1. Bölüm

Son Güncelleme: Cumartesi, Temmuz 22nd, 2017 | Kategori: Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün)| Etiketler:  | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
               Mefâilün feilâtün mefâilün feilün(fa’lün) I 

            Okur ve nazm-ederim hep.. eğer yalan varsa;

Bilin; yalancısıyım ben, yalancının, yalnız!..                  

                  ……………………………………….20.07.1997…………………………………………..

“Şiir” değil de “miir”ler revaçta her yerde;

“Yok anlayan!” diye bastırmadım şiirlerimi!..

………………………………………06.12.1997 ……………………………………………………

             “Cemâl” sıfatları gàlip “Celâl” sıfatlarına;

             “Recâ”sı “havf”ine fâik bir_âdem_oldum ben!..  

                   ………………………………………………………………………………………………………..

             Helâli terk ile âsî bir ümmet_olduk biz;

             Sen_etme terbiye Yâ Rab orak-çekiçle bizi!..

                   ……………………………………..17.03.1971……………………………………………….. 

Yazık bu millete!.. Herkes yapınca hizmetini;

Sıkılmadan sunuvermiş şişirme bir fatura!..

………………………………………………………………………………………………………….

Elektrik, suyu geçtik.. kurulmamış telefon;

Gelip de Mardin‘i bir gör.. hayâtı burda tanı!..

………………………… Eylül 1961 Mardin ………………………………………

Tuzak kurar sana emperyalistler_ey mü’min;

Cihâdı suç sayan_İslâm, “ılımlı İslâm”dır!..

……………………………………………………………………………………………………

Son 50 yılda baraj, santral ve fabrikalar..

Esirgenenle yapılmış emekli, memurdan!..

…………………………………….24.07.1997……………………………………………

Hayâtı pür-gam_iken, dostu eyledim mes’ùd;

Avundum_ortak_olup çevremin saâdetine!..

………………………………………..23.10.1975……………………………………..

İlişme, anlaşırım ben, akıllı düşmanıma;

Fakat, akılsızı dostun, sokulmasın yanıma!..

………………………………………………………………………………………………….

Hatırla Rabbini.. tevhîd esâsıdır dînin;

Bırakma zikri; deyip: Lâilâhe illâllàh!..

……………………………………….06.07.1972………………………………………..

Yağar mı, der, gene yağmur?.. Cevâbı pek müşkîl;

Çeker fenâya muhakkak, desem: Bulutlu hava!..

……………………………………17.03.1971………………………………………………………………

Hüdâ; eder de yer_altında mutlu, köstebeği;

Verip belâ-yı azîm, ağlatır sarayda beği!..

………………………………………………………………………………………………..

            Söyle!.. Senden bu mudur milletinin beklediği?..
              Tuttuğun yol seni sevk etmede istikbâra!..
                            
                             …………………………………………………………………………………………………………
            Evet.. değilse de dînen helâl, mübah, câiz;

Ne tatlı tatlı yenir bankadan gelen fâiz!.. 

…………………………………..30.03.1975……………………………………………

Bucak bucak fıkarâdan kaçardı, zengin idi;

Ölünce çekdi ziyâfet kabir böceklerine!..

…………………………………………………………………………………………………………

Nedense, derde devâ olmamış müdâhaleler..

“Batında pens unutulmuş!” denir, hekimlerce!..

………………………………………………………………………………………………………….

            Sam Amca 50’de dermiş: “Yasak; köpek, zencî!..”

Sakallı, örtülü girmez; köpek girer bizde!..

………………………………………………………………………………………………………                       Troçki’den sakal_aldık, bıyık veren: Stalin;

Ki dün bırakmış_idik Sünnet-ii seniyye diye!..

…Tevriye örneği: Bırakmak: Salıvermek/uzatmak ve terk etmek manaları geçeri …

Lâtin?.. Gotik?.. Kiril?.. olsun” diyorken âlimler;

Breyl de var!” diye gülmüş münâsebetsiz adam!..

………………………………………………………………………………………………………………..

Hanım kırarsa uğurdur.. tabak-çanak kırıla!..

Hanımsa; besleme kırdıkta der: Gözün kör ola!..

…………………………………………………………………………………………………………….

Hatâ eder mi ki kabrinde derse Sütçü İmam :

“Meğerse haklı imişler bizim papazla haham!..”

……………………………………………………………………………………………………  

Açıkça şöyle demektir bu iktisat plânı :

“Lirayla ücret_ödensin, mazotla çay dolara!..”

………………………………………..12.08.1884………………………………………….

Zekât-ı mey verilir çağda doğdu.. şâirdi..

Münâfıkıyne amansız, hicivde mâhirdi!..

………………..16.07.1985     Kitâbe-i seng-i mezâr  …………………………….

Unutma geçmişi.. vardır hatırlamakta yarar;

Geçen sefer, “beni güldürmeyin!” demişti Arar

…. 07.09.1985     12 Marrt 1971 muhtırası sonucu Demirel başbakanlığından,

Bülent Ecevit ise CHP Genel sekreterliğinden olmuştu. “Demirel’in yeniden

Başbakan olması ihtimali var mı? Sorusuna Devlet Bakanı İsmail Arar.: Beni

güldürmeyin! Diye cevap vermişti.  ……………………………………………………….

Evet.. fakıyr ü hakıyrim, günâhım_efzundur;

Cenâb-ı Hakk’a kulum, ehl-i sünnetim.. dostum!..

……………………………………….27.12.1985……………………………………………………………

Yunan, ne yapsa da, aslà Bizans’a can veremez;

Unutmasın 9_Eylül’de Akdeniz duşunu!..

……………………………………….31.06.1986………………………………………………

Ne âlimim, ne de câhil.. evet; okur-yazar’ım;

Karışma zevkime.. akşam-sabâh okur, yazarım!..

………………………………………..10.08.1971………………………………………………….

Ne sağ, ne sol; ne de futbolde çâre var derde;

Gelin de saf tutalım.. dik ve mustakîm olalım!..

…………………………………………..12.06.1986……………………………………………….

Olur “Kanarya sevenler” kabùle mazhar da;

Döner başörtülü hey’et, hüzünle Çankaya’dan!..

………………………………………….25.06.1998 TV’ler…………………………………..

Şu çağdaş erkeğe bak sen!.. Sıkılmıyor mu aceb :

Saçında kurdele vardır, kulaklarında küpe!..

……………………………………………………………………………………………………………                       

Bu memleketde neden bitmiyor patırdı, nizâ?..

Kazâya uğradı icrâ eliyle hakk-ı kazâ!..

………………………………………. 1998 ………………………………………………………..

“-Döviz kazanmayı bilsek, hazîne câmîler!..

Çeker turisti.. asansör yapın minârelere!..”

……………………………………..Evrensel beyitlerden……………………………….

“-Evet.. (Hamamdaki Kızlar).. resim; fotoğraftan!..

Hamamda mıı çalışaydım tuval ve kızlarla?!..”

…SABAH 15.11.1997…………..Evrensel beyitlerden……………………………………….

Papaz cemâate tâbî, imamsa mêmurdur;

Eşitlik_ilkesi” kalmış, kitapda boynu bükük!..

……………………………………………04.10.1986……………………………………………….

Tiyatro, palyaço küfretse dîne, hoş görüyor!..

Telâşı, korkusu: Kervan, yavaş yavaş yürüyor!..

….. 05.12.1986 TERCÜMAN’da Ergun Göze, “Köşebaşı” başlıklı fıkrasına,

“Dîne küfreden tiyatro” başlığı altında şöyle yazıyor: Son zamanlarda bir

tiyatrodan çok bahsedilir oldu. San’at değerinden dolayı mı? Ne gezer canım.

Dîne küfrediyorlarmış (…)  …..Anadolu aydınlanması………………………………………

Kapandı cadde ve bulvar, gelince Cumbabamız;

Hatırlatır bu durum pâdişah selâmlığını!..

………………………………23.08.1994……………………………………………………………….

Alırdı her sene müsbet sicil ve takdirler..

Subaydı.. YAŞ’zede olmuş.. başörtülüymüş_eşi!..

                  ………………………………………………………………………………………………………

Kriz bitirmede eşsiz bizim siyâsîler;

Düğüm çözüldü.. “Çekiç güç” dönüp “Keşif gücü”ne!..

……………………………….Aralık 1996………………………………………………………..

Kasîde yazmağa kalksam, görün ki kàfiyeler;

“Alan”,”çalan” diye başlar; “talan”,”yalan”la biter!..

……………………………….Mart 1994………………………………………………………………  

Açıldı devleti yıkmak suçuyla dâvâlar;

Fakat.. ateşli silâh yok; kitap, kalem varmış!..

………………………………………………………………………………………………………….

Gelir mi meclise milletvekilleriyle bakan?..

Kıyak ve faydalı işdir, ihâle tâkîbi!..

………………………………………………………………………………………

Timor bağımsız_olurken “Hıristiyan!” denerek;

Karar şu Haçlıda: Kıbrıslı Türk’e hak ne gerek!..”

.. İSLÂMÎ EDEBİYAT  Nisan 2002, sayı: 37’den…………………………………..

Sam Amca yüz veriyor.. zûlme doymaz_İsrâîl..

Cihan diyor ki: Verilsin Filistin’in hakkı!..

…İSLÂMÎ EDEBİYAY  Nisan 2002  Sayı: 37’den ………………………………

Seçer cemâati; devlet karışmadan, patrik;

Diyânet_İşleri me’mùrudur imam, müftî!..

………………………………………………………………………………………………………..  

“Salât duâ mı demektir, namaz mı?” der, torunum;

Namaz; vakit’le mukayyed farîzedir, bilelim!..

……………………………………………………………………………………………………………..

Kesinleşir mi “8 yıl kesintisiz eğitim”;

Kabul görüp İbo, Çağlar, Manukyan’ın fikri?!..

….. 02.08.1997 GÜNAYDIN, s.1 : [DİSK, HADEP, TÜSİAD gibi kuruluşlardan

sonra Manukyan, türkücü İbo, Çağlar da “kesintisiz eğitim”e destek verdi.] ……

…Anadolu aydınlanması………………………………………………………………………..

Programıyla, hükûmet, alay mı etmededir?..

Evinde örtebilirsin.. dışarda aç, başını!..”

…..Ekim-Kasım-Aralık 1999  sayı:31  İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……………….  

Sübùta vardıracak suç delîli oldu, denir;

Polisce toplanan Âyet, Hadîîîs levhaları!..

 ..”MGV aramalarında ayet, hadis levhaları da toplandı”  Gazeteler :

07.08.1997 ……………………………………………………………………………..

Kapandı millete rağmen, imam-hatip, kurslar;

Gelip dayandı nihâyet bugün bıçak kemiye!..

…………………………………………….. 17.08.1997 ………………………………………  

Gözaltı işlemi lâyık görüldü hizmetine;

Suçuysa, bir suçu ihbar, Hasan Celâl Güzel’in!..

………………………………………….04.08.1997……………………………………

Güneş Taner para bulmuş kesintisiz 8”e;

Vakıf ve kurslar_için bastırır Deniz Baykal!..

….Anadolu aydınlanması……………….05.08.1997………………………………….

Tetikçi oldu hükûmet.. emir veren, Baykal;

Kısıtlı gösteri.. arttıkça artıyor baskı!..

….. 07.08.1997 AKİT: BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu:

“CHP talimat veriyor; hükümet bir tetikçi gibi, bu militanca

talimatı uyguluyor. Bu talimatlara izin vermeyiz. Gökkubbeyi

başlarına geçiririz” dedi.   ………………………………………………….

İnatla dînime dahlinde ber-devam Mes’ut;

Vural Savaş’sa Refah Partisi’yle uğraşıyor!..

….Anadolu aydınlanması….09.08.1997…………………………………………………

Tek_ülkümüz Batı.. uygar ve çağdaşız!” derler…

Bilinmiyor bizi millet yapan değerlerimiz!..

…. İkinci mısra’, Ökkeş Şendiller’in (BBP) 17.08.1997 konuşmasından..  ………..

“Biriz!” demiş.. Hacıbektaş’da şöyle haykırmış :

Yavuz Selîm ile Şâh İsmail bizim!..” Ecevit!..

… MİLLİYET 18.08.1997’de İsmet Solak: Ecevit şöyle dedi: “Bu topraklarda yaşayan

sünnîler de bizim kardeşimiz, Şah İsmail de.. Tarihte kalan Yavuz Selim ve Şah İsmail

kavgasını sona erdirip, bunları barıştıracağız.”

Kesintisiz!” diye tuttudu gitti Sungurlu;

Cevâbı, seçmeni Kelkit’de verdi.. sunturlu!..

….. 01.09.1997 AKİT: [Adalet Bakanı Oltan Sungurlu Kelkit (Gümüşhane)

Belediyesi’ni ziyaretinde vatandaşın protesto gösterisiyle karşılaştı ] ………..  

…….Anadolu aydınlanması………………………………………………………………….

 Meğerse Türkçesi kıtmış.. Haber’de Kırca Ali;

(“Vasat” Arapçadır, “ortak” demek) deyip durdu!..

….. 18.09.1997  ATV saat 20.00 Haber Bülteni ……………………………………………………   

Küçük görüp Dedelek, Cin; “Arap!” deyip sövdü;

Mısır’da Cumbaba.. “Kardeş!” demektedir, “Arab”a!..

…………………………………………….18.09.1997…………………………………………………………..

Atomla güçlü nasârâ,yehud, budist, hindù..

Yüceldi Dîni-i mübin; “zindebâââd Pâkistân!..”

… Nisan-Mayıs-Haziran 1999 sayı:29 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan………………………

Tören düzenleyerek, Menderes asıldığı gün;

Davulcu, zurnacı tutmuş Kalemli’nin babası!..

..  Nisan-Mayıs-Haziran 1999 sayı 29 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan………………..

Gururla Ayseli Göksoy, kolunda “terfiye”si,

Gelince Meclis’e; derler: Yakıştı onbaşılık!..

……………………………………03.10.1997………………………………………………………….

              Azarlanınca susup boynumuz bükerdik biz;
              Pabuç kadar dili var şimdi avradın, veledin!..
                            ………………………………………………………………………………………………….
              Gerektiğinde kızından esirgeyen tokadı;
              Kabul zorundadır_elbet davulcu dâmâdı!..
                            ……… İslâmî Edebiyat: 11   Ocak 1991 …………………………………………… .
              Hazırlanın.. televizyonda yerli bir dizi var..
              Esâsı içki, fuhuş.. “Bir sefîlenin romanı!..”
                             ……… İslâmî Edebiyat: 11   Ocak 1991 …………………………………………..
              Cezâevindeki gitmektedir sınavlarına;
              Başörtülüyse kapanmış fakültenin kapısı!..
                            …………………………………………………………………………………………….  

İşittiler ki, gidiş, askerî demokrasiye;

Yapıştılar, yılarak, asgarî demokrasiye!..

…………………………………..1997………………………………………………………………

Yazık!.. Güner, “militandır!” demiş, başörtülüye;

“Gelir zamânı da âgâh olur!” deyip, bekle!..

.. 09.11.1997 AKİT: Refah Partisi Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün: “Agah Oktay

Güner, daha önce başörtüsüne destek verdiğini açıklamıştı. (…)  Güner’in yaptığı

terbiyesizlikten başka bir şey değildir” dedi. ………………………………………………..

REFÂH’a: “Merkeze gel!” dendi.. bir cevap gerekir..

Cevâbı Merkez Efendî çok önce vermiştir!..

….. 10.10.1997 AKİT’de Abdurrahman Dilipak’ın  “Kız sen merkezin neresindensin?”

başlıklı yazısından: “Kaldı ki merkez, göreceli bir kavramdır” …………………………..  

Taraf tutar tribünden gelen komutla hakem;

Nakavt olur diye bekler REFÂH’ı ringe iten!..

…………………………………. 15.11.1997 ………………………………………………

Namâza durmasa mâzur görün Cemâl Kutay’ı;

Arapça bilmediğinden, ezânı anlamıyor!..

…………………………………..13.11.1997…………………………………………………………..

Kesintisiz” sürüyor.. her Pazar.. Eyüp Sultan..

Sabah namâzı.. duâlar, semâya yükseliyor!..

…………………………………16.11.1997…………………………………………………………..

Ne haklıdır şu yazar… Îtirazcı Baykal için;

“Hamamda kurna beğenmez, düğünde zurna” demiş!

… 29.11.1997 HÜRRİYRT  Ankara Kulisi köşesinde İsmet Solak, bu benzetmeyi yapan

yazarın adını kaydetmemiş.  …………………………………………………………………………………

O attı her şeye imzâ…  Hatâ-sevâbı ile,

Şu son 30 yılı sorsun Cenâb-ı Hak, Sülü’den!..

……………………………………10.12.1997…………………………………………………….

Sorumlusun son 30 yıl.. hatâ-sevâbı ile;

Hüdâ; hesâbını Dünyâ ve Âhıret, soracak!..

…………………………………….10.12.1997…………………………………………..

Görüştü başbaşa çeyrek saat Clinton’la;

Ve avdet eyledi Mes’ut.. vaat, nasîhat ile!..

…………………………………..22.12.1997………………………………………………….

Hukùku uygulanaktan sorumlu, yargı iken;

Şaşırttı, “yargı bağımsız değil!” deyip Özden!..

….. 24.12.1997 Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden …………….

Görevden ayrılıyorken, nasıl da Meclis’den;

Kalemli eyledi tâyin 1600 kişiyi!..

….. 29.12.1997 AKİT: CHP Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Oymak, TBMM eski

başkanı Mustafa Kalemli’nin, görevden ayrılırken 1600 kişiyi TBMM’ne aldığını

belirterek “TBMM bir anlamda (Anapland) şekline getirildi. Onun bunun tavsiyesi

üzerine insanlar işe alındı” dedi.   …………………………………………………………………….

Lûgatlerinde neden zam ve enflâsyon yok;

Ya irticâ, ya Susurluk veyâ Güney Doğu var?!..

………………………………   01.02.1998………………………………………………….  

“Sebep nedir?” diye sormak gerekli, Cumbaba’ya;

Mason birâderi seçmişse Özden’in yerine!..

….. AKİT 07.02.1998  Yekta Güngör Özden’den boşalan Anayasa Mahkemesi

Üyeliğine, Cumhurbaşkanı S.Demirel, 150 tâlip arasından, Ankara Uyanış

Locasına kayıtlı Avukat Mahir Can Ilıcak’ı seçti…………………………………  

Şu benzetiş, Yeni Yüzyıl’da Yağmur Atsız’dan :

Açık deniz.. geminin zâbitânı ayyaştır!..

…………………………….. YENİ YÜZYIL 20.02.1998 ……………………………….. 

Lozan muâhedesinden verir sahih haberi;

Otuzyedinci ilâ kırkbeşinci maddeleri!..

….1. neşri: 07.09.1985YENİ NESİL 2. neşri: Ekim 1991 İSLÂMÎ EDEBİYAT..

 

 Yapıldı gizlice anket.. FAZÎLET ön safda!..

Niçin yapıldı? “durum”dan nasıl “vazîfe” çıkar?!.

…..Anadolu aydınlanması…………………………………………………………………………..

Denirdi: Fâhişe.. denmektedir: Hayat kadını!..

Bozuldu an’ane.. mefhumla oynamak, kasdî!..

………………………………………………………………………………………………….

“Ivır zıvır kişiler dâvet aldı Çankaya’dan;

Azınlığız.. bize yer yok!” demekde Fazıl Say!..

..Adalet Ağaoğlu: Çankaya’ya davet edilenlere “ıvır zıvır kişiler” dememeliydi.

18.12.2007 NTV’de Açık oturum. Adalet Ağaoğlu, Talat Halman, Ertuğrul

Günay, Ahmet Say, İskender Pala ve tlf.la: Fazıl Say, Erkan Mumcu……………..

Uçakda düştü Bakanlık, giderken Îrân’a;

Nasıl da Çiller’e sabr eyliyor Cemîl İlhan?..

………………………………Mart 1994……………………………………………………..

STAR’la SHOW yarışırlar REFÂH’a vurmakta..

Çamur bırakmadılar fırlatıp savurmakta!..

………………………………..Mart 1994……………………………………………………………….

Neden kesersiniz erkek tutuklunun saçını?..

Eşit değil kadın-erkek cezâevinde bile!..

……………………………………12.03.1998…………………………………………….

              Olmak günah tesettüre düşman… Cenâb-Hakk

Mühtâc eder baş örtmeğe, boynunda atkıya!

…….AKİT: 15.04.2009 s.13’den:  [Hayatını örtü düşmanlığına adadı..

Ömrünün son döneminde başörtü takmaya mecbur kaldı.. Allah’ım (cc)

sen her şeye kadirsin!..]……………………………………………………

              Demiş ki Canan Arıtman.. Kılıçdaroğlu‘ndan,
              – Anarşit_ağzını seçmiş.. yazık! – utanç duyarım!..
                     ……………………………………………………………………………………………………..
              …. 02.06.2021 AKİT s.10’da EROL METİN-ANKARA [ İzmit Milletvekili
                 Canan … Cumhuriyet Halk Partisi’nin PKK ağzıyla konuşmasını, PKK
                 liderinin önerilerini dile getirmesinden bir CHP’li olarak utanç duyuyorum” dedi.
                     ………………………………………………………………………………………………….                      

.Çıkarmamışsa da Meclis, kısıtlayan kànùn;

Alemdaroğlu  sakal, türbanın yasakcısıdır!..

…Anadolu aydınlanması……15.03.1998………………………………………………

“Lâik ve antilâik” kavramıyla uğraşılır;

Gelin de tartışalım “antiislâmizm”i de biz!..

…….Anadolu aydınlanması…………………………………………………………………  

Bilin ki yüzde 30 antiislâmizme yakın..

Eder hücùm ateist, solcu, avdetî, alevî!..  

… 04.03.2008 VAKİT s.2’de Cevdet Kılıçlar’ın yaptığı röportaj.. Manşet-üstü :

[ “Ergenekon’un Çöküşü” adlı kitabında 28 Şubat ezberini bozan gazeteci Zihni

Çakır’a göre; ]  Manşet: [ Ordu içindeki Alevi-Sabatayist çekişmesi, 28 Şubat’ı

getirdi ] Bak: Yüzde 70 çıkarsa memnùn ol  diye başlayan beyitim  …………….

Bak: “Etti matbùâtı sevk…” , “Yüzde 70 çıkarsa…” ………………………………….

Tekerrür eyledi târih, hedefde Mes’ut Bey;

Keser de, sap da döner; gün gelir hesap da döner!

….. 20.03.1998 AKİT: Avni Doğan’in, “Başbakana düşen” başlıklı yazısından:

Kimse irticayla mücadeleyi, iktidar için alet etmesin” gibi bir cümleyi

söyleyemeyecek tek adam Başbakan’dır; çünkü iktidarını, irticayla, konusunu

alabildiğine istismar etmesine borçludur. Ne demişler; “Keser döner, sap döner;

gün gelir  hesap döner” İşte şimdi keser de, sap da fena halde Mes’ut Bey’e

dönmüştür      ………………………………………………………………………………………

Karışmıyorken efendim, kadınların süsüne;

Yönetmelikle yasak koymayın başörtüsüne!..

…………………………………19.04.1998……………………………………………………….

Atıldı aç ve susuz, Ordu’dan Güney Doğulu;

Revâ mı?.. Engel_olunmakta fındık_işçisine!..

………….MİLLİYET 19.08.1998 : “ Çağdaş köleler “ ………………………….

Ata’rsa Çankaya dördüncü parti başkanını;

Bu yolla kurmaya imkân bulur hükûmeti de!..

………………………………………01.12.1998…………………………………………………

Sakal.. başörtüsü.. türban.. kesintisiz.. kurslar..

Mecâz-ı mürseli öğren, hedef nedir göresin!..

…. Ekim-Kasım-Aralık 1999, Sayı:31 İSLÂMÎ EDEBİYAT’dan……….

…..Anadolu aydınlanması…………………………………………………………

Şefâat eyledi Âgâh Çubukçu, etti duâ;

Huzùr içinde yatar, haşr olur sanıp, Edison!..

……… 20.04.1998  Bakınız: [Uyanır uykudan, eğer millet,]  beyite ………….

Bugünkü şartlara şimşir tarak mı, “başkanlık”?..

Ne çok da tâlibi varmış Suharto sisteminin!..

.. 19.05.1998 HÜRRİYET Yavuz Gökmen: “Benim endişem, Demirel’in

istediği başkanlık sisteminin, Türkiye’nin bugünkü şartlarında ABD sistemine

değil, Suharto sistemine benzemesidir. Buna karşı çıkıyorum ve çıkacağım.”  

                     Erol Yarar dedi: “Kâfî görüldü, şâibeli

Basın kupürleri dâvâların açılmasına!..”

……………………………………27.05.1998………………………………………………………………

Riâyet etmede İslâma!.. şâhidiz biz de :

Kılar namâzı… Rükûsuz ve secdesizse, efem!..

……………………………………..29.05.1998……………………………………………………..

Sakalla Meclis’e girmiş bu milletin vekili;

Yönetmelikle yasakdır neden fakülteliye?..

…………………………………………08.06.1998……………………………………

Yazık!.. Geçer sözü her yerde torpilin, paranın :

Fakirse zindana.. zengin, “Açıkcezâevi”ne!..

…09.06.1998 SABAH:  “Rüşveti ver, özgür ol”  Mahkumlar, Edirne Tarım Açık

Cezaevi’ne geçmek için rüşvet vermiş. (…)

Behey nasibsiz adam! Sùretü’n-Nisâ’yı oku..

Resùle yoksa itâat, yolun, dalâlettir!..

…. 11. 06.1998 ………………  4/49 ……………………………………………………..   

Fuhuş, kumar ve de hortum.. sayıldı pek normal!..

Kılık-kıyâfeti kànun düzenlemiş, ne çıkar?!..

……………………………………….. 23.06.1998………………………………………………….

Yayınlamış RADİKAL, Ayşe Düzkan’ın sözünü:

Çevik Bir_istemiyormuş!” deyip baş_açmazlar!..

…26.06.1998 RADİKAL’de Ayşe Düznan’dan: Madem o kadar okumak

istiyorlar, başlarını açsınlar demeyin. İnsan, Allah’ın kendisine başını örtmesiini

emrettiğine inanıyorsa, Çevik Bir uygun görmüyor diye bundan vazgeçmez.   

Hasan Celâl, dedi: “Gerçekde mürtecî, BÇG;

Alemdaroğlu, Gürüz’dür yobazların soyadı!..”

….. 30.06.1998 Gazeteler: YDP Genel Başkanı Hasan Celal Güzel, 1 yılını

tamamlayan Mes’ut Yılmaz Hükûmetini eleştirdi ve “En büyük irticâî kuruluş

BÇG, ikinci en büyük irticâî kuruluş YÖK’dür. Kemal Gürüz ve Kemal

Alemdaroğlu mürtecî ve yobazdır” dedi. (Gürüz:YÖK Başkanı; Alemdaroğlu:

Ist.Ü. Rektörü) ….Anadolu aydınlanması………………………………………………..

Elinde teypi, zekât toplayan büyük hoca da,

Fakıyri zemme soyunmuş.. “mukaddesatçı!” diye!..

…………………………………..1965……….. Mukaddesatçı: C.Öney …………………..

Sabancı Câmii” kalmış Sabancı’dan..  Adana,

Hayırla yâd ediyor 5 vakitte bâniini!..

………………………………………………………………………………………………………….

Adın VURal mı ki “vur!” emrinin muhâtabısın?..

Sanın SAVAŞ mı ki senden savaşman_istenecek?!..

……….. 27.09.1998 TV’ler, Tayyip Erdoğan (Tuzla’da) …………………………………….

Arap hikâyeci ” der Hazret-ii Muhammed’e de;

Cezâya müstahak olmaz mı Savcı Bey, sence?..

…İSLÂMÎ EDEBİYAT Ekim-Kasım-Aralık 1999- sayı:31’den…..24.06.1999…

Geçince haftalar enkàzı kaktı zelzelenin;

Yazık.. Hükûmeti bulduk yıkıntı altında!..

………İSLÂMÎ EDEBİYAT  Ekim-Kasım-Aralık 1999  sayı 31’den………….

Kalemli, Topçu ve Yılmaz yasayla aklandı;

Tutuldu ince hesâb Erbakan ve Erdoğan’a!..

……….İSLÂMÎ EDEBİYAT  Ekim-Kasım-Aralık  1999  sayı 31!den ……..

 
       
(Visited 16 times, 1 visits today)

İlgiliMakaleler:

  • İlgili Makale bulunamadı!..


RSS 2.0 ile yeni eklenen yorumları takip edebilirsiniz. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.