOT: Aşağıdaki beyitte, “Edebî San’atlar”dan , özellikle Kinâye, Târiz, Tevriye kullanılmıştır.
Beyhùde haftalar.. Ali Nar.. Çıktı âkıbet;
hastâne-ii garib-gurebâdan cenâzesi!  28.07.2015
… Sevenleri olarak, Cenâb-ı Hakk’a, haftalarca, bizlere bağışlaması için duâ ettik.. Vefat târîhi: 16 Temmuz 2015  Allah(c.c.) rahmet eyleye… NOT: Sayıları artan milyarderlerimiz, milyonerlerimiz ile devlet büyüklerimiz özel hastanelere gidiyor. Diğer bakanlıkların değil de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu‘nun lağv edilmesi, Devlet hastanelerinin kifâyetsizliğini gizlemek için mi diye düşünenler haksız mı? EK> 10 Ağustos 2015 tarihli HÜRRİYET s.12’de Noyan DOĞAN’ın SGK 1.6  milyar lirayı nereye harcadı? başlıklı yazısından: Kaba bir hesap yaptım. 2011’den 2014’ün sonuna kadar 4 yılda sigorta şirketleri, SGK’ya trafik kazalarında yararlananların tedavi giderlerini karşılasın diye 1 milyar 600 milyon lira para aktarmış. Nerede bu para? Belli değil. Tedavi giderleri için harcanıp, harcanmadığı hiç belli değil. …
Dârüşşifâ?.. Emîr-Ümerâmız, Özel’lere?..                  28.08.2015
hastâne-iii garib-gurebâ?.. Yaşlı, gitmeye!..
… 70 yaşlarındaki hastalar.. Hergün birisi vefat etse; yaşlıydı zâten.. hergün serum taktık ama.. derler.. ARAŞTIRMA hastanei bile olsa..  …  
Tercîh eder misin taşın ardında kalmayı?..  03.08.2015
Millet diyor ki: Yangını seyretme Bahçeli!.
“Kün!” emri Mâsivâ’ya hayat verdi.. mutlakà;
“Rahmân”a, “İsm-i âzam O” dersem, günah mıdır?. 03.08.2o15
Kim dinlemişse, bağrını yakmış şiirlerin;         23.08.2015
Harfâşinâ diyor ki: “ZEBÂNΔyi mahlâs al!..
Sandık bahar gezintisi.. bindik alâmete;      27.08.2015
Maytap, fişek patırtısı.. vardık kıyâmete!..
Devlet tiyatro oynatıyor, Tayyip Erdoğan!..   01.09.2015
“Türk Mùsıkîsi” yok da programda, “Nağme” var?
… İsmet Paşa’nın, gider ayak, 1949’da çıkardığı 5441 sayılı Devlet Tiyatroları Kuruluşu Hakkında Kanun hâlen geçerli. Kanunla kurulmuşuz diye, sözüm ona bağlı oldukları Bakan’a kafa tutuyorlar. TRT’ye gelince> (TRT Radyo)da anons adı Türk Musikisi değil de “TRT Nağme”.. TRT TV Müzik’te… Türk Muslklsi değil de “Nağme”, “Nağmeler”, “Mucize Nağmeler”, “Akşam Sefası” gibi lâflar, PROGRAMDA kullanılıyor. Türkçe de bilmiyorlar: Akşam Safâsı demek gerek.. Sefa, sefihlik demek.. Osmanlı Se harfi ile yazardı..Safâyı ise Sat’la..  Bu programlarda 24 sesli/perdeli Türk musikisi sazları yanında 12 ses verebilen Piyano, Akordeon, Perdeli Gitar’a da yer verilmesi  hatâ, ve  saygısızlıktır. Türk musikisi icrâsında notanın dışına çıkıp, kadın ve erkek karşılıklı okumalar ilim dışı ve çirkindir.SONUÇ: TÜRK MUSİKİSİNİ DEJENERE ETMEĞE ÇALIŞAN TRT MENSUPLARININ GÖREVLERİNE SON VERİNİZ    …
(Türk’ün Cezâ Hukùku)na “Noksan!” demek gerek:   02.09.2015
“Tahkir”, “Haber” bilinmede; “Tezyif”se suç değil!..
… En çok; saldırıyı görev edinmiş karikatüristler “Tezyif” suçu işliyor. …
Bir Parti’dir ki; seçmeniyiz.. dinlemez bizi;       03.09.2015
Hasmıyladır konuşması; var sözde sözcüsü!
… Muhterem Başbakanım: Hemen belirteyim ki, SEÇMENİNİZ, HİÇBİR ZAMAN KOALİSYON İSTEMEMİŞTİR VE İSTEMEYECEKTİR!.. 7 Haziran 2015 seçiminde sandığa gitmeyenler size şu 2 isteği sunmuştur: A- Ordinaryus Hukuk Profesörünün(Sıddık Sami’nin) desteklediği ve iğfal ettiği yüzbaşı-albay rütbesindekilerin 27 Mayıs 1950’de temelini attığı vesâyet/kast sisteminin devamı??,, B- Batılılaşmanın teknolojide değil de kültür ve san’atta desteklenmesi?.. (tek misâl yeterlidir: 25 Batı Müziği Devlet  konservatuarına karşılık, 5 aded Türk Musikisi  Devlet (hibrid) Konservatuarı! …
Ders olsa bâri.. bir daha mâtem yaşanmasın;
Târîhe geçti Dağlıca gaflet, ihâneti!.                         07.09.20.15
Denmekte şimdi kırmızı hat çekti Türklere;       10.09.2015
Herkes bilir Sam Amca’yı “Kandil Müdâfii”!..
Yaklaştı işçi memura.. zamlar çeşit çeşit;         15.09.2015
Hâkim, Hekimse, farklı üç-aylık gereklidir!..
Almak kolay mı Hz.Râzık pozisyonu?..                  15.09.2015
Ettin göz-ardı Sùre-i Mâùn’u.. bekle, gör!..
… Dr. M.Y. 15.02.2012 AKİT s.15’deki şikâyetnâmesine ” (…) Hz.Râzık pozisyonundaki yetkililerin bilgilerine arz ediyorum.” diye başlıyor. …
Olmuş Hukuk ve Mülkiye mêzùnu Zâdegân;          16.09.2015
Mîmar, Hekim emeklisi mağdur ve Paryadır!..
4 yıl okur, yeterli maaş.. Savcı, Kaymakam;           17.09.2015
Uzman hekimse 10 sene.. açtır emeklisi!..
Çoktur gelen ziyârete.. Allah kabùl ede!..            18.09.2015      
Bir an düşün, hatırla “Yurâùne” lâfzını!..
… Ziyaret günleri hastaneler dolup taşar.. Görmeğe gelenlerle ğörünmeğe gelenler! …
Artık, vatan huzùra kavuşmuş.. vatandaşım!..            01.11.2015
Millet verir karârını!.. AK Parti iktidâr!..
Bol kepçe sun emeklisi Hakim ve Savcıya;             19.09.2015
Koklat emekli Doktora.. oy bekle, Başbakan!..
Israrla der ki bir kısım AK Parti seçmeni:                 22.09.2015
Başkanlık isteriz.. Senatoylaysa, şartımız!..
… A- Senato üyelerinin tamamı yüksek tahsilli olmalıdır.
B- Padişahlar, veliahtlıklarında, Enderun Mektebinde yetişmişlerdi.
C- Halife Padişahlar bile, Şeyhülislâmın isteklerine uyarlardı. …
Tenkîd edince Devleti, Devlet tiyatrosu;              08.10.2015
Bânîsi Tayyip Erdoğan isyânı!.. Faydasız!..
… 17 Mayıs 2013 HÜRRİYET: [Devlet tiyatroları ile Opera ve Balesi tarihe karışıyor. Başbakan Erdoğan “Devlet eliyle tiyatro olmaz” diyerek özelleştirilmesi sinyalini verdi.] Tafsilât İnternette! …
Pek çok can aldı Ankara’dan canlı bombalar..       11.10.2015
Zannım şudur: Rövanşına gelmiş Kobâni’nin!..
Afgan, Irak ve Sùriye çekmekte kahrını..                  16.10.2015
Sunduk “Hıristiyan kulübü”nden şikâyeti!..
Hor bakma mültecîye.. cömertlikte önder ol..            19.10.2015
Şansölye!.. Doymuyor “ucuz et yahnisi”yle aç!..
Artık, vatan huzùra kavuşmuş, vatandaşım!..
Millet verir karârını.. AK Parti iktidâr!..             01.11.2015
Yurdun büyük çoğunluğu -kayden de- Müslüman;
Gitmek nasîb olur; baba, oğluyla Cum’aya!..
“Üstün sınıf” çalışması asker, hukukçunun;
60’da darbe, 657yle buldu son!..              o4.11.2015
1960 isyânının benimsenen zehirli meyvaları terk edilmeden “Yeni anayasa” “huzur” getirmez!  …
Sağlık Bakanlığı’nda müfettiş bırakmadı;
Elbet, Müezzinoğlu’na bir hayli küskünüz!..          07.11,2015
… Lütfen; bu sayfadaki 13.o3.2015, 19.03.2015 tarihli beyitleri de okuyunuz!  …
Canlandı mavra, “sahte rubâî”si Lütfü’nün,
Vahdet’de yer bulunca üzüldüm.. ne söylesem?..           11.11.2015
… Sahte Rubaî: [ Gece taktık takıştırdık alları / Yürümekten aşındırdık yolları / Sabah bir de bakıp gördük ortalık / Perperîşan Kelali’nin bağları ]
Ard arda geldi.. Ankara, Pâris’de patlama..
Yangın sirâyet etmede.. son çâredir OHAL!             14.11.2015
Türkmen Dağı’nda bombalanan kardeşim, şehîd..
Gökten gelen, nedense, bu coğrafyadan değil!..            24.11.2015
Düşmüş, çekinmeyip sınır ihlâl eden uçak..
Mushaf, Putin’le Tahran’a; sırt dönme: Türkmen’e!..              25.11.2015
Haç; put yapıldı.. Hz.Îsâ’ya taptılar..
Kılmış Hıristiyanlığı bâtıl, mubâlâğa!..            03.12.2015
,,, Nisâ Sùresi 171. Âyet: Ey ehl-i Kitâb!.. Dîninizde aşırı gitmeyin!..   …
Biz gitmedik.. o bölge rahatsız olur diye..
Yapmış ,neden.. “iâde gerekmez ziyâret”i ?..            03.12.2015
“Tanzîmatın uzantısı san’at”da “ünlü?” çok!..
“San’at!” sanıp ödül dağıtan sundu cehlini!..            10.12.2015
… 12 perdeli/sesli Pop müziği, Y.K.Beyatlı’nın deyimiyle “Bizim öz musikimizin” 24 perdeli/sesli DNA’sını bozmaktadır. …
Hâmî bilir Hükûmeti Bağkur, Sigortalı..
Memurların; “düzenleme”lerden nasîbi yok!            17.12.2015
… TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, tüm İşçi ve Bağkur emeklileri Ocak ayında  (17 12.2015 Vahdet gazetesi sayfa 10’dan: SSK ve BAĞKUR emeklilerine 2016 yılı Ocak ayından itibaren seyyanen ayda 100 lira zam yapılması kesinleşirken…)      (Hazırlanan Anayasamız, mer’î Anayasamız 10. Maddesini böyle mi değiştirecek?)   …
Tecrùbe eyle dertli isen.. güldürür.. oku :
Vahdet’de çıktı, “sahte Rubâî”si, Lütfü’nün!..            19.12.2015
… Vahdet 19.12.2015  s.6’dan: [RUBAİ S.Turgut’a   ÇORAKLIK    Çoraklaştı baktığım ne yan varsa hep büsbütün / Çoraklaştı tarlalar fikirler, sigaram, tütün / Adamlar. şehir, kadın ve aşk; bir de destanlarım / Götürsün çoraklığı benden, kalsa yoz bir sütun]
Sunsan yalancı dolma, yutarlar da, Lütfü bey;
Vallah, inan: “yalancı Rubâî”, okunmuyor!..            20.12.2015
… İşte 20.12.2015 Vahdet s.6’da çıkan rubaisi: [RUBAİ: Gidirem köynümde min vah gidirem / Bırakıp mazimi eyvah gidirem / Ardımdan küsse de min dost velhasıl / Bir meçhul tarihe sesyyah gidirem]
Dil, mùsıkî, şiir mi?..  Tedâvülde sahtesi!..
Bir saydı lûtfu kahr ile san’at fakirleri!..              22.12.2015
Kim sundu ballı bütçeyi “Kültür Turistik”e ?..
Çok bekleriz.. henüz çok_ufak, nesli Âsım’ın!.            27.12.2015
Muhterem Cumhurbaşkanımız, Muhterem Başbakanımız;
      Vaatlerle yetinmeyip, hasretle beklenen icraatla millete müracaatınızda %60’ın üzerinde oy alacağınıza inanıyorum:
Kültür ve turizm bakanlığının lâğvı;  Türk musikisi devlet konservatuarı mezunlarının önündeki pedagoji engelini kaldırarak, ilk ve ortaöğretimde Türk musikisi öğretmenliği yapmalarına izin;   Müzik, ilimsiz olamayacağından TRT müzik dairesi başkanlığına “vokalist” değil, naklen tayinle Türk musikisi devlet konservatuarlarından Doçent getirilmesi;  Sanat okullarına, Türk musikisi anabölümü ilâvesi; 1949’da, CHP’nin getirdiği ve bağlı olduğu bakana karşı sorumsuz/korunmalı sanatçı yetiştirip çalıştıran Devlet tiyatroları kanununun hükümsüz sayılması.  Hürmetlerimi arz ederim.       30.12.2015
Gözden girince yaptı gırip, hastalık, virüs;
Kim öksürürse sen de kapat gözlerin, korun!
01.01.2o16
… Öksürenlere, öksürüğe karşı ağzını, burnunu kapatmak yetmez!.. Grip olmamak: virüsün, beyin hücrelerine hücûmunu önlemek için gözlerinizi yumun, geniş çerçeveli gözlük kullanınız. …    ÖNEMLİ> “Sağlık’a âcil müracaat NOT’u”  Halsizlik, baş dönmesi gibi şikâyetlerle müracaatınızda, öncelikle tansiyonunuz ölçülür ve yaşlı olduğunuz da görülerek “6 – 9 tansiyon çok düşük” denilip tuzlu ayran içirilebilir, tuz yalatılır. Halbuki, yaşlı da olsa glokom hastası için en uygun bir tansiyon budur ve tansiyonu yükseltilirse, gözünün ağrıdığını söyleyecektir!.   …
“Dörtlük” yazıp, övündü: “Rubâîlerim!” diye;
Elbet; biraz çalışsa Yaşar Nuri, öğrenir!..                       05.01.2016
… Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk: Ulusal Kanal 3 Ocak 2016 “Söz ve Işık” programı son bölümünde, “Muhammed İkbal’in Rubailerine ben de Rubailerimle karşılık veriyorum” mealinde sözlerle övündü. “Rubailerim” dedikleri, “Dörtlük” idi. “Rubailerim” dediklerinin mısraları, 13 hecedan fazla olduğundan; vezin hatalarını belirtmeğe geçmiyorum. NOT: “Rubaiye has 24 aruz kalıbı”ndan hiçbirisinde 13’den fazla hece bulunmaz. …
Hoş gelmiyor bu millete “Evren revizyonu” ;
Söndürmeden, yanar mı Cemal Gürsel âteşi?..                   07.01.2016
… 2.Cumhuriyeti ilan eden, 1924 anayasasını ortadan kaldıran 27 mayıs isyan anayasasını incelemek dururken; maddeleri defalarca değiştirilmiş olan 27 mayıs revizyonu Evren anayasasını tekrar esas almanın, olgunlaşan milletimizi tatmin edemeyeceği kanaatindeyim. Diğer bir ihtimal: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 36. ve benzeri maddelerinin, yeni anayasaya kaynak olacağı ve Evren anayasası 10. maddesinin düzenleneceğidir. [Mevlâ görelim n’eyler / N’eylerse güzel eyler]  Mefùlü mefâîlün …
Gündem, Kılıçdaroğlu’nun olmuş oyuncağı..
“Tahkir hücùmu” örtmedi mağlubiyetleri!..                16.01.2016
… CHP 35. Olağan Kurultayı ilk günü 16.1.2016 Cumartesi, Başkan adayı Kılıçdaroğlu; Cumhurbaşkanımıza hakaret edince, davetli AK Partililer salonu terk ettiler. Yıllar süren mağlubiyetlerini perdelemek maksatlı bu plan hiç de fayda vermedi: Çarşaf liste delindi, (PM’ye giremeyenler ve girebilenler!) sonucu, yeni bir başarısızlığı gösterdi.
Hastanesiyle Mustafa Koç, sundu sağlığı;
Erken hayâta etti vedâ, üzdü herkesi!..                          21.01.2016
Mest oldu, serhoş eyledi gül-devri şâiri;
“Alkolsüz içki” vezn-i arùzun diğer adı!..              29.01.2016           
İsrâil’in sınırları yok!.. “devlet” olmamış?..
“Devlet” dedirtemez, bu sebepten, Filistin’e!..            08.02.2016
Almakta “dostu”, “dostuna düşman” neden silâh?..
“Tavşan, tazıyla” denge kurar hep, Sam Amcamız!.           08.02.2016
 
Bakmış Putin; Obâma pasif.. çünki yolcudur
“Ukrayna, sonra Sùriye.. veryansın eyliyor!..           22.02.2016
                                                                  *
 
Islàhı faydasız.. TRT’ymiş bunun adı;
Sürmekte saygısızlığı Türk Mùsıkîsi’ne!..                      23.02.2016
… Galata Mevlevihanesi’nde; Tasavvuf Musikisi üstadı muhterem Sami ÖZER’e piyanonun refakat ettirilmesi, affı imkânsız bir hakarettir.  …
Muhterem Başbakanımıza, Türk musikisi sevenlerin şikâyetidir:
“Çoksesli Radyo-Ankara”dan gelme.. Hepsi de
Türk Mùsıkîsi düşmanı,, Bitsin bu saltanat!..              24.02.2015
…  TRT-Müzik bütün mensupları geldikleri kuruma iade olunmalıdır. 1) Türk musilisi 24 seslidir; 12 sesli Batı müziğinin çalgıiarı olan Piyano, Akordeon, Gitar ile Bateri Türk musikisi sanatçılarıyla bir arada bulunamaz 2) Batı’ının Düet sunumuna Türk musikisi sanatçılarının zorlanması, seyreden bizleri tiksindirmekte olduğu gibi, eserin notasına uymamak da söz konusudur. 3) Notası Kurul’dan geçmemiş eserler icra olunmamalıdır. 4) 24 saatlik programı inceleyiniz; Türk musikisi, Türk halk musikisi başlığı ve hattâ “Türk” kelimesi bulamazsınız. “Nağme”, “Nağmeler”, “Mucize nağmeler” gibi uyduruk lâkırdılar. 5) Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliği DÖRDÜNCÜ BÖLÜM’ü keyfî uygulamaya müsait olup, şöyle olmalıdır: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  Notalar ve Çalgılar   Notalar MADDE 20 Sanatçılar, çaldıkları notalar üzerine silinmeyecek şekilde yazı yazamazlar. Notayı temiz tutmayan, hırpalayan ve kaybeden sanatçıya nota bedeli ödetilir.    Çalgılar MADDE 21   Sanatçılar; notaları donamınında yazılı ve eser içinde değiştirilmiş sesleri tam olarak verebilecek, üzerlerine kayıtlı çalgıların kaybolması veya (…)   …
“Bir yabancı müzik, başına (çağdaş), (evrensel) gibi kelimeler ilâvesiyle milletimize aslà mâl edilemez. Bir yabancı müziğe göre millet yaratma çabaları bizden başka hiç bir yerde görülmemiştir.” Devlet San’atçısı Necdet VAROL (Musiki Mecmuası Mart 1989 Nu.424, s.21-23)
“Sizin bütün san’at eserlerinizde aynı kültürü gördüm: Bu ortak kültür dinden, yâni İslâmiyetten doğmaktadır. SAN’AT DÎNİN ÇİÇEĞİDİR.” Prof.Dr.GLASSİE (6.Temmuz 1999 Beklenen VAKİT gazetesi)
Birlikte bağlı “Âli abâ nesl-i pâki”ne..                      19.03.2916
“Kardeş ve dost” bilinmeli Îran’la Türkiye!..
… 19.03.2016 Cumartesi günü. komşumuz İran Dışişleri Bakanı Muhammed Câvid Zarîf’in Türkiye ziyareti.. …
San’atçıdır.. Tiyatrocu.. Millet benimsemez..                29.03.2016
Devlet maaşçı!.. Perde açar tek seyirciye!..
… 1) Cumhurbaşkanımız R.T.ERDOĞAN: Devlet tiyatro oynatmaz!.. 2) Ali POYRAZOĞLU: “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nde, CUMHURİYET gazetesi sayfa 18’deki ara-başlıkta “Tek seyirciye perde açtırdm” diyor. …
 
(Visited 19 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.