Güftelerimden Örnekler

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: ŞİİRLERİM| Etiketler:

GÜFTELERİMDEN ÖRNEKLER :

 

         DÖRTLÜK

         Bir gonca öperken dudağımdan yaralandım..

         Gördüm ki nasîbim ufacık, sivri dikenmiş!..

         Her goncanın_ardında diken varmış_inandım!..

         Gül; hâre şikâr bulmak_için böyle bezenmiş!..

                         Vezni: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

 

 

 

 Geçti aman hayli zaman seveli

 Özlüyorum bekliyorum güzeli

 Şöyle bakıp kayboluyor ne yazık

 Söylemiyor bilmiyorum nereli

              Gözleri var benzetirim üzüme

              Baksa eğer kahrolurum gözüme

              Şùh-i cıhan verse cevap sözüme

              Söylemiyor bilmiyorum nereli

 

Vezin: Müfteilün müfteilün feilün

Bu güftem; Rüştü Eriç tarafından  Sùznâk / Firengifer / Şarkı

olarak bestelenmiştir.

                                    ******************************

             Mâzî uyusun sandalın ardındaki izde;

        Mehtâba fasıllar sunalım, söz-veriniz de..

        Bin türlü ışık tıtreşiyor gözlerinide;

        Mehtâba fasıllar sunalım, söz-veriniz de!..

                                                     ****

        Bir anda serâb olsun_elemler, hâlecanlar;

        Her bestede dillensin_ümit, neş’eli anlar..

        Kalbim size bir armağan_olsun, olunuz yâr;

        Mehtâba fasıllar sunalım, söz-veriniz de!..

                                                       ****

        Mâhùru ayırsak güzelim bence miyâna;

        Îlân edelim aşkı Muhayyerle cihâna!..

        Bir ömrü verirdim diyebilsem size: Cânâ,

        Mehtâba fasıllar sunalım, söz veriniz de!..

                                     Vezin: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

 

 

 Halsizim.. menbâğı meçhul, ismi meçhul derdimin;

 Belki yıl var hastayım.. bir çâre bul doktorcuğum!..

 Elbet_âhından yanar, fakat bilmem, kimin;

 Eski hürr_âvâre gönlüm şimdi kul doktorcuğum!..

                                                ****

 Solda kalmış bir sıfırdır bence neşter yâresi;

 Dinle doktor.. ayrı inler kalbimin her pâresi!..

 Derdimin dermânı yokmuş, kalmamışsaa çâresi;

 Et tesellî.. çünkü gönlüm bil ki dul doktorcuğum!..

                                Vezin: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

                       ***********************

“Ayağın sâkınarak basma aman sultânım;

Dökülen mey, kırılan şîşe-i rindân olsun!..”

“Ettin_ihyâ, gelerek hâne-i vîrânımızı;

Ciğerim pâresi; cânım sana kurbân olsun!..”

          Notlar: İlk 2 mısra’ (beyit) Nedîm’in; son 2 mısra’ (beyit)

Cahit Öney’indir. Dîvân edebiyâtında bu nazım şekline (Tazmîn)

denir. Nedîm’in beyiti sonda olsa idi, nazım şekline (Terbi’) denirdi.

Cahit Öney’in beyiti, Nedîm’in beyiti 2 mısraının arasına

yerleştirilse idi; Taştîr (Taştîr-i murabba’) nazım şeklinden

söz_edilirdi.

              VEZİN: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün, feilâtün feilün(fa’lün)   

                        ********************
 
Bülbül figàn edersin.. mevsim bahâra erdi

Ummânı keşfe çıktık, zevrak kenâra erdi

Mahzun, şikeste gönlüm; bâd-ii sabâya sordum

Ümmîd-i vaslın olsun, nâmen nigâra erdi

    Rüştü Eriç tarafından [ Lâlegül/Lenkfafte/Nakış beste ] bestelenmiştir.

                 VEZNİ: Müstef’ilün feùlün müstef’ilün feùlün

                     Veyâ: Mef’ùlü fâilâtün mef’ùlü fâilâtün

                              ************************

Neden gülden nasîbim yok neden düşmekteyim hâre

Niçin şâd olmadım bir dem neden gönlümde bin yâre

Erişmiş nevbahâr eyyâmı ben bir bülbül-ii zârım

Niçin şâd olmadım bir dem neden gönlümde bin yâre

         Rüştü Eriç tarafından [ Lâlegül/Aksak semâî/Nakış ağırsemâî ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

                               ****************************

Gördüm bugün_ol âfeti hùbân arasında

Bir gül koparıp geçti gülistân arasınfa

Reftârı ne hoş serv-i hırâmân arasında

Bir baksa yeter şöyle bir imkân arasında

       Rüştü Eriç tarafından [ Nev’eser/Çember/Murabba’ beste ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

 

Gözüm gönlüm yolun bekler usanmam ben edersin nâz

Geçer günler ve mevsimler neden senden haber çıkmaz

Gözün dâvet eder lâkin dilin her dem diyor: olmaz

Geçer günler ve mevsimler neden senden haber çıkmaz

   Rüştü Eriç tarafından [ Nev’eser/Aksak semâî/ Nakış ağırsemâî ] bestelenmiştir.

     VEZNİ: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

                  *************************************

 

Yeter_artık bu tereddütle bu nâz

Kalmadıı bende tahamülle niyaz

İltifât et bana lûtfet de biraz

Kalmadıı bende tahammülle niyaz

 

Seni her dem şu garip gönle sorar

Beklerim gelse deyip fecre kadar

Çok geciktin gene vermekte karar

Kalmadıı bende tahammülle niyaz

   Rüştü Eriç tarafından [ Kürdîlihicazkâr/Düyek/Şarkı ] bestelenmiştir.

   VEZNİ: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilün

   AÇIKLAMA: Dr.Vâhit Özaydın’a âit ilk dörtlüğü kısa bulan R.Eriç,

   Dr.Câhit Öney’e ikinci dörtlüğü yazdırmıştır.

                                     ***************************

Âşıkların nasılsa alır dendi gönlünü

Ey pür edâ bağışla bu bayramda küskünü

Yıllarca bekledim seni aldım cevâbını

Mektupta müjde var gelirim 1 Nisan günü

         Rüştü Eriç tarafından [ Nihâvend/Sofyan/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün

 

                          ( RUBÂÎ )

Ey yââr güzelliğin bir_efsunlu masal

Bâdem gibi göz elma yanak lebler bal

Açtırma cefâlarınla kalbimde yara

Gel gel yarım_elmayla benim gönlümü al

         Rüştü Eriç tarafından [ Nihâvend/Semâî/Şarkı ] beslelenmiştir.

         NOT: R.Eriç, [ Bùselik/Semâî/Şarkı ] olarak da bestelemiştir.

                               **************************

Her âşık_olan ah mı eder bahtı siyah mı

Cânan sana yanmak seni sevmek de günah mı

Zindan geceler aşkım_için yoksa sabah mı

Cânan sana yanmak seni sevmek de günah mı

         Rüştü Eriç tarafından [ Nişâburek/Aksak/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

                                  *********************

Âhù gibi bir baktı ümit verdi o gözler

Hülyâ dolu mânâ dolu gözlerdi o gözler

Billâhi muhabbetle gülümserdi o gözler

Hülyâ dolu mânâ dolu gözlerdi o gözler

         Rüştü Eriç tarafından [ Rast/Sengin semâî/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

 

Aaaşk yıktın gör dil-ii vîrânımı

Yaaar seyret dîde-ii giryânımı

Beklemek boşmuş tesellî dooostdan

Deeert gel sustur benim hicrânımı

         Rüştü Eriç tarafından [ Segâh/Sofyan/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilün

                         ****************************

Meleğimsin küçücük elli yeşil gözlü perim

Dize geldim seni inler seni feryâd ederim

Hani va’dettiğin âtî hani vuslat söyle

Masal olsun bana mâzî kara bahtım kederim

         Rüştü Eriç tarafından [ Acemaşîrân/Aksak/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Feilâtün feilâtün feilâtin feilün(fa’lün)

 

Öylesin kii nimnigâhın etmez insaf yâreler

Nimnigâhın bîkarardır dem gelir ihyâ eder

Etmez_insaf dem gelir birden kızar, eyler beter

Yâreler ihyâ eder eyler beter dünyâ değer

         Rüştü Eriç tarafından [ Acemkürdî/Müsemmen/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

                                    **************************

Ağla çeşmim eski lezzet kalmamış peymânede

Nerde sâkî ehl-i dil yok meclis-ii meyhânede

Ey gönül âlem değişmiş gayrı feryâd eyleme

Dinlemez devran sağırdır neş’e vüü efgàne de

         Rüştü Eriç tarafından [ Evc/Müsemmen/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

                            ****************************

Goncalardan goncasın sen handelerden handesin

Görmesem bir lâhza feryâd eylerim gel nerdesin

Kem nazardan dâimâ hıfz eylesin Rabbim seni

Görmesem bir lâhza feryâd eylerim gel nerdesin

         Rüştü Eriç tarafından [ Hicaz/Müsemmen/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

  Not: Merhum R.Eriç’in ricâsı üzerine, torunu için bu güfteyi yazmış idim.
                                  *******************************************         

Güzel senden neler çektim biraz insâf edip gelsen

A cânânım a sultânım güzellerden güzelsin sen

O endâmın o etvârın yeşil gözler o billur ten

A cânânım a sultânım güzellerden güzelsin sen

       Rüştü Eriç tarafından [ Kürdîlihicazkâr/Curcuna/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün

                             ***************************

İşven güzel nâzın güzel

Dillerde sen oldun mesel

Yârim biraz insâfa gel

Hiç Merhamet bilmez misin

 

Cevr eyledin hayrânına

Kıydın neden kurbânına

Mahkûm gönül fermânına

Hiç hoş haber salmaz mısın

 

Mecnùnunum hâlim beter

Tek bir selâm gönder yeter

Yıllar geçer yok bir haber

Hiç sen gönül almaz mısın

 

Bir ömrü sen ettin hebâ

Vermez haber bâd-ii sabâ

Bir goncasın ey dilrübâ

Mevsim geçer solmaz mısın

  Rüştü Eriç tarafından [ Zirgülelikürdî/Raksaksağı/Şarkı ] bestelenmiştir.

   VEZNİ: Müstef’ilün müstef’ilün

                                 ***************************************

Rùhum aydınlandı kim, fağfùra benzermiş teni

Gökde yıldızdan ziyâdarmış meğer her bir beni

Bekleriz teşrîfinii hem sıksık_olsun nevnihâl

Gülle bülbül yetmiyor.. tezyîn edersin gülşeni

         Rüştü Eriç tarafından [ Hicazkâr/Devrihindî/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

                      ****************************************

Ne günlerdii o birlikdee geçen demler seninle

Şebâbet bir hayâl oldun rebâbın gülşeninle

Gönül yâd etmesin mümkün müdür âh uu eninle

Şebâbet bir hayâl oldun rebâbın gülşeninle

         Rüştü Eriç tarafından [ Hüzzâm/Düyek/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün feùlün

                            **********************************

Elin­_avcunda çiçek, tâze mine

Dolaşır saçlarımız birbirine

Hiç_esirger mi seven gözlerini

Hasretim sanki yeşil gözlerine

         Rüştü Eriç tarafından [ Karcığar/Düyek/Şarku ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Feilâtün feilâtün feilün

                            **********************

Mâhùru ayırsak güzelim bence miyâna

Îlân edelim aşkı Muhayyerle cihâna

Bir ömrü verirdim diyebilsem size: Cânâ,

Mehtâba fasıllar sunalım, söz veriniz de

         Rüştü Eriç tarafından [ Muhayyer/Aksak/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

 

Bana gösterme cemâlin, görürüm, eyleme zahmet

Görerek sanma sakın kendini âyînede âfet

Bu hayat bir yüze, bir çift göze billâhi çekilmez

Daha bir parça sokul, rùhuma aşkınla nüfùz et

         Rüştü Eriç tarafından [ Nihâvend/Aksak/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Feilâtün feilâtün feilâtün feilâtün

                                ****************************

Bir tebessüm bence kâfî gültenim

Sevgilimsin her şeyimsin sen benim

Sensiz_olmaz kâinâtın kıymeti

Sevgilimsin her şeyimsin sen benim

         Rüştü Eriç tarafından [ Nikriz/Düyek/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilün

                            ****************************

Söndü neş’em söndü ömrüm yıldızım

Başka bir dünyâdayım, yapyalnızım

Sensiz_olmaz kâinatın kıymeti

Gel benim ufkumda doğ, dinsin sızım

    Rüştü Eriç tarafından [ Nev’eser/Müsemmen/Şarkı ] bestelenmiştir.

     VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilün

                           *************************

Öksüz_ettin bîmecâlim cân ü dilden inledim

N’eylesin kii çâre yoktur kahrolup inler gönül

Elbet_inler ağlarım yıllarcadır ben gülmedim

Yâr için dildâr için ağyâr için ey gonca gül

     Rüştü Eriç tarafından [ Rastıcedîd/Müsemmen/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZİN: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

                                      **********************************

Yâr istese hicrânına dermân mı bulunmaz

Vaz geç o güzelden.. sana cânan mı bulunmaz

Mâzîyi tahattur.. o da bir başka saâdet

Geçmişte kalan hâle bedel an mı bulunmaz

         Rüştü Eriç tarafından [ Sabâ/Aksak/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

                     ***********************************

                             RUBÂÎ

Rahmetdi görüp hâlimi pervâne bana

Dünyâ dediğin sâdece gamhâne bana

Mecnun gibiyim oynadı bir hoşca oyun

Etvârı güzel, gözleri mestâne bana

         Rüştü Eriç tarafından [ Sùznâk/Sofyan/Şarkı ] bestelenmiştir.

         Rubâînin vezni: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùl

                      *************************************

Ben şifâ bekler_iken gönlüme vurdun darbe

Acı artık ne olur hasta ve yorgun kalbe

Bana yaklaşma güzel hâtıralar kâfîdir

Acı artık ne olur hasta ve yorgun kalbe

         Rüştü Eriç tarafından [ Şevkefzâ/Düyek/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün)

                           *******************************

Firkatin bir çâresiz derd özledim pek çok seni

Mehveşim yok sırdaşım yok.. n’eyleyim ben gülşeni

Sevgilim gel, merhamet kıl, râzıyım bin cevrine

Tâkatim yok tâliim yok.. hasretim, yâd et beni

         Rüştü Eriç tarafından [ Şevkefzâ/Müsemmen/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün

                               **************************

Anladım mâzî hayâl âtî serap

Istırap ömrüm serâpâ ıstırap

Lûtfet îmâr et dil-ii vîrâneyi

Pâdişâhım pâyitahtın pek harap

         Rüştü Eriç tarafından [ Şedaraban/Semâî/Şarkı ] bestelenmiştir.

                      ***************************

Mâzî uyusun sandalın_ardındaki izde

Mehtâba fasıllar sunalım söz veriniz de

Bin türlü ışık tıtreşiyor gözlerinizde

Mehtâba fasıllar sunalım söz veriniz de

 

Bir anda serâb olsun_elemler halecanlar

Her bestede dillensin ümit, neş’eli anlar

Kalbim size bir armağan_olsun, olunuz yâr

Mehtâba fasıllar sunalım söz veriniz de

         Rüştü Eriç tarafından [ Şedarabân/Aksak/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Mef’ùlü mefâîlü mefâîlü feùlün

                                   ****************************

Gelecekdin bana, cânım, o sözün n’oldu senin

Geçdi yıllar ne yazık penbe yüzün soldu senin

Pek harâbım güzelim gayrı elinden feryâd

Hastayım kimsesizim istediğin oldu senin

         Rüştü Eriç tarafından [ Tâhir/Aksak/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Feilâtün(Fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün(fa’lün)

                           ********************************                     

 

Sen ne söylersin ne söyler çeşm-i fettânın bana

Vuslatın ağyâre kalmış pây ü dâmânın bana

Ey felek lûtfeyle bir dem ver benim cânânemi

Hepsi dilsiz.. bülbülün câmın gülistânın bana

         Rüştü Eriç tarafından [ Uzzâl/Devrihindî/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün   

                 *************************************

Aşkımız bitmesin ömrümüz bitse de

Gündüzün mutluyum yalnızım her gece

Beklerim zor mu kii gel demek bir hece

Gözlerin, sözlerin oldu bir bilmece

      Rüştü Eriç tarafından [ Kürdîlihicazkâr/Semâî/Şarkı ] bestelenmiştir.

         VEZNİ: Fâilün fâilün fâilün fâilün

                            *************************
Buldu gönül başka edâ, başka tavır sende güzel
Emrin_olur her ne desen, bil ki gönül bende güzel
Âşık_olan şöyle diyor: Lûtfu da hoş, cevri de hoş!
Emrin_olur her ne desen, bil ki gönül bende güzel
   VEZNİ: Müfteilün müfteilün müfteilün müfteilün
(Visited 179 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.