2. Bölüm

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: MUŞ`da Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi (1961-64)| Etiketler:  | Tags: ,

VI- FON HESABINA GÖRE 1962 MALİ YILI BÜTÇE HÜLASASI (Tahminî) :

     1962 yılı Bütce Kanunu 781.ci bölümünde ayrılmış bulunan 10 milyon liranın 9.990.000 liralık                  kısmı Muş Ziraat Bankasına 3 partide yatırılmıştır. Mütebaki 10.000 lirası Bakanlıkta alıkonarak gönderilen motörlü vasıtalara vesair hususlara sarfedilmiştir. Fon hesabında bukunan meblâğ 1962 Malî yılı içinde sarfedilemediği takdirde tenkise tabi olmayıp 1963 Malî yılı içerisinde sarfedilecektir. 1962 Malî yılı fon hesabı tahminî sarf tablosu aşağıya çıkarılmıştır :

Bölüm  Madde  Giderin çeşidi           .                                                             Lira         Kr.

      1          –         İnşaat giderleri

                  1         1.ci Bölge İnşaatı                                                                    506.129  10

                  2         2.ci     «         «                                                                          670.032  73

                  3         3.cü    «         «                                                                          675.033   47

                  4         4.cü    «         «                                                                          443.918    65

                  5          5.ci    «         «                                                                           467.578   70

                  6          6.cı    «         «                                                                         1.228.633   21

                  7          7.ci    «         «                                                                            428.223   68

                  8          8.ci    «         «                                                                             512.925   27

                  9          9.cu   «         «                                                                             634.724   02

                 10        10.cu  «         «                                                                          1.359.381   81

                 11        11.ci   «         «                                                                             158.869   66

                 12        12.ci   «         «                                                                              115.122   94

                  13        13.cü  «        «                                                                              643.881   66

                  14        14.cü   «       «                                                                           1.328.265    33

                                                                                     Birinci Bölüm Toplamı    9.172.730   23

        2          –          İlâvei Keşif                                                                                 510.468   77

        3          –          Bina onarımları                                                                                     0   00

        4          –          Maaş ve ücretler

                     1        Teknik Personel (Bütün giderleri)                                            200.000    00

                     2         Memur ücretleri                                                                           10.000    00

                     3         Şöför ücretleri                                                                                16.200   00

                     4         Müstahdem ücretleri                                                                       2.500   00

                     5         Memur harcırahları                                                                         4.000   00

                                                                                        Dördüncü Bölüm Toplamı   232.700   00

                5           –          Motorlu nakil vasıtaları

                             1          Akaryakıt                                                                                         30.00    00

                             2          Yedek parça ve tamir                                                                      10.000  00

                                                                                                      Beşinci Bölüm Toplamı        40.000  00

            6            –        Demirbaş

                               1        Sosyalleştirme bürosu, Fen Heyeti                                                      4.000  00

                               2        Elektrojen grubu (18 adet)                                                                          0  00

                               3        Sağlık tesisleri demirbaşları                                                                        0  00    

                                                                                                        Altıncı Bölüm Toplamı           4.000  00

                 7            –         Mefruşat

                               1         Sosyalleştirme bürosu, Fen Heyeti                                                       1.000  00

                               2         Sağlık tesisleri mefruşatı                                                                              0  00

                                                                                                         Yedinci Bölüm Toplamı          1.000  00

                 8            –          Öteberi

                               1          Sosyalleştirme bürosu, Fen Heyeti                                                           300  00

                               2          Sağlık tesisleri için                                                                                          0  00

                                                                                                           Sekizinci Bölüm Toplamı           300  00

                 9            –           Aydınlatma

                               1          Sosyalleştirmr bürosu, Fen Heyeti                                                            300  00

                               2          Sağlık tesisleri için (Elektrojen grupları akaryakıtı dahil)                         0  00

                                                                                                            Dokuzuncu Bölüm Toplamı      300  00

               10            –           Isıtma

                               1          Sosyalleştirme bürosu, Fen Heyeti                                                          2.000  00

                               2          Sağlık tesisleri için                                                                                           0  00

                                                                                                            Onuncu Bölüm Toplamı          2.000  00

                11           –           Kırtasiye

                               1          Kâğıt, kalem, dosya Vs.                                                                              1.000 00

                               2          Hesap, Daktilo makinası, alet                                                                    7.000  00

                                                                                                             Onbirinci Bölüm Toplamı        8.000  00

                 12          –           PTT giderleri

                               1          Telefon                                                                                                          1.000  00

                               2          Telgraf, koli, mektup                                                                                   1.500  00

 

                 13          –            İlânlar

                               1           Gazete ilânları                                                                                             15.000 00

 

                 14          –            Hakkı huzur, Bilirkişi ücreti

                               1            Hakkı huzur                                                                                                         0  00

                               2            Bilirkişi                                                                                                           1.000  00

                                                                                                                Ondördüncü Bölüm Toplamı    1.000  00

                  15         –             Sağlık tesisleri idame gideri

                               1            İaşe giderleri                                                                                                         0  00

                               2            İlaç giderleri                                                                                                          0  00

                               3            Tıbbî malzeme, cerrahî alet gierleri                                                                   0  00

 

Fonda mevcut: 9.990.000                                                                                         Gider toplamı   9.990.000  00

VII- 224 SAYILI KANUN VE HUKUKÎ DURUM :  ( ** )

            224 sayılı kanunun 18.nci maddesine uygun olarak Muş, 5/4/1962 tarih ve 6/352 sayılı olup 19/7/962 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Klavuz Bölge olarak seçilmiştir. Sosyalleştirme, Klavuz bölgede elde edilen neticeler gözönüne alınarak en geç 1/Mart/962’den itibarn dereceli olarak yurda teşmile başlanacaktır.(Geçici madde 1, fıkra 2)

Diğer taraftan, Geçici madde 1, Fıkra 2’de Bakanlar Kurulu tarafından seçilecek klavuz bölgelerde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi için hazırlıklara 1 Mart 1962’de ve tatbikata Bakanlar Kurulunun tesbit edeceği tarihde başlanır, denilmekle Bakanlar Kurulunun klavuz Bölgenin hangi vilâyet olacağını 1/Mart/1962 tarihine kadar tesbit etmesi, bu tarihte hazırlıkların, bilâhare de tatbikatın başlaması gerektiğine işaret olunmuştur. Buna mukabil klavuz bölge, 5/4/1962 tarihli Kararname ile seçilmiş, bu kararname ise neşri geciktiğinden 19/7/1962 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

19/7/1962 tarihinde yürürlüğe giren 5/4/1962 tarih ve 6/352 sayılı Kararname yalnızca klavuz bölgeyi seçmekle kalmamış, makable şamil bir hüküm olarak, tatbikatın 1/Mart/1962’de başlamış sayıldığını kabul etmiştir. 224 sayılı Kanunun 17.nci maddesinde ise (Bir bölgede sağlık hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi için gereken tesisler, lojmanlar, malzeme, araçlar ve personel temin edilmeden o bölgede sosyalleştirme plânı tatbik edilemez) denilmektedir. O halde; Geçici madde 1’de kayıtlı olan bir haztrlık devresinde, sosyalleştirme plânının tatbik edilebilmesi için, 17.nci maddede sayılan unsurların temini gerekirdi. Maamafif; 5/4/1962 tarih ve 6/352 sayılı Kararnamedeki 1/Mart/1962’de tatbikat başlamıştır, kaydına mukabil; sosyalleştirme plânı tatbik edilmemekte olduğuna, tabiblerle mukavele yapılmadığına, tesisler inşaatına yeni başlandığına göre Muş’da tatbikat değil, hazırlık yapılmaktadır.

        Dr.C.Öney                                                                                     Ahmet Gümüşlü

                                                                                                                                                          Muş Valis

EK- 1

İnşaat                                                                                                      Mukavele tanzim

Bölge no:  İNŞAAT YAPILACAK MAHALLER                                       tarihi

1           Muş  (2 sağlık ocağı, 2 tabib lojmanı)

            „      Sapna Köyü        sağlık evi

            „      Norşin   „                „        „

            „      Hoper    „                „        „

            „      Pertek   „                „        „

            “      Horonk  “               “        “                                                       3.9.1962

 

2          “       Şeyhyusuf K.      (1 sağlık ocağı, 1 tabib, 4 personel lojmanı)

            “       Akçan K.               Sağlık evi

            “       Ebulbahar K.             “      “                                                    13.9.1962

            “       Sekavi Nahiyesi  (1 sağlık ocağı, 1 tabib, 4 personel lojmanı)

 

3          “       Til Nahiyesi         (1 sağlık ocağı, 1 tabib, 4 personel lojmanı)

            “       Orginos K.               Sağlık evi

            “       Arek K.                    Sağlık evi

            “       Tirmet K.                Sağlık evi

            “       Düzmarnik K.         Sağlık evi

            “       Hasköy K.            (1 sağlık ocağı, 1 tabib, 4 personel lojmanı)  7.9.1962

 

4    Bulanık  Karaağıl Nah.     (1 sağlık ocağı, 1 tabib, 4 personel lojmanı)

            „        Şirvanşeyh K.          sağlık evi

            „        Mollamustafa K.     sağlık evi

            “        Yoncalı K.                sağlık evi                                                        4.9.1962

 

5  Malazgirt Aktuzla Nah.        (1 sağlık ocağı, 1 tabib, 4 personel lojmanı)

           „         Roşkan K.                 sağlık evi

           “         Kütkan K.                 sağlık evi

           “         Veleköy K.                sağlık evi                                                         3.10.1962

6  Malazgirt  Nurettin Nah.       (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

           „          Merkez                  (1 sağlık ocağı; 3 tabib 14 personel lojmanı)

           „          Dolabaş K.                sağlık evi

           “          Mezra K.                   sağlık evi

           “          Nurettin K.                sağlık evi

           “          Kılıççı K.                   sağlık evi                                                        13.9.1962

 

7  Malazgirt  Karahasan Nah.    (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

          „           Derik K.                     sağlık evi

          „           Leter K.                      sağlık evi

          “           Yaramış K.                 sağlık evi                                                        14.9.1962

 

8    Varto       Üstükran Nah.       (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

          „           Ömeran K.                  sağlık evi

          „           Gündemir K.              sağlık evi

          „            Karkarut K.               sağlık evi

          „            Halefan  K.                 sağlık evi                Henuz mukavele imzalamadı

9    Bulanık     Liz Nah.                  (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

             „          Mollakent K.              sağlık evi

             “          Hasangören K.           sağlık evi

             „          Şeyhveli K.                  sağlık evi

             “          Arıncık K.                   sağlık evi

         Varto       Darabianir K.             sağlık evi

          Muş        Bostankent K.             sağlık evi                                                          28.9.1962

 

10   Bulanık     Merkez                   (1 sağlık ocağı; 3 tabib, 14 personel lojmanı)

             „           Şeyhyakup K.        (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

             „           Piran K.                  (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

             „           Haçlu K.                      sağlık evi                                                           17.9.1962

 

11      Muş        Kelareş K.                    sağlık evi

             „           Ağdat K.                       sağlık evi

             „           Vartinis K.                   sağlık evi                                                            4.9.1962

 

12      Muş         Şenik K.                       sağlık evi

             „            Şuşemerik K.               sağlık evi                                     Emanetle yapılacak

 

13      Muş         Miğdi Nah.              (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

             “            Kızılağaç Nah.        (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

             “            Sahak K.                      sağlık evi

             “            Dersim K.                    sağlık evi                                                            12.9.1962

 

14     Varto         Merkez                   (1 sağlık ocağı; 3 tabib, 14 personel lojmanı)

             „             Karaköy Nah.        (1 sağlık ocağı; 1 tabib, 4 personel lojmanı)

             „             Tepeköy K.                 sağlık evi

             „             Taşkent K.                  sağlık evi    

           Muş         Akpınar K.                  sağlık evi

             „             Kotanlı K.                   sağlık evi

             „             Karameşe K.               sağlık evi

(Visited 7 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.