RUBÂÎ NAZIM ŞEKLİ ve RUBÂÎLERİM

Son Güncelleme: Cuma, Temmuz 21st, 2017 | Kategori: ŞİİRLERİM| Etiketler:

            
           RUBÂÎ NAZIM ŞEKLİ ve RUBÂÎLERİM
             Güncelleme: 24 Mart 2011 Perşembe
 
            RUBÂÎ (Hadîs-i şerîf meâlidir.) 

                 Tab’ında eğer kii yumuşaklık belirir,

               Nurlansa eğer kalb, o Hadis bendendir’..

               Senden daha çok ben uzağım kim, o hadis,

               Söylendiği an kalbine tiksinti verir!..

                                            AĞRI: 27.12.1966  

                   VEZİN: 1., 3., 4. mısra’lar : Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûl 

                                               2. mısra’: Mef’ûlü mefâîlü mefâîlün fa’

 

              RUBÂÎ (Hadîs-i şerîf meâlidir.)

              Bir misli sevab sünneti ihyâ edene,

              Her kim ki o sünnetle amel etse gene..

              Bir misli günah, bid’ati îcâd edenin;

                        Her kim ki o bid’atle günâh işlerse!..

                                             AĞRI: 27.12.1966  

                       VEZİN: 1., 2., 3. mısra’lar: Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûl,

                                                4. mısra’ : Mef’ûlü mefâîlü mefâîlün fa’

 

              RUBÂÎ (Hadîs-i şerîf meâlidir.)

              Hâtun kişi bend etmeye mâliyle seni;

              İşveyle, edâsıyla, cemâliyle seni!..

              Yârin; dilerim kendine hayrân etsin,

              İslâma riâyetdeki hâliyle seni!..

                      VEZİN: 1., 2., 4. mısra’lar: Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûl,

                                               3. mısra’ : Mef’ûlü mefâîlü mefâîlün fa’

 

              RUBÂÎ (Hadîs-i şerîf meâlidir.)

              Bil, say da şu beş hâli, ganîmet, fırsat :

              Ukbâya göçüp gitmeden evvelki hayat;

              Boş meşgaleden önceki âsùde devir;

              Üstündeki varlıkla şebâbet, sıhhat!..

                                                                       

 

              RUBÂÎ (Hadîs- şerîf meâlidir.)

              Terk etme sakın şehrini, çıkmışsa vebâ;

               Dünyâyı boyarsın bulaşık hastalığa!..

               Gelmişse: “Filân yerde vebâ var!” haberi;      

               Gitmekte büyük tehlike vardır oraya!..

                     VEZİN: Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûl

                          NOT: Hadîs-i şerîflerin mehazları, “Arûzun Söylettikleri”

                                     başlıklı şiir kitabımda bildirilmiştir. Bu rubâîler,

                                     Ağrı’da “Mes’uliyet” gazetesinde 30.12.1966 – 07.01.1967

                                     târihli nüshalarında neşredilmiştir.

                     

 

             RUBÂÎ

               Külfetlidir_ammâ, (olabilmek!), ne güzel..

               İhlâsla mülemmâ olabilmek, ne güzel!..

               Mürted de seçer kendine “şemsüddîn”i; 

               İsmiyle müsemmâ olabilmek, ne güzel!..

 

               RUBÂÎ

               Sabret!.. Sana kuvvet verecek, Mevlâ’dır; 

               Zannetme sakın mihneti, lâyu’lâdır!..

               Ezber bilirim ben nice bin darb-ı mesel;

               Hikmetlisi: “Lâ râhate fiddünyâ”dır!..

 

               RUBÂÎ

               Derler ki bilinmez para, îman kimde;

               Kimdir vatanın hâdimi, ünvan kimde?!..

               Yokmuş ne çıkar zirvede bir nebze beyaz;

               Alçaklara kar yağdı ya dört mevsimde!..

 

               RUBÂÎ

               Zillet ve riyâ, sahtecilik buldu zafer!..

               Şeytâna uyup bâtıla meyl_etti beşer!. 

               Bir yol göremem ehven-i şerden başka,

               Allàhım, aceb hangisidir ehven-i şer?!..

 

               RUBÂÎ   ( Hak!.. ) (*)          

               Ey bizlere bir hayli uzaklarda gülen..

               Ey bir daha kıymet bulamazmış görülen..

               Ey sen ki Cenâb-ı Hakk’a en fazla yakın;  

               (Ey mahkemelerden mütemâdî sürülen)!..

                               NOT: 3. mısra’da vezin: Mef’ûlü mefâilün mefâîlü feûl

                      (*) Tevfik Fikret: Ey mahkemelerden mütemâdî sürülen hak

                    RUBÂÎ
                  Baçtâcı iken, tutmadı meşrùtiyyet..
                  Alkışlanıyor şimdi de cumhùriyyet!..
                  İnsan soruyor.. hangisi efdâl acabâ?..
                  Üstâdımızın hasreti, meşrùiyyet!..            

                           RUBÂÎ

                Zerdûûz palanmış bize me’mûriyyet!..

                Baldırda çıbanmış bize me’mûriyyet!..

                Bin kayd_ile zencîre vurulmuş gibiyiz;

                El-hak, ne yamanmış bize me’mûriyyet!..

                      VEZİN: 1., 2., 4.mısra’lar: Mef’ûlü mefâîlü mefâîlün fa’

                                                     3.mısra’: Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûl

                 RUBÂÎ

                 Balçıkda gider kağnı.. zebun düştü öküz..

                 Hammallık_edip geçti ömür.. şimdi, yüküz!..  

                 Bakdıksa çocuklarla çocuklaşmamağa;

                 Aldanma.. büyüklerle, hakıykat, büyüküz!..

                        VEZİN: Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûl

 

                 RUBÂΠ

                 Berhâne ışıksız ve de bolmuş piresi;

                 Suçlandı bütün cumbası, panjur, kafesi..

                 Her derde devâ.. pencere açtık batıya;

                 Baktım; kapısından da büyük penceresi!..

                                    

                            RUBÂÎ

                 Ey doost!.. Bu meydanda bükülmez bileğim!..

                 Dîn uğruna, pîr_aşkına hasbî emeğim!..

                 Hiçbir garazım, gizli hesâbım yoktur;

                 İsmimle müsemmâ olabilmek dileğim!..

  

                 RUBÂÎ

                 Gàsıblara, fâsıklara vurmuştu şamar;

                 Olduysa da zâlimler_elinden bîzâr!.. 

                 Târih verecek Başgil’e birgün yerini;

                 Târih ki, bugün her şeyi bir başka yazar!..

                                                                       10.3.1972

                 RUBÂÎ

                 Yer göçtü.. duman yükseliyor âfâka; 

                 Şükr eyledi gàfil, mütevekkil; Hakk’a!..

                 Berhâneyi yıktıksa da yaptık yerine;

                 Yaldızlı tavan tahtalarından baraka!..

                      

                 RUBÂÎ

                 Gàyeydi çalışmak.. topu attık taça biz;

                 Bilmem ne kazandık kapışıp saç-saça biz?..

                 Mü’min, kafatasçı, solcu, dinsiz, komünist..

                 Seyreyle ki Taksim’de bölündük kaça biz!..

                                                                                                                        21.3.1969  

                        RUBÂÎ

                 Gelsin ne çıkar hâtıralar hep yâda;

                 Sen başlama, beyhûde, gönül, feryâda!..

                 Esrârını söylesen de bir, sussan da;

                 Bir gizli hakıykat mı kalır dünyâda?..

 

                 RUBÂÎ

                 Hiç secde-i Rahmân’a başın değmezken;

                 İslâma sataşman, be adam, söyle neden?..

                 (Yok Türkçe ezan.. Türkçe kılınsındı namâz..)

                 Zırvanla rahat görmedi kabrinde deden!.. 

                 RUBÂÎ

                 İlham hele başlatmaya feryâda Seni;

                 Yoktur geçecek duyguda, mânâda Seni!..

                 Sensin hocamız gerçi rubâîde bizim;

                 Eşsiz buluruz Kubbe-i Hadrâ’da Seni!..

 

                         RUBÂÎ

                 Etrâfını cellâtları sarmış.. gidiyor!..

                 Sırtında beyaz gömleği varmış.. gidiyor!..

                 Zincirli bilek.. sırtı dönük.. boynu bükük..

                 Türk milleti!.. Kısmet bu kadarmış.. gidiyor!..

    

                 RUBÂÎ

                 Kim kırdı ümit verdiğimiz son dalı da?..  

                 Son hâtıra, boş kubbede bir hoşca sadâ!..

                 Gün, onyedi Eylül’dü; yıl_altmışbirdi;

                 Evlâd-ı vatan düştü şehîd_İmralı’da!..

 

                 RUBÂÎ

                 Milletçe nasîb_âh u enin, gözyaşı mı?..       

                 Kim, söyle yolundan çeviren yoldaşımı?..

                 Kahretti cevâbındaki bîgâneliği :

                 “- Zencîri şıkırdatma, şişirdin başımı!..”

 

                 RUBÂÎ

                 On yıldır_uzaktım; yeni-baştan gördüm;

                 Zannetme ki birtek tanıdık can gördüm!..

                 Fâtih, Kadıköy, Şişli’de onbinlerce

                 Oğlan gibi kız, kız gibi oğlan gördüm!..

 

                                                                                                                       1962

                           RUBÂÎ

                 Millî ne, mefâhir ne unutmuş bu kuşak;

                 Olmuş Batı’nın kültürü uğrunda uşak!..

                 Çıkmış göğe, binmiş de kirâlık füzeye;

                 Hüsran dolu bir sâhaya inmiş yumuşak!..

 

                 RUBÂÎ (19.08.1970)

                 Rahm etti, görüp hâlimi pervâne bana;

                 Dünyâ dediğin, sâdece gam-hâne bana!..

                 Mecnun gibiyim.. oynadı bir hoşca oyun;

                 Etvârı güzel, gözleri mestâne bana!..

 

                 RUBÂÎ (08.07.1970 Ankara)

                          Bir yalnız_adam var.. bize küskün gibidir;

                 Sîmâsı gülerken bile üzgün gibidir!..

                 Hassas ve zekîdir, uludur rùhu O’nun;

                 Kalplerde, doğan, (belki batan) gün gibidir!..

                 SSK Ankara misâfirhânesinde tanıştığım şâir Zeki Uluruh 08.07.1970 Ankara

 

                 RUBÂΠ                        

                 Ruh dâveti şeytanla mülâkat sayılır;

                 Tebliğlere uymaksa hamâkat sayılır!..

                 Buhran geçiren hasta koşar celselere,

                 İdrâki şaşar, buldu ifâkat sayılır!..

              

                 RUBÂÎ

                 Ruh tende iken, verdi elem Yassıada;

                 Rûh_uçtu, cesed kaldı esîr_İmralı’da!..

                 Takdîr-i İlâhî bu imiş.. boş ne desek;

                 Allàh’a bırak, son vererek feryâda!..

 

               RUBÂÎ (10.08.1970)

                       Bir şarkı diyor: Lâleye sor, çiğdeme sor!

                  Sor.. hâlimi söyler sana.. sor! şebneme sor!

                  Yıllar-boyu hep yârin_elinden çektim..

                  Pervâneye sor.. kâküle sor.. perçeme sor!..

 10.08.1970 Kırklareli

                                                          

                  RUBÂΠ   

                  Sarsılmadı aslà şerefii, ünvânı;

                  Her çağda O baş-tâcı, gönül sultânı!..

                  Üzdüyse de bir hayli kader Çamlıbel’i;

                  Kurtuldu şükür hem şerefii, hem cânı!..

                                         14.09.1961 Mardin

                  RUBÂΠ                                            

                  Sen hak yolu göster bize Yâ Rab.. âmin’..

                  Kıl neslimi benzer bize Yâ Rab.. âmin!..

                  Cennetde cemâlinle cemîl_eyle bizi;

                  Sıhhat, bereket ver bize Yâ Rab.. âmin’..

 

                  RUBÂÎ

                  Sövdürdüğünüz yetti be artık dedeme;

                  Aldırdığınız düzmece târih kaleme!..

                  İç borca ve dış yardıma mühtac yaşanır;

                  Lâyık görülür şanlı devirler zemme!..

 

                          RUBÂÎ

                  Söz sâhibi insanları etraflı tanı;  

                  Aldandığın_an, satmağa kalkar vatanı!.. 

                  Hem; yârini, ağyârını bir bir öğren;

                  Düşman sayarız düşmana sâhip çıkanı!..  04.04.1974

 

                  RUBÂÎ

                  Tâkîb_edemem ben senin artık yolunu;

                  Tâvizle uyutmak diliyorsun solunu!..

                  Yârânı fedâ eyleme.. erkekce savaş;

                  Zor kurda yaranmak, kesip_atsan kolunu!..

 

                  RUBÂÎ

                  Yâ Rabbi, yücelsin bu güzel dîn.. Âmin!..

                  İ’lâsını emreyle hilâlin.. Âmin!..

                  Âmin’le biter her sözü mü’min kulunun;

                  Yâ Rab; koru îmânımı.. Âmin!.. Âmin!..

                   RUBÂÎ

                   Mâzîde kalan.. heybetimiz, safvetimiz;

                   Hem maddesi, hem rùhu bütün milletimiz!..

                   Ağyârın_edilmez ki fedâ tekniğine;

                   Bir an’anemiz kaldı bizim servetimiz!..   08.07.1960 Bingöl

                   RUBÂÎ

                   Mâzîde kalan.. an’anemiz, kültürümüz..

                   Garbın bir_esîridir bugün, en hürümüz!

                   Köksüz medeniyyet mi olur, ey gàfil?

                   Türküz; gene bir Türkün_izinden yürürüz!  08.07.1960 Bingöl

                                     

                   RUBÂÎ (13.12.1968)

                             Türk bayrağı üç (ay)lı ve yıldızsızken;

                   Yıldız takarak süsledi vaktiyle deden!..

                   Uçmuş nasıl_olmuşsa üç_(ay)dan ikisi;

                   Artık yok_edilmez bu son_ay kat’iyyen!..

 

                 RUBÂÎ (10.02.1969)

                    Yazdım.. şu ömür neş’e ve gamdır, bilerek;

                     Dost ağzına bir hoşça taamdır, bilerek!..

                     Beşbin, ne de bin.. Yetmiş aded bastırdım;

                     Dînimce de isrâââf haramdır bilerek!..

                          “ARUZUN SÖYLETTİKLERİ” başlıklı kitabım için yazılmıştır.

Aralık 1965 tarihli 318 sayılı(4.Cilt, 12 sayılı TÜRK YURDU isimli aylık derginin 13. sayfasında yayımlanan 3 Rubâîm :

                          Derlerki bilinmez para, îman kimde;

                          Kimdir vatanın hâdimi, ünvan kimde!?..

                          Yokmuş ne çıkar zirvede bir nebze beyaz..

                          Alçaklara kar yağdı ya dört mevsimde!..

                          Nevmîd olarak habbeyi yaptım kubbe;

                          Oynar dururuz ben ve saâdet körebe!..

                          Karşımda görüp de yemyesil bir türbe,

                          Girdim içineee.. tövbeler_olsun tövbe!..

                           Mâzîde kalan nedir ki.. hüsran; sevdâ!..

                           Binbir çeşit_ıstırapla bekler ferdâ!..

                           İsterse devâm etsin ezelden, ebede;

                           Lûtfet bana geçmekte olan ânı Hüdâ!..

NOTLAR: Derginin sâhibi: Hamdullah Suphi Tanrıöver, Umumî Neşriyat Müdürü Dr.Fethi Erden..                                 

17-18. Sayfalarında Abdullah Satoğlu’nun [[[ Mevlevî Ahmet Remzi Dede (Akyürek)  (1872-1944) başlıklı yazısından:

Değerli üstâd Ahmet Remzi Akyürek, Ankara Umumî Kütüphanesi Heyet-i Tasnşf Dairesi Reisi bulunduğu sırada, 

7 Kasım 1944 te Kayseri’de Hakk’ın rahmetine kavuşmuş ve Seyyid Burhaneddin Türbesi haziresine defnolunmuştur.

Ölümünden sonra onun en kıymetli kitapları, kerimeleri tarafından Türk Ocakları Merkez Heyeti’ne teslim edilmiştie. Hepsi birbirinden kıymetli ılan 189 ciltlik bu kitaplardan 46 tanesi el yazmasıdır ve Türkocağı Kütüphanesindeki özel bir dolapta muhafaza edilmektedir. (……) Mehmet Nuri Gençosman’ın bir kıt’asını buraya dercediyoruz: [[ Yanıyor hasret ile sine-i hicranzedemiz / Pîrimiz gitti de boş kaldı şu mâtemgedemiz / Bize kimdir sunacak Kevser-i Mevlânâ’yı / “Hù deyib gitti heman Cennet’e Remzî Dedemiz” ]]  ]]]

                   

                    

   RUBÂΠ NAZIM ŞEKLİ

     Rubâî, 4 mısra’lı bir klâsik(*) nazım şeklidir.
       Mısra’ların kafiyelenişi a-a.b-a ve nâdiren a-a-a-a ‘ dır.
  
       A-  Rubâî vezinleri, İranlılara göre 24 ve bize göre 12 çeşiddir. Mısra`sonundaki “aşk, derd” gibi heceleri farklı şekilde isimlendirdiklerinden dolayı 12 yerine 24 kalıp ortaya çıkmaktadır. Bu husus; 24 kalıbın aşağıdaki listesi incelendiğinde açıkca görülecekdir. (Aşağıda; tek sayı ile gösterilen AHREB kalıplar, bizlerin kullandığımız kalıplardır. En fazla kullandığımız kalıplar ise; 1, 3, 5, 11 diye numaraladığımız kalıplardır ve “x” ile işâretlenmişlerdir.)

       B-  Şâir; rubâîsinin her mısraında bu kalıplardan istediklerini kullanabilir. Misâlleri, rubâîlerimde de görülmektedir. (Kalıpların hece sayıları farklı olabileceğinden, mısra’ların hece sayıları da eşit olmayabilir. Meselâ; 19 numaralı kalıp 10 heceli, 11 numaralı kalıp 11 heceli, 3 numaralı kalıp 12 heceli, 5 numaralı kalıp 13 hecelidir.)

       C- “Mefùlü” ile başlayan kalıplara “Ahreb”, “Mefùlün” ile başlayan kalıplara ise “Ahrem” denir. Şâirlerimiz; ahrem kalıpları nâdiren kullanmışlardır.

(*) Hece vezniyle rubâî yazanlar, hatâ ederler. Hece ile Gazel, kasîde, terkîb-i bend de  yazılamaz. Hece ile na’t, münâcât yazılabilir.
 

                 AHREB RUBÂÎ VEZİNLERİ :

       1- Mefùlü mefâîlü mefâîlü feul         //. .//. .//. ./              x

       2- Mefùlü mefâîlü mefâîlü feÙl         //. .//. .//. ./.

        3- Mef’ùlü mefâîlü mefâîlün fa’          //. .//. .///  /             x

      4- Mef’ùlü mefàîlü mefâîlün fA’         //. .//. ./// /.

5- Mef’ùlü mefâîlün mefâîlü feul       //. ././ .//. ./              x

      6- Mef’ùlü mefâilün mefâîlü feÙl       //. ././ .//. ./.

      7- Mef’ùlü mefâilün mefâîlün fa’       //. ././ ./// /

      8- Mef’ùlü mefâilün mefâîlün fA’      //. ././ ./// /.

      9- Mef’ùlü mefâilün mef’ùlü feul       //. ././ //. ./

     10- Mef’ùlü mefâilün mef’ùlü feÙl      //. ././ //. ./.

     11- Mef’ùlü mefâîlün mef’ùlün fa’      //. ./// /// /               x

     12- Mef’ùlü mefâîlün mef’ùlün fÂ’     //. ./// /// /.

                 AHREM RUBÂÎ VEZİNLERİ

     13- Mef’ùlün mef’ùlü mefâîlü feul      /// //. .//. ./

     14- Mef’ùlün mef’ùlü mefâîlü feÙl     /// //. .//. ./.

     15- Mef’ùlün mef’ùlü mefâîlün fa’     /// //. ./// /

     16- Mef’ùlün mef’ùlü mefâîlün fÂ’    /// //. ./// /.

     17- Mef’ùlün mef’ùlün mef’ùlü feul   /// /// //. ./

     18- Mef’ùlün mef’ùlün mef’ùlü feÙl  /// /// //. ./.

     19- Mef’ùlün mef’ùlün mef’ùlün fa’  /// /// /// /

     20- Mef’ùlün mef’ùlün mef’ùlün fÂ’ /// /// /// /.

     21- Mef’ùlün fâilün mefâîlü feul       /// /./ .//. ./

     22- Mef’ùlün fâilün mefâîlü feÙl      /// /./ .//. ./.

     23- Mef’ùlün fâilün mefâîlün fa’      /// /./ ./// /

     24- Mef’ùlün fâilün mefâîlün fÂ’     /// /./ ./// /.

              ÂRİF NİHAT ASYA (07.02.1904 Çatalca/İnceyiz köyü – 05.01.1975 Ankara)

                    (Fotoğrafta, Ârif Nihat ASYA merhùmum solunda: Cahit ÖNEY)            
        Arif Nihat Asya’yı hayırla yâd etmeden, web-sitemin “Rubâîler” bölümüne son vermem mümkün mü?.
  1.       1959 Ekim – 1961 Aralık târihleri arasında, Ankara merkezli Sağlık Bakanlığı müfettişi olarak görevli olduğum halde kendisini ziyâret edemeyişimin iki sebebi vardı. Birincisi yaradılışıma ve İstanbul terbiyesi görüşüme bağlı mahcùbiyetim; ikincisi ise devamlı seyahat hâlinde oluşum… İkibuçuk yılı bulmayan bu me’mùriyetim zarfında Uşak, Çankırı, Bingöl, Elazığ  bütün ilçelerindeki sağlık kurumlarını teftîş etmiş; tahkîkàt(soruşturma) sebebiyle Isparta, Mardin, Diyarbakır, İstanbul… seyahat ve ikàmetinde bulunmuştum.

  2. Muş Sağlık müdürü iken, 1963 Ocak ayı ilk haftasında geçici görevle Ankara’ya gitmiştim. Arif Nihat Asya’nın, bir konferans vereceğini gazeteden öğrenince, 12.01.1963 günü Türk Ocağına gittim. A.N.Asya, konuşması bitince, binânın balkonuna çıktı; hayranlarıyla birlikte  ben de kendisini tâ’kîb_ettim; burada fotoğraf çekildi.  Fotoğraftan önce, hayranları, el öpme, imzâ isteme yarışında iken, ben, “Rubâîlerinizin hayrânıyım!” diye seslenince hemen beni çağırdı ve “hangi rubâîmi beğendiniz?” sorusunu yöneltti. Anlaşılan, böyle klişe medihleri çok işitmiş bir kimse olarak sorguluyor, kendisini anlayabilecek bir kişi arıyordu. Bu düşüncelerle ve müsâadesini alarak, beğendiğimi belirtip şu rubâîsini okudum: “İçtim o sudan.. çevremi bomboş gördüm / Yüz döndürüp ‘ayyaş!’ dediler.. hoş gördüm.. / Yıldızlara baktım, Ay’a baktım; gökte / Yıldızları mahmùr, Ay’ı sarhoş gördüm!..” Bu rubâîyi neden seçtiğimi sordu. “Bu rubâîde yalnız fikir ve tahkiye gücü değil, üstün tahayyül gücü de mevcùd. Bendeniz de, nâçizâne rubâî yazmağa başlayınca benzerlerini başarmağa çalıştım ise de muvaffak olamadım” deyince, emri üzerine 2 rubâîmi dinledi. Ve: “Rubâîlerinizi beğendim.. Rubâî yazmağa ne zaman başladınız?” sorusuna verdiğim cevâba karşılık: “Benim rubâîlerimi örnek aldığınızı söylüyorsunuz.. Fakat, benden 1-2 yıl önce rubâî yazmağa başlamışsınız?” sözüne: “Onlar iptidâî denemelerdi. Sizin rubâîlerinizi gördükten sonra örnek aldım?” karşılığım üzerine beni, ertesi günü yatsıdan sonra için evine dâvet etti. Ertesi 13.01.1963 yatsıdan sonra evinde ziyâretinde salondaki bir büyük masanın baş köşesinde, kareli büyük defterini açarak rubâîlerini okudu. Benden de 1-2 rubâî, gazelimi dinledi. Saat 02 civârında müsâade istedim. Ayrılırken verdiği “RUBÂİYYÂT-I ÂRİF  ÂRİF NİHAT ASYA 1956” başlıklı kitabının ilk sahîfasına: “Zevk, ülkü ve sanat arkadaşım Cahit Öney’e” diye yazarak lütufda bulundu. Ziyâretlerimden birisinde kaç rubâîsi olduğunu sordumsa da cevap alamadım. Diğer bir ziyâretimde sorumu tekrarlayınca “Sorunuzu cevaplarsam Hz.Mevlânâ’ya saygısızlıkda bulunmuş olurum!” cevâbını almıştım. Merhùm, bir “Mevlevî muhibbi” idi ve “KUBBE-i HADR” bu hürmetin eseri ve delîlidir. Acaba; 1700’den fazla rubâîsinin kayıtlı olduğu bu defter ne olmuştur?..  Muş ve Ağrı sağlık müdürlüklerimde ve İstanbul’da ihtisâsı bitirip bitirmez tâyîn için Ankara’ya gidişlerimde ziyâretinde bulundum. Ayrıca; sanat arkadaşım, ülküdaşım hocam merhùm Ârif Nihat Asya, bana; değerli kitaplarından göndererek lûtfetti. 1969!da, 70 adet bastırdığım “ARÛZUN SÖYLETTİKLERİ” başlıklı şiir kitabımın 92nci sahîfasındaki rubâîmi takdîm ediyorum:

                             KUBBE-i HADRÂ

            İlham, hele başlatmaya feryâda Seni;

            Yoktur geçecek duyguda, mânâda Seni!

            Sensin hocamız gerçi rubâîde bizim;

            Eşsiz buluruz Kubbe-i Hadrâ’da Seni!..

                                                 12.09.1968 İstanbul

     Son söz, Ârif Nihat Asya merhùmun olsun:

                         D U Â

    Biz, kısık sesleriz.. minâreleri,

    Sen, ezansız bırakma, Allàhım !

     Ya çağır şurda bal yapanlarını;

    Ya kovansız bırakma, Allàhım !

     Mahyasızdır minâreler.. göğü de

     Kehkeşansız bırakma, Allàhım !

                      Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

                      Müslümansız bırakma, Allàhım !

     Bize güç ver.. cihâââd meydanını

     Pehlivansız bırakma, Allàhım !

     Kahraman bekleyen yığınlarını

     Kahramansız bırakma, Allàhım !

     Bilelim hasma, karşı koymasını:

     Bizi cansız bırakma, Allàhım !

                     Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

                     Müslümansız bırakma, Allàhım !

     Yarının yollarında, yılları da

     Ramazansız bırakma, Allàhım !

     Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,

     Ya çobansız bırakma, Allàhım !

     Bizi Sen sevgisiz, susuz, havasız

     Ve vatansız bırakma, Allàhım !

                   Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

                   Müslümansız bırakma, Allàhım !

                                                          Ârif Nihat ASYA

     Vezin: Feilâtün(Fâilâtün) mefâilün feilün(fa’lün)

      NOT: Ârif Nihat ASYA’nın bu  D U   başlıklı şiiri; Millî Eğitim Bakanlığı

              [Çağdaş Türk Yazarları  Şiir Serisi No.2  İstanbul 1971]  “ŞİİRLER

               Ârif Nihat Asya” başlıklı kitabın 60-61inci sahîfalarından alınmıştır.] 

 Merhùm sağ olsaydı, BÂKÎ’nin şu mısra’ ile son bulan şi’rine, şöyle bir beyt ile çağımızdan örnek verirdi:

 BÂKΠ : Bunaaa çerh-iii felek derler.. ne sen bâkî, ne ben bâkî

Merhùm ASYA: İlim, îman, vatan, bayrak.. kusùr eyler, eden târif;
                          Derim: “Yalnız, ÖMER: Fâruk!.. ne sen ârif, ne ben ârif..”
                                                          VEZİN: Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
Not: Millî eğitim’in eski adı “Maârif” idi!. 02.07.2012
Not: Milli Eğiim Bakanı Prof. Dr.(İşletme) Ömer Dinçer;  A.N.Asya’nın “Bayrak” şiirini sansürlemişti(….)
         İlim. îman. vatan, bayrak gibi kelimeleri/kavramları hatasız ve mükemmelen yapabilmeyi, ancak Ömerüi Faruk (R.A) başarabilirdi.                     

 Allah(c.c.) taksîrâtını affeylesin; kabrini pürnùr, âkıbet makàmını Cennet eylesin.. Âmin.. 

   

     

 

Aşağıdaki, 18 Ekim 1969 tarihli iltifâtını, Haziran 1969

baskı târihli Arùzun Söylettikleri başlıklı kitabıma karşılık

lûtfetmiş idi.

  

(Visited 63 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.