5. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mef’ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

     Mef,ùlü fâilâtü mefâîlü fâilün  (5)

Etmez bilin müsâade Rabbim mezâlime;

Eyler havâle zâlimi bir başka zâlime!..

……………………………………………………………………………………………….

Son buldu arkadaşlığımız.. hoşca kal, gülüm;

İslâma saygısızlığa yoktur tahammülüm!..

……………………………………….01.01.1986…………………………….

Cinnet veyâ cinâyete mutlak delîl olur;

“Terk et!” demek bu millete bin yıllık örfünü!..

…………………………………………………………………………………………

Bin pâre oldu cân ü dilim.. hoşnudum gene;

Yok yâremin şikâyeti mehpâreden yana!..

…………………………………………………………………………………………….

Kul hakkı zerre kalmadı uhdemde Yâ Gafùr;

Yalnızca borçluyum sana.. affet günâhımı!..  

…………………………………….23.04.1978……………………………………………

“Bîçâreyiz, fakıyr ü hakıyriz!” dedik diye;

Zannetmeyin tahammülümüz var hakàrete!..

…………………………………..23.12.1997…………………………………………..

Kasdın ne dîne, Türk dili, Türk mùsıkîsine?..

Ettim duâ: “Venetrükü menyefcürük” dedim!..

…Anadolu aydınlanması……………….11.05.1971………………………………………..

Bir müslümân için, şudur_en bahtiyar baba :

Mevtinde, oğlu kıldırabilmiş namâzını!..

…………………………………………………………………………………………..

Vakt erdiğinde hâce bırakmış vekâleti;

Gassal yedinde meyyite dönmüş nakıybine!..

…………………………………………………………………………………………………………

Nâmıyla söyle.. ismi, müsemmâdan_ayrı tut..

İmlâsı bir, fakat; kimi “Kel”, “Mürtezâ” kimi!..

………………………………………………………………………………………………….

İsmin şudur, budur.. geliyorsun devir devir;

Ey sahtekâr adam.. sana “belhum adal” denir!..

…………………………………………………………………………………………………………

Baktım; erîke pestile dönmüş!.. Taazzumu,

Efserle zabt olunmadı, efsârı koşturun!..  

…….. 30.06.1972……erîke: koltuk,   efser: tâc,   efsâr: yular  ……

Eksilmeyen tebessümü târîhi süslüyor;

Bin yıl da geçse, söylenecektir hikâyesi!!..

…………………..17.Eylül.1961…………….Adnan Menderes …………………………. 

Ey bînamâaaz; farzı edâ eyle 5 vakit;

Lâtakrabu’s-salâte”de son verme Âyete!..

………………………………………………………………………………………………..

Kıymak Selîm-i sâlis‘e az geldi..azdılar;

Tehdîde kalkdı milleti Osmanlı leşkeri!..

 

Âkif, demişdi: Alçağı uğratma yurduna!..

Rahmetli oldu; döndü nasîhat vasıyyete!..

…………………………………………………………………………………………………

Yıllarca sürdü “herkese iş, aş!” masalları;

Sistem; büyüttü, besledi yalnız çakalları!..

……………………………………………………………………………………………….

Mevsim hazâna erdi.. buruşmuş birer birer;

Zonguldak’ın karanfili, Isparta’nın gülü!..

………………………………………………………………………………………………..

Yoktur bugün fakültede eş’ârım_anlayan :

Târihçi, terceman; gramer, dilde hâceler!..

………………………………………………………………………………………………..

Açdım semâya Yatsı namâzında avcumu;

Ettim duâ “Venetrükü menyefcürük!” diye!..

…………………………………………………………………………………………………..

Her 5 vakitde Rabbime dâim duâ edin :

Etsin nasiiib bizlere görmek cemâlini!..

……………………………………16.01.1973………………………………..

Bir câh için mezellete mühtâââc kılmadın;

Göster murâdımın bana Yâ Rab tamâmını!..

……………………………………………………………………………………………….

Gürsel götürdü sağcıyı, milletse solcuyu;

Gün doğdu ehl-i fırsata.. “devletli” oldular!..

…………………………………………………………………………………………………………..

Baktım: Besùùs Harbi‘ne dönmüş mücâdele;

Her parti, karşısındakinin hasm-ı cânıdır!.. 

..Tağlîbli ve Bekirli isimli Arap kabîlelerinin 40 yıl süren mânâsız

savaşına sebep olan kadının adı Besus‘dur. Bknz: Mîzânü’l-Hak……….

Feryâd edip durur, tepinir damda bir deli..

Muhtar çıkarsa arka, ne yapsın mahalleli?..

.……………………………………………………………………………………………..

Bir hayli yaşlıyım.. bana mızraklısından_al;

Üç günlük ömr için ne gerek coplu ilmihâl?’..

………………………………………………………………………………………………………..

Son söz ve yetki Mâliye, Sosyal Güvenlik’in;

            Hâkim denir mi sağlığa Sağlık Bakanlığı!..

                      ……………………………..05.06.2008…………………………………………………….

İlminle eyle terbiye Yârabbi bizleri;

İsyânımız, cehâletimizden gelir bizim!..

………………………………..05.11.1972…………………………………………………..

Körler diyârı sâkiniyiz.. fitne bilmeyiz..

Kim çâha düşse, bizlere Yùsuf tanıttılar!..

….. 12.07.1972   körler diyârı : İstanbul’un mitolojideki adı   …………..

Eyvah rükûu, secdeyi bilmez hayâtına!.. ..

Kıldırdılar cemâate kerhen namâzını!..

…………………………………………………………..

Allàh’ın_emri.. sâdece uymakda dînine;

Bundan sebeb başörtülü, türbanlı mü’mine!..

………………………………….29.09.1986…………………………………….

Başkan Gülay boşandı ve namzetse yok dedi;

Bir evlilik çıkardı 9 günde şapkadan!..

… 30.09.1997 SABAH’da Necati Doğru: Gülay Tatar’dır. Babası çiftlik

sahibi zengin ve Demirel’in sevdiği bir kişi olduğu için Gülay da DYP’ye

girdi.. 5 yıl önce……………………………………………………………………………….

Başkan Gülay boşandı, pek az sürdü dulluğu;

Bir tâze evlilikle Avusturya yolcusu!..

…………………………………………………………………………………………….

Bambaşka anlasın diye İslâmı Türkiye;

Bir gizli ittifàk ateistden totemciye!..

…………………………………………………………………………………………………

“Bir dehşet ittifâkı”na Çiller temâs edip;

“Millî irâde  gerçeği!” , “meşrùiyet!” dedi!..

.……………………………02.10.1997  TV haberleri ………………………………

Coşsun minârelerde ezân-ıı Muhammedî;

Kur’an gürüldesin; vatanım gurbet_olmasın!..

…………………………………………………………………………………………….. 

Etmiş kayıp, fidan gibi evlât Bülent Arınç..

Rahmet diler ve sabr-ı cemîl eylerim niyâz!..

                      …12.09.1997…..Neşri: İSLÂMÎ EDEBİYAT  Sayı: 29……………………….

                Âsâyişin korunması yurdumda şöyledir:

                Târih diyor.. polis copu, jandarma dipçiği!..

                            ………………………………………………………………………………………………….

Cazgır salınca ortaya bir-bir civanları;

Çıvgarda çâre buldu saray pehlivanları!..

……………………………………………1997………………………………….

                Lûtfeyle, söyle: Bestenigâr şarkı.. “Ben seni..”..

                Cismim karışsa toprağa, rùhumla dinlerim…

                ………………………………………………………………………..

Berdu’l-acùza az kala İzmir kadınları;

Şov yaptılar cenâzede erkekle saf tutup!..

…..29.01.1998 İş adamı Uğur Yüce’nin oğlu Kaan’ın cenazesi……….

.Bak: “Fitnecùlar tuttu erkeklerle saf”………………………………….

Bakkal, kasap ve işçi kadar vergi vermeden;

Olmuş trilyoner Hacıhüsrevli âile!..

………………………………………………………………………………………………

“Baş düşman_İngiliz!” diye tâmim yayınladı;

Meclis küşâdı öncesi Başbuğ Kemal Paşa!..

…………………………………………………………………………………………….

Baktım: Zamân içinde zaman zUlm_eder bize;

Günler çabuk ve sâniyeler pek yavaş geçer!..

………………………………………………………………………..

Mes’ut; açıklıyor ki: 8 yıl kesntisiz;

Birleştirir lâikliği İslâmiyetle de!..

….. Başbakan Mes’ut Yılmaz ANAP Başkanlık Dîvânı haftalık

toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “….. din eğitiminin gerekliliği

ile laiklik eğitiminin ilkelerini bu tasarıda birleştirdik” dedi.

TÜRKİYE 13.08.1997 ….Anadolu aydınlanması…………………………

Hız verdi kadrolaşmağa Mes’ut, idârede;

Nâçar; gerekli tepkiyi gösterdi Cindoruk!..

…18.08.1997’de Cindoruk; Başbakanlık’da Mes’ut Yılmaz’ı ziyâret 

etti ve şikâyet etti. …………………………………………………………………..

İpler; Yönetmelik’le “Kriz Merkezi”ndedir;

Derler: Alındı askıya Meclis irâdesi!..

…………………………………..24.09.1997…………………………………………………

Mevkùteler yazar: “Sabotaj ihtimâli var;

İmhâ olundu.. yandı Sayıştay’da dosyalar!..

….. ……………………………..14.11.1997………………………………………………….

Kös dinleyen gürùha davul-zurna az gelir!..

Îmâ yeterli, sivrisinek saz gelir bize!..

……………………………………26.12.1997……………………………………….

Özden, diyor: “Açıklayamam.. bende belge var!..”

Yok muuu  emekli hâkime “Derhâl getir!” diyen!..

…….. 30.01.1998 SABAH’da Rauf Tamer’in yazısından: “Hâkim belge saklar mı

kimse de tasa etmiyor!” ………………………………………………………………………………. 

Leylâ Hanım!.. Senin torunun, bak, ne söyledi:

Türk mùsıkîsi desteğe lâyık görülmedi!..”

…….29.08.1972… İsmail Arar ………………………………………………………………  

Zâhiddi.. kıldırırdı namâz İnşirâh ile;
Takrîr ederdi bizlere Kur’ân’ı, Sünneti!..
Mehmed Zâhid KOTKU merhum(1897-1980 13 Kasım) , Râmuz isimli kitaptan Hadîs-i şerîfleri,
“vaaz hâlinde” bizlere anlatarak, bu aktif metodla çok faydalı olmuştur. Pazar günleri İkindi vakit
namazı sonrasında bu dersi tâkîben, cemâate: ” -Buyrun!” diyerek kelime-i şahâdet getirtirdi.

                Halvet-der-encümen.. sana imkânı bahş eder;

                Nefsinle et mücâhede.. efdal cihad budur!..

                          ………… Mehmed Zâhid Kotku merhùmun nasîhatıdır.

Ol muhterem, sıvazladı rûyâda sırtımı;

Rûyâ da olsa, anladığım, himmet eyledi!..
10.11.1972    Mehmet Zâhid KOTKU merhùm; bir gece, rü’yâda sırtpmp sıvazlamış idi. …

İstanbul, İzmir, Ankara vitrin şehir!” dedi;

İzmir’de kızdı, vitrini bin parça eyledi!..

 …………………………………..04.03.1985 İzmir Kongresi…………………………       

Her 5 Nisan’da anmalısın Tansu Çiller’i;

Ezdirdi enflasyona me’mùr, emekliyi!..

…………………………………………………………………………………………… 

İlmiyle saldırıp canavar enflâsyona;

98’de ders verecekmiş Güneş Taner!..

……………………………..TV haberleri: 22.09.1997………………………  

Bir borcudur “zorunlu tasarruf kesintisi”;

Vermekte “6 ayda, nemâsız!” Güneş Taner!..

……………………………………………………………………………………………………

Bey’at eder de örnek_olup Hazret-ii Alî;

Gàfil;  Ebùbekir, Ömer, Osmân’a ta’neder!..

…………………………………………………………………………………………………….

Oktay sebepli” muhtıra gelmiş Beşiktaş’a!..

Sezgin: “-Yok_öyle şey!”, ve Çevik Bir: “-Evet!” diyor!

….. 30.10.1997 AKİT> Beşiktaş’ın asker futbolcusu Oktay’ın, birliğinde sakatlanması

karşısında teknik direktör Toshack’ın: Bundan 30 yıl önceki komünist ülkelerde bile

futbolculara daha fazla özen gösteriliyordu, demesi üzerine, Genel Kurmay 2.Başkanı

Çevik Bir’in Beşiktaş Kulübü’nü telefonla arayarak Süleyman Seba’dan (Toshack’ın

durumunun gözden geçirilmesini) istediği haberi gazetelerde yer alınca Milli Savunma

Bakanı İsmet Sezgin, “Genel Kurmaydan hiç kimse Beşiktaş’ı aramadı ….” demiş iken

Çevik Bir, TBMM Hikmet Çetin’i ziyaretinde: Sayın Süleyman Seba ile telefon                                                                                                         görüşmesini ben yaptım. Kendilerine, bu konunun düzeltilmesini, yanlış anlamalara

Meydan vereceğini ilettm, dedi …………………………………………………………………..  

“Bâşüstüne!”yle geçdi devirler.. hayırlısı!..

Her hâlde haklı çıkdı huşùbü’n-müsennedeh!..

…………………..17.11.1997   Münâfikùn/4 (M.KAPLAN)………………………….                                                                                                                        

Gökhan Çapoğlu söyledi: “Cumhùriyet kuran,

Türk halkıdır! O kurdu, o sâhip çıkar gene!..”

….. Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu’yu DEPAR(Değişen Türkiye Partisi)

Genel Başkanı olarak kabùlünde Gökhan Çapoğlu: Türkiye Cumhuriyeti’ni

Halk kurmuştur. Koruyacak ve yaşatacak olan da halkın kendisidir. Kimse

Kendi kurumlarını zedelemek pahasına cumhuriyet koruculuğu yapmasın,

Dedi.Daha önceleri, Genel Kurmay 2.Başkanı  Org.Çevik Bir: Cumhuriyeti

Biz kurduk, onu yaşatacak olan da biziz, demişti.  …………………………………… 

İlgiyle izlenir televizyonda bir haber:

Milletvekillerindeki “lojman becâyişi!..”

…………………………………..13.11.1997………………………………………………..

Bilmezdi kimse.. çıktı Susurluk’da ortaya;

Varmış meğer “kayıtdışı devlet kurumları!..”

………………AKİT 16.11.1997’de A.Dilipak’ın yazısından………….

Hitler, Franko’dan, Stalin’den kalıntıdır;

Üstünlerin hukùku”nu hâkim kılan rejim!..

….. “Hukùkun üstünlüğü değil, üstünlüğün hukùku” deyimini, DYP Genel

Başkanı Tansu Çiller, 09.12.1997’de, Genel merkezde “Karadeniz  sahil

yolu ihalesindeki” konuşmasında kullanmıştır.  …………………………………………  

İslâmcı, sağcı, solcu fikir birliğindedir;

“Olmaz yasak bu çağda tesettür, sakal!” diye!..

….. 24.12.1998 günü İslâmcı, sağcı, solcu öğrenciler; tesettürlü, sakallı

öğrencilerin  derslere, sınıflara serbestçe girebilmeleri için Beyazıt meydanında

ortak sloganlar attılar, alkış tuttular.   ………………………………………………………….

Gökmen Yavuz diyor: Brifingin de dahli var;

Devrin, yılın hukukçusu olmuş Vural Savaş!..

… 10.02.1998 HÜRRİYET’de Yavuz Gökmen: [ Eğer yargı o brifinge gitmese

ve sonra Refah Parti’yi kapatsaydı, boynum kıldan ince olacaktı. Yargı bu

brifingden sonra özünde değişikliğe uğramış ve memleketi kurtarmaya

soyunmuştur.  Ve Vural Savaş’ın açıkça söylediği gibi darbe önleme görevini

yüklenmiştir. ]  

Peygamber_ücret_isteyemez!” der, Cenâb-ı Hakk;

Bilmez mi ehl-i sünnetin_“ekran-gezer”leri?!..

…………………….20.02.1998………. Yùsuf sùresi/104 …………………………………………      

“Herşey tıkandı ülkede, herşey!” demiş, Erek;

Buldum sanan yanılmada cop-mopda çâreyi!..

….DYP Genel Başkan Yardımcısı Ali Şevki Erek, 28.02.1998 günü düzenlediği 

basın toplantısında, özetle: “Ülke tıkandı, ekoınomi tıkandı, siyâset tıkandı.

Bu tıkanıklığı halkımıza açtıralım!” dedi.    ………………………………………

“Höt!” dendiğinde kaçmayı zül saydı önceden;

“Höt!” dendiğinde kaçmadı, tornistan eyledi!..

………………………………….. 21.03.1998 …………………………………………………..

Kollar sıvandı, kurdu ekip, Sulhi Dönmezer;

Teşdîd edildi “halka” cezâ yağdıran yasa!..

…………..  25.03.1998 TV haberi: 163. madde……………………………………..  

“Âmin!” demiş seçimde şu rùyâya Doğru Yol :

Çiller deyince “şah!”, Sülü olmuş çoban-matı!..

………………………………………..18.04.1999……………………………………………..

Kıbrıs’da Türk’ü gördü azınlık Yunan,Batı;

Din gayretiyle saldıracak, bulsa fırsatı!..

……Nisan-Mayıs-Haziran 2002 tarihli, 37 sayılı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…

Yansır karar, gerekçeye hâkim kanâati;

Medyayla irtibâtını kessin sayın Bumin!..

……Nisan-Mayıs-Haziran 2001 tarihli, 33 sayılı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan..

Orkestraydı zevki.. değişmiş demek huyu..

Hayret!.. Güniz Sokak’da davul-zurna, gül suyu!..

……Nisan-Mayıs-Haziran 2001 tarihli- 33 sayıkı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…

Meydanda her zamân Ecevit saçtı inciler..

Meşhùru: “Ortanın solu, Peygamber’in yolu!..”

…   Nisan-Mayıs-Haziran 2001 tarihli, 33 sayılı İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan…  

Târîhe geçti… Yargısız infâz imâm için..

Üskül demiş: Sürülmesi yetmez.. atılmalı!..

.. Üskül: TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Zafer Üskül

İmam: Hasan Hakyemez, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii İmamı

İddiâ: 21 Aralık 2007 Cuma günü “Çalışan kadın, kocasını aldatır!” demiş?                      

Ürküntü verdi.. işbu felâketli manzara:

Tahrif, bahâne, vesvese, tezvir ve iftirâ!..

31.03.1998……………………………………….               

Gerçek şu: Kullanıldı tepen bir silâh gibi;

Tayyîb’e karşı “süngülü Bitlis konuşması!..”

…. 18.05..1998      süngülü konuşma: Ziya Gökalp’in şiiri ……………………

Uymazsanız dayatmaya, elbet gelir sopa!..

“Tek parti iktidârı” olur sanma muktedîr!..

.. 04.06.1998  Bak: Târîhe düştü not Demirel..   …………………………..

                Erken seçim göründü… Kesinlik kazanmada

Cumhùriyetçilerle demokratların yolu!..

……………………………….05.06.1998……………………………………………………. 

İflâsıdır bu, haysiyetin.. âh u vâh edin;

Gitmiş haraç-mezat diye milletvekilleri!..

……………………………….Temmuz 1997………………………………..

Gösterdik_ihtimâmı, izin verdiğin kadar;

Çeyrekledik ki, bizde gelişsin demokrasi!..

………………………………..27.06.1998……………………………………………….

Verdim veciz misâlini bir harf hatâsının :

“Kızlar! Gelin baş_örtmeĞe” , “Kızlar baş_örtmeYe!”

……………………………………………………………………

İnsâf edin.. demokrasi, kundakta bir bebek!..

Feryâd eder kreşte.. verin Millet-anne’ye!..

…………………………………….30.06.1998…………………………………………….

(“Allah!” demek yasak!) deseler, ol devir gibi;

Nâçar kalır da “hù!” çekeriz.. çâre bitmiyor!..

……….25.07.1998………….. Allah > İlâh > lehù > hù  ……………………………

Kazdıkça çıktı ortaya birçok kemik, kumaş;

El koydu savcı fâili meçhul cinâyete!..

.………………………….Mart 2009……………………………………………………………..

Allah yolunda öldürülenler şehîd olur;

Onlar hayattadır.. ölü saymak hatâlıdır!..

…………………………………………………………………………………………………  

Beklenmedik gelişme!.. Susurluk’da, kürsüde;

Çiller coşup, demiş: Çeteler başbakan yapar!..

[ Tansu Çiller, Susurluk’ta yaptığı konuşmasında halka karşı şöyle

sesleniyordu: “Susurluk’un arkasında kim var biliyor musunuz? Halkın iradesi

olan hükümeti yıkıp yerine bir başkasını getirenler.” ] Google> TürkForum.net

Millî irâde askıda, milletse baskıda;

Mevlâ meded!.. Demokrasi can verdi saksıda!..

………………………………20.08.1997……………………………………………………

Halk aç ve çâresiz… Çekecekmiş Güneş Taner;

Bir yılda yüzde 20’ye-dek enflasyonu!..

………………………………24.11.1997…………………………………………………………

Çok-sesli bir müzik gibi Mes’ut hükûmeti;

Bambaşka çâreler bulunur enflasyona!..

… Benzetme, DTP Başkanı Cindoruk’a âit..  SABAH 26.11.1997 …………..

“Devlet lâik.. neden katılır konferansa?” der;

Zor hayli Oktay_Ekşi’ye vermek cevâbını!..

….Anadolu aydınlanması……………………………………………………..  

Körler diyârı hâkimi, şehlâ imiş meğer :

Şâir değil, garip-gurebâdan görür bizi!..

… Not: Eğer bu bir nesir (düz-yazı) olsaydı, cümle (tümce) sonunu

“görür bizi” yerine “bilir bizi” veya “sanır bizi” diye bitirirdim.

Beyitde; tenâsüb (mânâca birbirine yakın veyâ ilişkili  kelimeleri                                                                                                                                                             aynı beyitte bulundurma) edebî san’atı kullanmayı kararlaştırarak                                                                                                                                                        “görür bizi” dedim: Körler – şehlâ – görür  

“Kum yâ Eb-ii turââb!” hitâbıyla yâ Alî;

Kalkıp da gör cehâleti, isyânı bizde Sen!..

Bekler gibiydi saygı değil, korku.. sözleri;

Başbuğ getirdi hâtıra dâim Demokles’i!.

………………………………………………………….

Beklendi Gazze‘den gemimiz Mâvi Marmara;

Verdik dokuz şehit, siyonistin hücùmuna!..

………………………  31 Mayıs 2010  ………………………………………………………….. 

Bir devir.. Eyledi îlân.. boru!”dur law silâhı;

Islak imzâsa “kâğıt parçası!, İlker Başbuğ!..

…. ZAMAN 29 Ağustos 2010 Mustafa ÜNAL: [ Döneminden söz edilirken

“kâğıt parçası” ve “boru” açıklamaları hep hatırlanacak. ] Köşe yazısının

başlığı: “Başbuğ’u ağlattılar” VEZNİ::Feilâtün feilâtün feilâtün feilün  … …..

Ömrün boyunca nùrunu yaymış sebil gibi..

Kimler boşalttı kabrini nebbaş sefil gibi?

…………. Saîd-i nursî’nin nâşı nerede? …………………. 

Devlet ve halk hedef.. “asimetrik savaş” nedir?

“Tezvir, yalan, mugàlâta, inkâr, bahâne”dir!..

……………………………………………………………..

 

(Visited 53 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.